top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Člen 1 - PREDMET

Te splošne prodajne pogoje sklepata družba APOTEOSURPRISE, v nadaljevanju imenovana APOTEOSURPRISE, in oseba, ki želi naročiti dogodek, ponujen na spletnem mestu apoteosurprise.com, v nadaljevanju imenovana Stranka. APOTEOSURPRISE in Stranka se skupaj imenujeta Stranke.

 

Ti splošni pogoji prodaje določajo pravice in obveznosti Strank v okviru spletne prodaje dogodkov, v nadaljevanju imenovanih Dogodki. Stranki se strinjata, da so njihovi odnosi izključno urejeni s temi splošnimi pogoji prodaje.

 

Splošni pogoji prodaje APOTEOSURPRISE se lahko spreminjajo glede na razvoj dejavnosti APOTEOSURPRISE. Za vsako oddano naročilo bodo veljavni splošni pogoji prodaje tisti, ki so bili v veljavi na dan zabeležbe naročila.

 

Vsako naročilo Dogodka na spletnem mestu apoteosurprise.com pomeni dokončno in nepreklicno pristajanje Stranke na te splošne pogoje prodaje. Vsako posebno odstopanje mora biti predmet pisnega dogovora.

 

Stranka priznava, da je popolnoma obveščena, da njeno soglasje glede vsebine teh splošnih pogojev prodaje ne zahteva ročnega podpisa, saj je postopek naročanja informatiziran.

 

Spletno mesto apoteosurprise.com omogoča Stranki rezervacijo Dogodka in predhodno obvestilo o podrobnostih Dogodka, njegovi ceni, načinih plačila ter pogojih odpovedi pred samim naročilom.

 

Naročilo, oddano prek spletnega mesta apoteosurprise.com, Stranko zavezuje ob opravljanju plačila. Potrditev naročila prek elektronske pošte ima vrednost ročnega podpisa med Strankama.

 

Po opravljenem plačilu Stranka prejme prek elektronske pošte potrdilo o prejemu, ki potrjuje zabeležbo njenega naročila.

Člen 2 - STORITVE

Storitev, naročena s strani Stranke, je podrobno opisana v opisu storitve, ki je na voljo na spletnem mestu apoteosurprise.com. Datum, ki ga izbere Stranka za izvedbo storitve, je edini datum, ki se upošteva v primeru odpovedi storitve s strani Stranke.

 

Dokumenti, povezani s storitvami, predstavljenimi na spletnem mestu, kot so opisi, tehnični listi, fotografije, videoposnetki, risbe ali kateri koli drugi tipi informacij, nimajo pogodbene narave, so zgolj informativni in ne zavezujejo APOTEOSURPRISE. Morebitna napačna in/ali nepopolna informacija na spletnem mestu apoteosurprise.com ne more vplivati na veljavnost naročila, ki ga je opravila Stranka.

 

Storitev se lahko izvede le, če se Stranka, na dan izvedbe storitve, nahaja v enem od naslednjih oddelkov: Pariz (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Večina storitev predpostavlja posredovanje vozila s voznikom; za te storitve, (i) če naslov, ki ga Stranka navede ob rezervaciji, ni v enem od zgoraj navedenih oddelkov in (ii) če se Stranka na dan izvedbe storitve ne nahaja na navedenem naslovu in v navedenem časovnem okviru v opisu naročene storitve, storitev ne bo mogoče izvesti. Ta položaj se bo štel za odpoved naročila manj kot štirinajst (14) dni pred izvedbo storitve s posledicami, opisanimi v članku 6 spodaj.

 

Za storitve, ki ne zahtevajo posredovanja vozila s voznikom, ampak zahtevajo, da se Stranka odpravi na določen naslov, elektronsko sporočilo, ki predstavlja potrdilo o prejemu naročila, navaja natančen naslov, na katerega se mora Stranka odpraviti za izvajanje storitve. Odsotnost Stranke na navedenem naslovu, v določenem časovnem okviru v opisu naročene storitve, na dan izvedbe storitve, se bo štela za odpoved naročila manj kot štirinajst (14) dni pred izvedbo storitve s posledicami, opisanimi v članku 6 spodaj.

