top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

เงื่อนไขทั่วไปของการขาย

บทความที่ 1 - วัตถุประสงค์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปนี้ได้ถูกทำขึ้นระหว่าง บริษัท APOTEOSURPRISE ต่อไปนี้จะเรียกว่า APOTEOSURPRISE และบุคคลที่ต้องการสั่งซื้อบริการกิจกรรมที่เสนอบนเว็บไซต์ apoteosurprise.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า ลูกค้า APOTEOSURPRISE และลูกค้าจะถูกเรียกว่า ฝ่ายร่วมกัน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปนี้กำหนดสิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายทั้งสองในขอบเขตของการขายออนไลน์ของบริการกิจกรรมที่เรียกว่า บริการ ฝ่ายทั้งสองยอมรับว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาได้รับการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปนี้เท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปของ APOTEOSURPRISE สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเจริญของกิจกรรมของ APOTEOSURPRISE สำหรับทุกคำสั่งซื้อที่ทำการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปที่ใช้งานคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับในวันที่ลูกค้าทำการบันทึกคำสั่ง

 

การสั่งซื้อบริการใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ apoteosurprise.com จะถือเป็นการยอมรับอย่างสิ้นเชิงและไม่สามารถถอนคำสั่งได้ ข้อยกเว้นต่าง ๆ ต้องได้รับการยืนยันทางลายลักษณ์อักษร

 

ลูกค้ายอมรับว่าเขารับทราบเป็นอย่างดีว่าการตกลงของเขาต่อเนื่องต่อเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่ได้ร้องขอลายมือชื่อจากนั้น กระบวนการสั่งซื้อเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

 

เว็บไซต์ apoteosurprise.com ทำให้ลูกค้าสามารถจองบริการและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ, ราคา, วิธีการชำระเงิน, และเงื่อนไขการยกเลิกล่วงหน้าก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

 

คำสั่งที่ทำการสั่งจากลูกค้าผ่านทางเว็บ apoteosurprise.com จะผูกพันลูกค้าทันทีที่เขาทำการชำระเงิน การยืนยันคำสั่งทางอีเมลจะมีค่าเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างฝ่ายทั้งสอง

บทความที่ 2 - บริการ

บริการที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ถูกบรรยายอย่างละเอียดในแผนภูมิคำอธิบายของบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ apoteosurprise.com วันที่ลูกค้าเลือกทำบริการคือวันที่เดียวเท่านั้นที่ถูกพิจารณาเมื่อมีการยกเลิกบริการโดยลูกค้า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เช่นคำอธิบาย, คู่มือ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, รูปภาพหรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ ไม่มีลักษณะของสัญญา ให้เป็นข้อมูลเพียงลำพังและไม่ผูกพัน APOTEOSURPRISE ลักษณะของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและ / หรือไม่สมบูรณ์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ apoteosurprise.com ไม่สามารถเป็นหลักฐานในความถูกต้องของคำสั่งซื้อที่ทำไว้ลูกค้า

 

บริการจะสามารถทำได้เท่านั้นหากในวันที่จะทำบริการ ลูกค้าต้องอยู่ในหนึ่งในจังหวัดต่อไปนี้: ปารีส (75), โอ-ด-ซีน (92), เซน-ซ็อง-เดนี (93), วัล-ดี-มาร์น (94) ส่วนใหญ่ของบริการที่ได้รับความเป็นไปได้มากทำให้ต้องใช้บริการรถพร้อมคนขับ สำหรับบริการเหล่านี้, (i) หากที่อยู่ที่ลูกค้าระบุในการจองของเขาไม่ได้อยู่ในหนึ่งในจังหวัดที่กล่าวถึงข้างต้นและ (ii) หากลูกค้าไม่ได้อยู่, ในวันที่จะทำบริการ, ที่ที่เขาระบุและในช่วงเวลาที่ระบุในแผนแบบของบริการที่สั่งซื้อ บริการจะไม่สามารถทำได้ สถานการณ์นี้จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อน้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนที่จะทำบริการ พร้อมกับผลที่อธิบายในบทความ 6 ข้างล่าง

