top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Статия 1 - ОБЕКТ

Настоящите Общи условия за продажба се сключват между фирма APOTEOSURPRISE, наричана по-долу APOTEOSURPRISE, и лицето, което желае да направи поръчка за събитийно предложение, предлагано на уебсайта apoteosurprise.com, наричано по-долу Клиент. APOTEOSURPRISE и Клиентът се наричат заедно Страните.

Настоящите Общи условия за продажба определят правата и задълженията на Страните в рамките на онлайн продажбата на събитийни предложения, наричани по-долу Предложения. Страните се съгласяват, че техните отношения са изключително регулирани от настоящите Общи условия за продажба.

Общите условия за продажба на APOTEOSURPRISE могат да бъдат променяни по време на развитието на дейността на APOTEOSURPRISE. За всяка направена поръчка, приложимите Общи условия за продажба ще бъдат тези, които са в сила на деня на регистрацията на поръчката.

Всяка поръчка на Предложение, посочено на уебсайта apoteosurprise.com, ще се счита за окончателно и необратимо съгласие на Клиента с настоящите Общи условия за продажба. Всяко специфично отклонение трябва да бъде предмет на писмено съгласие.

Клиентът признава, че е напълно информиран за факта, че неговото съгласие относно съдържанието на настоящите Общи условия за продажба не изисква ръчен подпис, като процесът на поръчката е компютъризиран.

Уебсайтът apoteosurprise.com позволява на Клиента да резервира Предложение и да бъде информиран, преди да направи поръчка, за подробното съдържание на Предложението, неговата цена, начина на плащане, както и условията за анулиране.

Поръчката, направена от Клиента чрез уебсайта apoteosurprise.com, задължава Клиента веднага след като той направи плащането си. Потвърждението на поръчката по имейл има стойност, между Страните, на ръчен подпис.

След извършването на плащането, Клиентът получава по имейл потвърждение за приемане на поръчката си.

Статия 2 - УСЛУГИ

Услугата, поръчана от Клиента, е подробно описана в описанието на услугата, достъпно на уебсайта apoteosurprise.com. Избраната от Клиента дата за изпълнение на Услугата е единствената дата, взета предвид при анулиране на Услугата от страна на Клиента.

Документите, свързани с Услугите, представени на сайта, като описания, технически характеристики, снимки, видеоклипове, чертежи или всякакъв друг вид информация, нямат характер на договор, предоставят се чисто индикативно и не задължават APOTEOSURPRISE. Погрешната и/или непълна информация, предоставена на сайта apoteosurprise.com, не може да засегне валидността на поръчка, направена от Клиента.

Услугата може да бъде изпълнена само ако Клиентът, в деня на изпълнение на Услугата, се намира в едно от следните департаменти: Париж (75), О-де-Сен (92), Сен-Сен-Дени (93), Вал-де-Марн (94). За повечето Услуги е необходимо участието на шофьор и автомобил; за тези услуги, (i) ако адресът, указан от Клиента при резервацията, не се намира в един от посочените по-горе департаменти и (ii) ако Клиентът не се намира в адреса, който е указал в деня на изпълнение на Услугата и в указания времеви интервал в описанието на поръчаната Услуга, Услугата няма да може да бъде изпълнена. Тази ситуация ще се счита за анулиране на поръчка по-малко от четиринадесет (14) дни преди изпълнението на Услугата, с последиците, описани в член 6 по-долу.

За Услугите, не изискващи участието на автомобил с шофьор, но изискващи присъствието на Клиента на конкретен адрес, електронната поща, съдържаща потвърждение за регистрация на поръчката, посочва точния адрес, на който трябва да се яви Клиентът, за да се възползва от Услугата. В деня на изпълнение на Услугата, отсъствието на Клиента на указания адрес, в посочения времеви интервал в описанието на поръчаната Услуга, ще се счита за анулиране на поръчка по-малко от четиринадесет (14) дни преди изпълнението на Услугата, с последиците, описани в член 6 по-долу.

За Услугите, не изискващи участието на автомобил с шофьор, но изискващи присъствието на трето лице на адреса, указан от Клиента при резервацията, отсъствието на това лице в деня на изпълнение на Услугата, в указания час и на посочения адрес от Клиента при резервацията, ще се счита за анулиране на поръчка по-малко от четиринадесет (14) дни преди изпълнението на Услугата, с последиците, описани в член 6 по-долу.

Услугата "Предложение за брак в обстановка на нежност" предполага, че мястото за настаняване на Клиента приема предложението. На Клиента му се пада отговорността да получи съгласието на мястото за настаняване преди да направи поръчка. Ако мястото за настаняване на деня на Услугата откаже Услугата, Услугата няма да може да бъде изпълнена. Тази ситуация ще се счита за анулиране на поръчка по-малко от четиринадесет (14) дни преди изпълнението на Услугата, с последиците, описани в член 6 по-долу.