 

Za storitve, ki ne zahtevajo posredovanja vozila s voznikom, ampak zahtevajo prisotnost tretje osebe na naslovu, ki ga je Stranka navedla ob rezervaciji, odsotnost te osebe ob času in na naslovu, ki ju je Stranka navedla ob rezervaciji, na dan izvedbe storitve, se bo štela za odpoved naročila manj kot štirinajst (14) dni pred izvedbo storitve s posledicami, opisanimi v članku 6 spodaj.

 

Storitev "Snubitev v nežnem okolju" predpostavlja, da kraj gostovanja Stranke sprejme naročeno storitev. Stranka je odgovorna, da pridobi soglasje kraja gostovanja pred oddajo naročila. Če kraj gostovanja na dan storitve zavrne naročeno storitev, storitev ne bo izvedena. Ta položaj se bo štel za odpoved naročila manj kot štirinajst (14) dni pred izvedbo storitve s posledicami, opisanimi v članku 6 spodaj.

 

Za vsako storitev, ki predpostavlja posredovanje vozila s voznikom, se bo voznik predstavil na naslovu, ki ga je Stranka navedla APOTEOSURPRISE ob rezervaciji. Stranka ob rezervaciji storitve navede svoje telefonske podatke za dan izvedbe storitve. Stranka mora obvezno biti dosegljiva vozniku na teh telefonskih podatkih na dan izvedbe storitve. Če vozilo, opisano v opisu naročene storitve, ni na voljo, si APOTEOSURPRISE pridržuje pravico, da ga zamenja z vozilom enake ali višje kategorije.

 

Stranka priznava, da je APOTEOSURPRISE opozoril na previdnostne ukrepe in navodila, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju naročene storitve.

Člen 3 - CENA

Cena vsake storitve je navedena v evrih vključno z DDV (po stopnji 20 %) na storitev in velja samo na dan naročila storitve s strani Stranke. Cena velja za največ dve (2) osebi, ki sodelujeta pri storitvi. Ko Stranka želi, da sodeluje več kot dve (2) osebi pri storitvi, mora o tem obvestiti APOTEOSURPRISE, da ji morebiti potrdi to možnost in morebitno novo veljavno tarifo.

Tarifa vsake storitve ne vključuje nobene storitve, ki ni izrecno navedena v opisu storitve.

Člen 4 - PLAČILO

Plačilo naročila se obvezno izvede v evrih prek bančnega nakazila. Morebitni bančni stroški, ki jih zaračuna bančna ustanova Stranke za izvedbo plačila v evrih, kadar račun Stranke ni izdan v evrih, so v celoti na stroške Stranke.

 

Naročilo storitve je dokončno, če in samo če je plačilo storitve izvedeno z enim samim bančnim nakazilom in za celoten znesek.

 

Kadarkoli se vsote, ki jih Stranka plača APOTEOSURPRISE, ne smejo šteti kot akontacije ali predplačila.

 

Stranka zagotavlja APOTEOSURPRISE, da ima potrebna dovoljenja za uporabo plačila prek bančnega nakazila.

 

APOTEOSURPRISE si pridržuje pravico, da zavrne izpolnitev naročila, ki izhaja od Stranke, s katero poteka sporno plačilno razmerje.

 

V primeru, da se plačilo izkaže za nepravilno, nepopolno ali neobstoječe, iz kakršnega koli razloga, si APOTEOSURPRISE pridržuje pravico, da šteje, da je Stranka preklicala svoje naročilo, pri čemer so povezani stroški na stroške Stranke. Stranka v vsakem primeru ostaja odgovorna za plačilo celotnega zneska naročene storitve.

 

APOTEOSURPRISE priporoča Stranki, da hrani pisni ali zanesljiv elektronski zapis podatkov o svojem naročilu.

Člen 5 - SPREMEMBA S STRANI STRANKE

Storitve, ki jih je Stranka prostovoljno spremenila na mestu izvedbe, so podvržene finančnim pogojem ponudnikov APOTEOSURPRISE. Dodatki, ki niso izrecno predvideni pri naročilu, in dodatne storitve, ki povzročajo dodatne stroške, mora Stranka poravnati neposredno ponudnikom in v nobenem primeru ne morejo obvezati odgovornosti APOTEOSURPRISE.