 

สำหรับบริการที่ไม่ต้องการการเข้ามีเจ้าหน้าที่พร้อมคนขับ แต่ต้องการให้ลูกค้าเดินทางไปยังที่อยู่ที่แน่นอน, อีเมลที่ประกอบด้วยการยืนยันการรับคำสั่งซื้อระบุที่อยู่ที่แน่นอนที่ลูกค้าต้องไปเพื่อรับบริการ. ในวันที่จะทำบริการ การไม่มีลูกค้าที่ที่ระบุ, ในช่วงเวลาที่ระบุในแผนบริการ, จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อน้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนที่จะทำบริการ พร้อมกับผลที่อธิบายในบทความ 6 ข้างล่าง

 

สำหรับบริการที่ไม่ต้องการการเข้ามีเจ้าหน้าที่พร้อมคนขับ แต่ต้องการการเข้ามีบุคคลที่สามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุในการจอง การขาดความมั่นคงของบุคคลดังกล่าวในเวลาที่ระบุโดยลูกค้าในการจองของเขา, ในวันที่จะทำบริการ, จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อน้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนที่จะทำบริการ พร้อมกับผลที่อธิบายในบทความ 6 ข้างล่าง

 

บริการ "ขอแต่งงานในบรรยากาศอบอุ่น" ถือเป็นที่ตั้งที่ลูกค้าพักอยู่ต้องยอมรับบริการดังกล่าว มีอยู่ที่ลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากสถานที่พักก่อนที่จะสั่งซื้อ หากสถานที่พัก, ในวันที่จะทำบริการ, ปฏิเสธบริการ, บริการจะไม่สามารถทำได้ สถานการณ์นี้จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อน้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนที่จะทำบริการ พร้อมกับผลที่อธิบายในบทความ 6 ข้างล่าง

 

สำหรับแต่ละบริการที่ต้องการการเข้ามีเจ้าหน้าที่พร้อมคนขับ, เจ้าหน้าที่ขับรถจะเป็นที่รู้จักที่ที่ลูกค้าระบุให้ APOTEOSURPRISE ในขณะที่ทำการจองบริการ. ในการจองบริการ, ลูกค้าจะระบุข้อมูลติดต่อโทรศัพท์ของเขาในวันที่จะทำบริการ ลูกค้าต้องสามารถติดต่อได้จากเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวในวันที่จะทำบริการ หากยานพาหนะที่อธิบายในแผนบริการของบริการไม่พร้อมใช้งาน, APOTEOSURPRISE ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแทนที่ด้วยยานพาหนะในหมวดหมู่เทียบเท่าหรือสูงกว่า

ลูกค้ารับทราบว่า APOTEOSURPRISE ได้ทำให้เข้าใจถึงการปฏิบัติความระมัดระวังและคำแนะนำที่จะต้องปฏิบัติขณะทำบริการตามที่ได้สั่งซื้อมา

บทความที่ 3 - ราคา

ราคาของบริการแต่ละรายการระบุไว้ในหน่วยเงินยูโรรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 20) และต่อรายการบริการ มีผลใช้บัญชีเฉพาะเมื่อลูกค้าสั่งซื้อบริการนั้น ๆ ราคามีผลสำหรับจำนวนไม่เกินสอง (2) คนที่เข้าร่วมบริการ หากลูกค้าต้องการให้มีผู้เข้าร่วมบริการมากกว่าสอง (2) คน จะต้องแจ้ง APOTEOSURPRISE เพื่อให้ APOTEOSURPRISE ยืนยันโอกาสนี้และอัตราค่าบริการใหม่ที่อาจจะถูกใช้