За всяка Услуга, изискваща участието на автомобил с шофьор, шофьорът ще се яви на адреса, указан от Клиента на APOTEOSURPRISE при резервацията. Клиентът, при резервацията на Услугата, ще посочи своите телефонни координати за деня на изпълнение на Услугата. Клиентът трябва задължително да може да бъде достигнат от шофьора на тези телефонни координати в деня на изпълнение на Услугата. Ако автомобилът, описан в описанието на поръчаната Услуга, не е наличен, APOTEOSURPRISE запазва правото да го замени с автомобил от еквивалентна или по-висока категория.

Клиентът признава, че APOTEOSURPRISE му е обърнала внимание за предпазните мерки, които трябва да се вземат и инструкциите, които трябва да се следват при изпълнението на поръчаната Услуга.

Статия 3 - ЦЕНА

Цената на всяка Услуга е посочена в евро с ДДС (със ставка от 20% ДДС) и за всяка Услуга, валидна само на датата на поръчката на Услугата от страна на Клиента. Цената е валидна за максимум двама (2) участващи лица в Услугата. Когато Клиентът желае участието на повече от двама (2) лица в Услугата, трябва да уведоми APOTEOSURPRISE, така че APOTEOSURPRISE да му потвърди евентуалната възможност, както и евентуалната нова цена, приложима.

Цената на всяка Услуга не включва никакви услуги, които не са изрично включени в описанието на Услугата.

Статия 4 - ПЛАЩАНЕ

Плащането на поръчката трябва задължително да се извършва в евро чрез банков превод. Всички евентуални банкови такси, таксувани от банковата институция на Клиента за осигуряване на плащането в евро, когато сметката на Клиента не е в евро, остават напълно на тежестта на Клиента.

Поръчката на Услуга е окончателна, само ако плащането на Услугата се извърши посредством банков превод веднъж и за цялата сума.

В никакъв случай сумите, заплатени от Клиента на APOTEOSURPRISE, не могат да бъдат считани за аванс или частично плащане.

Клиентът гарантира на APOTEOSURPRISE, че разполага с необходимите разрешения за използване на начина на плащане чрез банков превод.

APOTEOSURPRISE запазва правото да откаже да изпълни поръчка от Клиент, срещу когото има текущ спор за плащане.

В случай че плащането се окаже неправилно, непълно или несъществуващо по каквато и да било причина, APOTEOSURPRISE има право да счита, че Клиентът е анулирал поръчката си, съответните разходи биват поети от Клиента. Клиентът остава във всяко случай отговорен за плащането на пълната сума на поръчаната Услуга.

APOTEOSURPRISE препоръчва на Клиента да запази писмена или надеждна компютърна записка за данните относно неговата поръчка.

Статия 5 - МОДИФИКАЦИЯ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

Услугите, доброволно променени от Клиента по време на изпълнението им, подлежат на финансовите условия на доставчиците на APOTEOSURPRISE. Допълнителните услуги, които не са изрично предвидени при поръчка и които предизвикват допълнителни разходи, трябва да бъдат заплатени директно от Клиента на доставчиците и по никакъв начин не могат да ангажират отговорността на APOTEOSURPRISE.

Статия 6 - АНУЛИРАНЕ ОТ КЛИЕНТА

Всяко анулиране трябва да бъде уведомено на APOTEOSURPRISE с препоръчано писмо със запис за получаване. Когато уведомлението за анулиране бъде направено с препоръчано писмо със запис за получаване, датата на получаването ще бъде считана за дата на анулиране за целите на начисляване на таксите за анулиране.

Всяко общо или частично анулиране от страна на Клиента води до възстановяване на Клиента на цената на Услугата, намалена със следните променливи такси:

- Анулиране повече от 61 дни преди Услугата: 25% от общата сума.
- Анулиране от 31 до 60 дни преди Услугата: 50% от общата сума.
- Анулиране от 15 до 30 дни преди Услугата: 75% от общата сума.
- Анулиране по-малко от 14 дни преди Услугата или непоявяване: 100% от общата сума.

С изключение на случаите, предвидени в настоящите Общи условия за продажба, никакво едностранно анулиране на поръчката не е възможно без писменото съгласие на APOTEOSURPRISE.

Статия 7 - ЗАСТРАХОВКИ

Съгласно действащото законодателство, APOTEOSURPRISE има застраховка за професионална отговорност, сключена с Hiscox под номер на договор № HA RCP0230415.