Člen 6 - PREKLIC S STRANI STRANKE

Vsak preklic mora biti sporočen APOTEOSURPRISE s priporočeno pošto s povratnico. Ko je obvestilo o preklicu poslano s priporočeno pošto s povratnico, se datum prejema pošte šteje za datum preklica za zaračunavanje stroškov preklica.

Vsak popoln ali delni preklic, ki izhaja od Stranke, pomeni povračilo stroškov storitve Stranki, zmanjšano za spremenljive stroške:

- Preklic več kot 61 dni pred storitvijo: 25 % celotnega zneska.
- Preklic od 31 do 60 dni pred storitvijo: 50 % celotnega zneska.
- Preklic od 15 do 30 dni pred storitvijo: 75 % celotnega zneska.
- Preklic manj kot 14 dni pred storitvijo ali neudeležba: 100 % celotnega zneska.

 

Razen v primerih, predvidenih v teh Splošnih prodajnih pogojih, enostranski preklic naročila ni mogoč brez pisnega soglasja APOTEOSURPRISE.

Člen 7 - ZAVAROVANJE

V skladu z veljavno zakonodajo ima APOTEOSURPRISE sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti pri Hiscoxu pod številko pogodbe N° HA RCP0230415.

Če Stranka prebiva v tujini in koristi Storitev v okviru potovanja v Franciji, je odgovornost Stranke, da na svoje stroške sklene dodatna zavarovanja, kot so zavarovanje za pomoč in repatriacijo, stroški iskanja in reševanja, medicinska pomoč, odpoved potovanja in zavarovanje prtljage. Ta zavarovanja je mogoče skleniti pri zavarovalnici po izbiri ali pri organizatorju potovanja.

Člen 8 - MLADOLETNIKI

APOTEOSURPRISE opozarja, da v skladu z 1124. členom Civilnega zakonika nepoklicani mladoletniki ne morejo sklepati pogodb. Zato morajo naročila za mladoletnike opraviti starši ali zakoniti skrbniki.

Člen 9 - ODGOVORNOSTI

Osebni predmeti Stranke, izpostavljeni med izvajanjem Storitve, niso nikakor zavarovani s strani APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE ne bo odgovorna za morebitno škodo katere koli vrste, zlasti požar ali krajo, ki bi lahko prizadela osebne predmete na mestih izvajanja Storitve.

 

Organizacija Storitev vključuje izbiro ponudnikov, upravljanje možnosti in rezervacij v imenu Stranke, logistično organizacijo in nadzor kakovosti.

 

Vsaka Storitev je podvržena predpisom, značilnim za dejavnost ponudnikov, ki so odgovorni za njeno izvajanje, in ti so odgovorni tako do Stranke kot do APOTEOSURPRISE.

 

V primeru morebitnih škod ali poškodb, ki jih utrpi Stranka med izvajanjem Storitve, bo APOTEOSURPRISE Stranki zagotovila vsa imena in kontaktne podatke ponudnikov, ki so sodelovali pri izvajanju Storitve, tako da lahko Stranka neposredno uveljavlja svoje zahtevke proti tem ponudnikom.

 

V primeru umazanije in/ali poškodbe vozila, ki ju povzroči Stranka, zlasti v primeru prisotnosti telesnih tekočin v vozilu, bo zaračunan strošek čiščenja v višini tristo (300) evrov in bo takoj plačljiv ponudniku, ki je utrpel škodo.

Člen 10 - RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV

Storitve so na voljo pod pogojem, da so na voljo ob času naročila.

 

Storitve, ponujene na spletnem mestu apoteosurprise.com, so po naravi entitete, ki so na voljo v omejenih količinah. Ker je vsaka Storitev posebna in vključuje določeno število izvajalcev, je običajno, da lahko le ena Stranka koristi Storitev na določen dan. Le prva Stranka, ki je naročila Storitev na določen dan, bo lahko koristila to Storitev na tem datumu. Nedostopnost Storitve na določen dan ne more zavezati odgovornosti APOTEOSURPRISE ali odpreti pravice do odškodnine za Stranko.