อัตราค่าบริการของแต่ละบริการไม่รวมบริการใดที่ไม่รวมอยู่ในแผ่นบรรยายบริการ

บทความที่ 4 - การชำระเงิน

การชำระค่าสั่งซื้อจะต้องทำโดยบังคับในหน่วยเงินยูโรผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคารที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารของลูกค้าเพื่อให้การชำระเงินเป็นไปในหน่วยเงินยูโร (เมื่อบัญชีของลูกค้าไม่ได้ระบุในหน่วยเงินยูโร) ต้องรับผิดชอบทั้งหมดโดยลูกค้า

 

การสั่งซื้อบริการถือเป็นสิ้นสุดเมื่อและเฉพาะเมื่อการชำระเงินสำหรับบริการได้รับการดำเนินการผ่านการโอนเงินในครั้งเดียวและเป็นจำนวนเงินทั้งหมด

 

เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าโอนเงินให้ APOTEOSURPRISE จะไม่มีการพิจารณาให้เป็นเงินมัดจำหรือเงินมัดจำ

 

ลูกค้ารับประกัน APOTEOSURPRISE ว่าเขามีอำนาจที่จำเป็นในการใช้วิธีการชำระเงินผ่านการโอน

 

APOTEOSURPRISE ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีปัญหาในการชำระเงิน

 

ในกรณีที่การชำระเงินจะเป็นไปได้ไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ APOTEOSURPRISE มีสิทธิ์ถือว่าลูกค้าได้ยกเลิกคำสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนี้ต้องรับผิดชอบโดยลูกค้า ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบการชำระเงินในจำนวนเงินทั้งหมดของบริการที่สั่งซื้อไว้ทุกกรณี

 

APOTEOSURPRISE ขอแนะนำให้ลูกค้าเก็บรักษาบันทึกเชิงกระดานหรือบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของตน

บทความที่ 5 - การแก้ไขโดยลูกค้า

บริการที่ถูกแก้ไขโดยลูกค้าในสถานที่ดำเนินการจะถูกยึดตามเงื่อนไขการเงินของผู้ให้บริการของ APOTEOSURPRISE บริการเสริมที่ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งในการสั่งซื้อและบริการเสริมที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องชำระโดยตรงโดยลูกค้ากับผู้ให้บริการ และไม่สามารถดำเนินการในทางใด ๆ ที่สามารถทำให้ APOTEOSURPRISE รับผิดชอบได้

บทความที่ 6 - การยกเลิกโดยลูกค้า

การยกเลิกทุกกรณีจะต้องแจ้งให้ APOTEOSURPRISE ทราบโดยจดหมายที่ส่งแนบหลักฐานการรับทราบ เมื่อการแจ้งยกเลิกได้ถูกดำเนินการด้วยจดหมายที่ส่งแนบหลักฐานการรับทราบ วันที่ได้รับทราบจะถือว่าเป็นวันที่ยกเลิกเพื่อคิดค่าธรรมเนียม

การยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดจากลูกค้าจะทำให้ได้รับคืนเงินค่าบริการลดลงตามค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

- การยกเลิกก่อน 61 วันก่อนบริการ 25% ของจำนวนทั้งหมด
- การยกเลิก 31-60 วันก่อนบริการ 50% ของจำนวนทั้งหมด
- การยกเลิก 15-30 วันก่อนบริการ 75% ของจำนวนทั้งหมด
- การยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนบริการหรือไม่มีการเข้าร่วม 100% ของจำนวนทั้งหมด

นอกจากกรณีที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขขายทั่วไปนี้ การยกเลิกคำสั่งไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติโดยไม่มีความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก APOTEOSURPRISE

บทความที่ 7 - ประกัน

ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ APOTEOSURPRISE มีประกันความรับผิดชอบทางวชีวชีวการที่ได้รับการสมัครจาก Hiscox ภายใต้หมายเลขสัญญา N° HA RCP0230415

หากลูกค้าที่พักอยู่ในต่างประเทศและได้รับบริการในระหว่างการเดินทางมาที่ฝรั่งเศส ความรับผิดชอบที่จะเติมเต็ม เช่น ความช่วยเหลือในการกลับถิ่น ค่าใช้จ่ายในการค้นหาและการช่วยเหลือ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ประกันการยกเลิกและประกันทรัพย์สินสามารถทำการสมัครที่บริษัทประกันตามที่ลูกค้าเลือกหรือผ่านตัวจัดทำการเดินทาง