Ако Клиентът пребивава в чужбина и се възползва от Услугата в рамките на пътуване до Франция, това е отговорност на Клиента да сключи, за свой сметка, допълнителни застраховки като застраховки за помощ и репатриране, търсене и спасяване, медицинска помощ, застраховка от анулиране и застраховка на багажа. Тези застраховки могат да бъдат сключени с избрания от него застраховател или с туроператора, организиращ пътуването му.

Статия 8 - НЕСПЪЛНОЛЕТНИ

APOTEOSURPRISE напомня, че съгласно член 1124 от Гражданския кодекс, непълнолетните, които не са еманципирани, са недееспособни да сключват договори. Следователно поръчките, предназначени за непълнолетни, трябва да бъдат направени от родителите или законния опекун.

Статия 9 - ОТГОВОРНОСТИ

Личните вещи на Клиента, изложени по време на изпълнението на Услугата, по никакъв начин не са застраховани от APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE не носи отговорност за каквито и да било щети, по-специално пожар или кражба, които могат да засегнат личните вещи на мястото на изпълнение на Услугата.

Организацията на Услугите включва избора на доставчици, управлението от страна на Клиента на опциите и резервациите, логистиката и контрола на качеството.

Всяка Услуга подлежи на правилата, характерни за сектора на дейност на доставчиците, отговорни за организирането й, и те са отговорни пред Клиента и пред APOTEOSURPRISE.

В случай на евентуални щети или повреди, претърпени от Клиента по време на Услугата, APOTEOSURPRISE ще предостави на Клиента имената и координатите на доставчиците, участвали в изпълнението на Услугата, така че Клиентът може да упражни непосредствено своите права срещу тези доставчици.

В случай на замърсяване и/или повреда на превозното средство, причинена от Клиента, и по-специално в случай на присъствие на течности вътре в превозното средство, ще се начисли такса за почистване от триста (300) евро, която трябва да бъде заплатена веднага към доставчика, пострадал от щетите.

Статия 10 - ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГИТЕ

Услугите се предлагат при условие на тяхната наличност в момента на поръчката.

Предлаганите на сайта apoteosurprise.com Услуги са по своята същност единични и изискват определен брой доставчици, поради което е обичайно само един Клиент да може да се възползва от тях на определена дата. Само първият Клиент, който поръча Услугата на определена дата, може да я използва на тази дата. Недостъпността на Услуга на определена дата не дава основание на APOTEOSURPRISE за отговорност или за искове за обезщетение от страна на Клиента.

APOTEOSURPRISE се задължава да приеме всяка поръчка в рамките на своите производствени възможности.

Статия 11 - ВИС МАЖОР

Някои Услуги могат да бъдат променяни или анулирани при неблагоприятни метеорологични условия. За всяка Услуга, която може да бъде анулирана или променена при неблагоприятни метеорологични условия, сайтът apoteosurprise.com посочва в описанието на Услугата фразата "при условие на благоприятни метеорологични условия". Тази индикация се предоставя само за информация и няма научна и/или договорна стойност.

Ако поради неблагоприятни метеорологични условия APOTEOSURPRISE или някой от неговите доставчици не може да осигури изпълнението на Услугата на предвидената дата, APOTEOSURPRISE се задължава, според предпочитанията на Клиента, (i) да предложи безплатно отлагане на Услугата за по-късна дата, която трябва да бъде определена съвместно между Клиента, APOTEOSURPRISE и доставчиците на APOTEOSURPRISE, отговорни за изпълнението на Услугата, или (ii) да възстанови на Клиента в рамките на седемдесет и два (72) часа след датата на анулиране на Услугата сумата на поръчката, намалена със сумата от седемстотин и петдесет (750) евро, съответстваща на фиксираните разходи, генерирани от подготовката на първоначално предвидената Услуга; тази сума от седемстотин и петдесет (750) евро е окончателно дължима на APOTEOSURPRISE.

При анулиране на Услугата, особено поради неблагоприятни метеорологични условия, Клиентът ще бъде уведомен по телефона на номера, който е посочил в Поръчката, най-късно тридесет (30) минути преди най-ранното време в периода за изпълнение, посочено в описанието на Услугата. В този случай Клиентът няма право на каквато и да било компенсация, освен на безплатно отлагане на Услугата или възстановяване на поръчката му, намалена със сумата на фиксираните разходи, генерирани от подготовката на първоначално предвидената Услуга.

Анулирането на Услугата може да бъде изискано поради обстоятелства на вис мажор, включително относно безопасността на хората. Изрично се считат за случаи на вис мажор или форсмажорни обстоятелства, освен тези обичайно признавани от съдебната практика на френските съдилища, блокадата на транспортни средства, фалит на един от доставчиците, участващи в организацията на Услугата, войни, терористични актове, политически бурни, земетресения, пожари, наводнения, бури, светкавици.