บทความที่ 8 - นักเรียน

APOTEOSURPRISE ย้ำว่าตามข้อบังคับ 1124 ของประมวลกฎหมายแพ่ง นักเรียนที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยความจำเป็นไม่สามารถทำสัญญาได้ ดังนั้น คำสั่งที่เป็นไปตามนักเรียนต้องผ่านการมีอำนาจของพ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย

บทความที่ 9 - ความรับผิดชอบ

ของใช้ส่วนบุคคลของลูกค้าที่แสดงในขณะดำเนินการบริการจะไม่ได้รับการประกันจาก APOTEOSURPRISE ในทางใด ๆ APOTEOSURPRISE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการโดยเฉพาะไฟไหม้หรือการขโมยที่อาจเกิดกับของส่วนตัวที่สถานที่ดำเนินการบริการ

 

การจัดรับผิดชอบในการดำเนินการบริการรวมถึงการเลือกผู้ให้บริการ การจัดการทางลูกค้าตัวเลือกและการจอง การจัดการทางล็อจิสติกและการควบคุมคุณภาพ

 

บริการแต่ละรายการถูกยึดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ให้บริการที่รับผิดชอบในการจัดรับผิดชอบและเป็นผู้รับประกันต่อลูกค้าและ APOTEOSURPRISE

 

ในกรณีที่ลูกค้าประสบความเสียหายหรือเสียหายในระหว่างการบริการ APOTEOSURPRISE จะให้ข้อมูลชื่อและที่อยู่ทั้งหมดของผู้ให้บริการที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้การเรียกร้องตามทางที่เลือกได้ตรงกับผู้ให้บริการที่กล่าวถึง

 

ในกรณีของความสกปรกและ/หรือความเสียหายของรถที่เกิดขึ้นจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการระเหยของของเหลวจากร่างกายภายในรถ ค่าบริการทำความสะอาดที่จะถูกเรียกเก็บเป็นจำนวน 300 ยูโร จะถูกเรียกเก็บและต้องชำระทันทีกับผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย

บทความที่ 10 - ความพร้อมในการให้บริการ

บริการมีความหมายตามความพร้อมที่มีในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

บริการที่เสนอในเว็บไซต์ apoteosurprise.com เป็นสิ่งที่มีจำนวนจำกัดตามธรรมชาติ เนื่องจากบริการแต่ละรายการเป็นเอกลักษณ์และต้องใช้จำนวนผู้ให้บริการที่แน่นอน มันเป็นปกติที่ลูกค้าหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการในวันที่กำหนดไว้ เฉพาะลูกค้าคนแรกที่สั่งซื้อบริการในวันที่กำหนดได้ใช้ประโยชน์จากบริการในวันที่กำหนดนั้น ๆ การไม่พร้อมให้บริการของบริการในวันที่กำหนดไม่สามารถทำให้ APOTEOSURPRISE รับผิดชอบหรือให้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายใด ๆ ให้กับลูกค้า

APOTEOSURPRISE ขอรับรองว่าจะยอมรับคำสั่งซื้อทุกรายในขอบเขตของความสามารถในการผลิตของตน

บทความที่ 11 - กรณีกระทบจากความเหนือธรรมชาติ

บางบริการอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในกรณีของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย สำหรับแต่ละบริการที่อาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เว็บไซต์ apoteosurprise.com ระบุไว้ในแผ่นบรรยายของบริการนั้น ๆ คำว่า "ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เอื้อต่อ" คำชี้แจงนี้ให้เพียงคำชี้แจงและไม่มีค่าตามวิทยาศาสตร์และ/หรือสัญญา

หากเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย APOTEOSURPRISE หรือหนึ่งในผู้ให้บริการของ APOTEOSURPRISE ไม่สามารถรับรองการดำเนินการบริการในวันที่กำหนดไว้ได้ APOTEOSURPRISE ขอให้สัญญาตามความประสงค์ของลูกค้า (i) ในการเสนอการเลื่อนไปยังวันที่หลังจากนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของบริการตามที่ควรจะตกลงระหว่างลูกค้า APOTEOSURPRISE และผู้ให้บริการของ APOTEOSURPRISE ที่รับผิดชอบในการดำเนินการบริการหรือ (ii) ในการคืนเงินให้กับลูกค้าภายในสามสิบสอง (72) ชั่วโมงตามวันที่ยกเลิกบริการจำนวนเงินที่สั่งซื้อลดลงจากจำนวนเงินทั้งหมดที่เท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบ (750) ยูโรที่เป็นค่าในการเตรียมการบริการตามที่กำหนดไว้เริ่มแรก จำนวนเงินเจ็ดร้อยห้าสิบ (750) ยูโรนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกจับตัวมาที่ APOTEOSURPRISE

 

ในกรณีที่บริการถูกยกเลิก เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ที่หมายเลขที่ระบุในใบสั่งซื้อ ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) นาทีก่อนเวลาเริ่มบริการที่ระบุในแผ่นบรรยายของบริการ ในกรณีนี้ ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ นอกจากการเลื่อนบริการไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินให้ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เท่ากับค่าใช้จ่ายที่กำเนิดขึ้นจากการเตรียมการบริการตามที่กำหนดไว้เริ่มแรก

 

การยกเลิกบริการอาจต้องการโดยเหตุจากสถานการณ์ฟอร์ซมาจอมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของคน ตราบจัดเป็นคำสั่งชัดแจ้งว่าถูกพิจารณาเป็นกรณีของฟอร์ซมาจอมหรือความเสี่ยง นอกจากนี้จะมีทุกกรณีที่ถูกต้องตามกฎหมายของศาลและศาลธรรมาภิบาลฝรั่งเศส การปิดกั้นของพาหนะ ล้มละลายของผู้ให้บริการที่เข้าร่วมในการจัดการบริการ สงคราม การทำร้ายร่างกาย ความไม่สงบของการเมือง แผ่นดินไหว ไฟไหม้ สภาพอากาศ พายุ น้ำท่วม การตกฟ้าฟรี

 

เมื่อเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนต้องการ APOTEOSURPRISE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาของบริการตามที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องให้ลูกค้าเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ นอกจากการเลื่อนบริการไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินให้ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เท่ากับค่าใช้จ่ายที่กำเนิดขึ้นจากการเตรียมการบริการตามที่กำหนดไว้เริ่มแรก

 

ลูกค้าถูกแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการบริการที่สั่งซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของ APOTEOSURPRISE หรือตัดสินใจจากหน่วยงานที่มีอำนาจ

 

ในกรณีของการชำรุดหรือขัดข้องทางเทคนิคของป้ายไฟของบริการ "ของขวัญวันสู้ของฝรั่งเศส" ซึ่งเป็นขัดข้องที่ไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของ APOTEOSURPRISE จะคืนเงินให้ลูกค้าในจำนวน 100 ยูโรภายในสิบ (10) วันนับตั้งแต่วันที่ดำเนินการบริการ

 

ในกรณีที่ที่ตั้งที่ตั้งตามภูมิภาคที่ไม่อนุญาตให้นกคายจากบริการ "ของขวัญวันสู้พร้อมนกคาย" บินไปในเงื่อนไขความปลอดภัยที่น่าพอใจ (มีความเสี่ยงของการบาดเจ็บและ/หรือสูญหายของสัตว์) นกคายจะถูกปล่อยโดยนกคายเองในพื้นที่ที่โล่งจากที่กำหนดไว้เริ่มแรก

บทความที่ 12 - หลักฐาน

บันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ APOTEOSURPRISE ภายใต้เงื่อนไขของความปลอดภัยที่มีเหตุผล จะถือเป็นหลักฐานของการสื่อสาร คำสั่ง และการชำระเงินที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่าย