Когато обстоятелствата, включително относно безопасността на хората, го изискват, APOTEOSURPRISE си запазва правото да промени предвидените часове на Услугата, без Клиентът да може да претендира за каквато и да било компенсация, освен на безплатно отлагане на Услугата или възстановяване на поръчката му, намалена със сумата на фиксираните разходи, генерирани от подготовката на първоначално предвидената Услуга.

Клиентът е информиран, че изпълнението на поръчаната Услуга може да бъде подложено на евентуални промени поради събитие, независещо от волята на APOTEOSURPRISE, или поради решение на компетентни органи.

В случай на техническа неизправност или отказ на светещата табела на Услугата "Предложение за брак в лимузина", неизправност, която е независима от волята на APOTEOSURPRISE, сумата от сто (100) евро ще бъде възстановена на Клиента в рамките на десет (10) дни след датата на изпълнение на Услугата.

В случай на географска локация в градска зона, която не позволява на гълъба от Услугата "Предложение за брак с гълъб" да полети в безопасни условия (риск от нараняване и/или загуба на животното), гълъбът ще бъде освободен от самия гълъбар в зона, различна от първоначално планираната.

Статия 12 - ДОКАЗАТЕЛСТВА

Компютърните регистри, съхранявани в компютърните системи на APOTEOSURPRISE при разумни условия за сигурност, ще се считат за доказателства за комуникациите, поръчките и плащанията между страните.

Архивирането на обмена между страните се извършва на надежден и устойчив носител, така че да се създаде верен и устойчив отпечатък съгласно член 1348 от Гражданския кодекс.

Статия 13 - ПРЕТЕНЦИИ

Всяка претенция за невъзпроизвеждане или лошо изпълнение на Услуга трябва да бъде съобщена на APOTEOSURPRISE чрез препоръчително писмо с акцепт в срок от петнадесет (15) дни след датата на изпълнение на Услугата, с приложени евентуални документи за потвърждение. След изтичането на този срок, нито една претенция няма да бъде взета предвид.

В случай на спешност или сериозен проблем при изпълнението на Услуга, Клиентът е задължен да уведоми възможно най-бързо APOTEOSURPRISE на мястото на изпълнението на Услугата, на номера, който му е бил предоставен в имейла за потвърждение на поръчката.

Статия 14 - ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

APOTEOSURPRISE е запазена марка в Националния институт за промишлена собственост.

Всички марки, лога, рисунки, снимки, анимации, видеоклипове, текстове, концепции и сценарии, появяващи се на сайта www.apoteosurprise.com, са изключителна собственост на фирмата ApoteoSurprise.

Всяко частично или пълно възпроизвеждане на логата, рисунките, снимките, анимациите, видеоклиповете, марките, текстовете, концепциите и сценариите, появяващи се на сайта apoteosurprise.com, независимо от носителя, с търговска, обществена или доброволна цел, е забранено без съгласието на APOTEOSURPRISE и на притежателите на свързаните права.

Статия 15 - ИНФОРМАЦИЯ И СВОБОДИ

Информацията, предоставена от Клиента по време на резервацията му, е предназначена за APOTEOSURPRISE. Обработката им има за цел потвърждението, осигуряването и управлението на поръчката на Клиента.

Информацията, предоставена от Клиента по време на поръчката му, няма да бъде предавана на трети страни, освен на доставчици и изпълнители, които се занимават със задължителното изпълнение на поръчаната Услуга. Тази информация ще се счита от APOTEOSURPRISE и нейните доставчици за поверителна.

Съгласно член 34 от Закона за информационните технологии и свободите № 78-17 от 6 януари 1978 г., Клиентът има право на достъп, коригиране, изменение и изтриване на своите данни. За да упражни това право, Клиентът трябва да изпрати имейл на contact@apoteosurprise.com или писмо до APOTEOSURPRISE, 101 улица Севр, 75006 Париж.

Автоматизираната обработка на личната информация от сайта apoteosurprise.com е обект на декларация пред Националната комисия по информационните технологии и свободите под номер 1097794.

Статия 16 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи условия за продажба подлежат на френското право.

Статия 17 - СРОК

Тези Общи условия за продажба се прилагат през целия период на предоставяне на услугите от APOTEOSURPRISE.

Статия 18 - ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайтът apoteosurprise.com е редактиран от APOTEOSURPRISE.

APOTEOSURPRISE е ООД с капитал от 10 000 евро, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на дружествата в Париж под номер 482 226 909, със седалище на улица Севр 101, 75006 Париж.

APOTEOSURPRISE е сключило застрахователен договор за гражданска отговорност (РСО) с компанията Hiscox под номер HA TCP0230415, който гарантира гражданската отговорност до 8 000 000 евро.

Дата на последна актуализация: 3 септември 2022 г

bottom of page