การเก็บถาวรของการแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายจะถูกดำเนินการบนสื่อที่เชื่อถือได้และมีความคงทนเพียงพอเพื่อเป็นสำเนาที่แท้จริงและคงทนตามมาตรา 1348 ของรัฐธรรมนูญ

บทความที่ 13 - การร้องเรียน

การร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของบริการต้องรายงานให้ APOTEOSURPRISE ทราบผ่านทางจดหมายแจ้งการรับรองภายในกำหนดเวลาเด็ดขาด คือ สิบห้า (15) วันหลังจากวันที่ดำเนินการบริการ พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบที่เป็นไปได้ หลังจากกำหนดเวลานี้ไม่มีการร้องเรียนที่จะได้รับการพิจารณา

ในกรณีที่มีความเร่งด่วนหรือปัญหาที่สำคัญในการดำเนินการบริการ ลูกค้าต้องแจ้ง APOTEOSURPRISE โดยทันทีในสถานที่ดำเนินการบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ

บทความที่ 14 - ทรัพย์สินทางปัญญา

APOTEOSURPRISE เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่สถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ

 

ทุกเครื่องหมายการค้า, โลโก้, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, ข้อความ, ความคิด, และสไนเนอรี่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.apoteosurprise.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเจ้าของอย่างเดียวของ บริษัท ApoteoSurprise

 

การทำสำเนาบางส่วนหรือทั้งหมดของโลโก้, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, เครื่องหมายการค้า, ข้อความ, ความคิด, และสไนเนอรี่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ apoteosurprise.com ไม่ว่าจะเป็นในสื่อใด ๆ, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า, การกลุ่ม, หรือการอาสานิยม, ห้ามตัดสินใจโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก APOTEOSURPRISE และเจ้าของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่ 15 - คอมพิวเตอร์และเสรีภาพ

ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ในขณะจองนัดหมายจะถูกส่งต่อไปยัง APOTEOSURPRISE การประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อการยืนยัน, รักษาความปลอดภัย และการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า

 

ข้อมูลที่ลูกค้าให้ขณะทำการสั่งซื้อจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามนอกจากผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการที่รับผิดชอบในการดำเนินการทำให้บริการตามที่สั่งซื้อ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกดูแลด้วยความลับโดย APOTEOSURPRISE และผู้จัดจำหน่ายของเขา

 

ตามพระราชบัญญัติ Informatique et Libertés หมายเลข 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 1978 ลูกค้ามีสิทธิในการเข้าถึง, การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, และการลบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง หากต้องการใช้สิทธิ์นี้, ลูกค้าต้องส่งอีเมลที่ contact@apoteosurprise.com หรือส่งจดหมายไปยัง APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ apoteosurprise.com ได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบแก่ คอมมิชชั่น นาชั่นัล ดี ล็อ อิโท แอนด์ ลิเบอร์ตี้ ภายใต้หมายเลข 1097794

บทความที่ 16 - กฎหมายที่ใช้

เงื่อนไขทั่วไปของการขายนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส

บทความที่ 17 - ระยะเวลา

เงื่อนไขทั่วไปของการขายนี้มีผลตลอดระยะเวลาที่บริการที่ APOTEOSURPRISE เสนออยู่ในโลกออนไลน์

บทความที่ 18 - ข้อบังคับทางกฎหมาย

เว็บไซต์ apoteosurprise.com ถูกเผยแพร่โดย APOTEOSURPRISE

 

APOTEOSURPRISE เป็นบริษัทห้ามหลักทุน 10,000 ยูโร จดทะเบียนในทะเบียนพาณิชย์และสังคมของปารีส หมายเลข 482 226 909 และมีที่ตั้งที่ 101 rue de Sèvres 75006 ปารีส

 

APOTEOSURPRISE ได้ทำสัญญาประกันกับบริษัท Hiscox ในเลขที่ HA TCP0230415 เพื่อรับประกันความรับผิดต่อบุคคล ที่ปรับสูงสุดถึง 8,000,000 ยูโร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 3 กันยายน 2022

bottom of page