 

APOTEOSURPRISE se zavezuje, da bo sprejela vsako naročilo v okviru svojih proizvodnih zmogljivosti.

Člen 11 - VIŠJA SILA

Nekatere Storitve se lahko spremenijo ali odpovejo v primeru neugodnih vremenskih pogojev. Za vsako Storitev, ki se lahko odpove ali spremeni zaradi neugodnih vremenskih pogojev, spletna stran apoteosurprise.com na opisu te Storitve navede oznako "pod pogojem ugodnih vremenskih razmer". Ta oznaka je dana zgolj informativno in nima znanstvene in/ali pogodbene vrednosti.

 

Če APOTEOSURPRISE ali kateri koli od njenih izvajalcev zaradi neugodnih vremenskih razmer ne more zagotoviti izvedbe Storitve na predvideni datum, se APOTEOSURPRISE zavezuje, da bo po želji Stranke (i) brez dodatnih stroškov ponudila prestavitev Storitve na kasnejši datum, ki ga je treba najti po skupnem dogovoru med Stranko, APOTEOSURPRISE in izvajalci APOTEOSURPRISE, odgovornimi za izvedbo Storitve, ali (ii) vrnila Stranki znesek naročila v šestdesetih dveh (72) urah po datumu odpovedi Storitve, zmanjšan za znesek sedemsto petdeset (750) evrov, ki predstavlja fiksne stroške, ki nastanejo pri pripravi prvotno načrtovane Storitve; ta znesek sedemsto petdeset (750) evrov je dokončno pridobljen za APOTEOSURPRISE.

 

V primeru odpovedi Storitve, zlasti zaradi neugodnih vremenskih razmer, bo Stranko o tem obveščeno po telefonu na številko, ki jo je navedla v naročilnici, najpozneje trideset (30) minut pred najzgodnejšim časom začetka Storitve, navedenim na opisu Storitve. V tem primeru Stranka ne more zahtevati nobenega drugega nadomestila razen brezplačne prestavitve Storitve ali vračila naročila, zmanjšanega za znesek, ki ustreza fiksnim stroškom, ki nastanejo pri pripravi prvotno načrtovane Storitve.

 

Odpoved Storitve lahko zahteva višja sila, zlasti zaradi varnosti ljudi. Izrecno se štejejo za primere višje sile ali naključne primere, poleg tistih, ki jih običajno upošteva sodna praksa francoskih sodišč, zastoj prevoznih sredstev, stečaj enega od izvajalcev, ki sodeluje pri organizaciji Storitve, vojne, teroristični napadi, politični nemiri, potresi, požari, neugodne vremenske razmere, nevihte, poplave, strela.

 

Kadar okoliščine, zlasti glede varnosti ljudi, to zahtevajo, si APOTEOSURPRISE pridržuje pravico do spremembe predvidenih urnikov Storitve, pri čemer Stranka ne more zahtevati nobenega drugega nadomestila razen brezplačne prestavitve Storitve ali vračila naročila, zmanjšanega za znesek fiksnih stroškov, ki nastanejo pri pripravi prvotno načrtovane Storitve.

 

Stranka je obveščena, da se lahko potek naročene Storitve spremeni zaradi dogodka, ki je neodvisen od volje APOTEOSURPRISE, ali odločitve pristojnih organov.

 

V primeru okvare ali tehnične napake osvetlitvene plošče pri Storitvi "Predlog zakona v limuzini", ki ni odvisna od volje APOTEOSURPRISE, se bo znesek sto (100) evrov vrnil Stranki v desetih (10) dneh po datumu izvedbe Storitve.

 

V primeru geografske lokacije v urbani coni, ki ne omogoča, da golobica pri Storitvi "Predlog zakona z golobico" odleti v zadovoljivih varnostnih pogojih (tveganje poškodb in/ali izgube živali), bo golobico izpustil sam golobarski ljubitelj na drugem primernem območju, ki ni bilo prvotno predvideno.

Člen 12 - DOKAZI

Računalniški zapisi, shranjeni v računalniških sistemih APOTEOSURPRISE v razumnih varnostnih pogojih, se štejejo za dokaze komunikacij, naročil in plačil med Strankami.

Arhiviranje izmenjav med Strankami se izvaja na zanesljivem in trajnem nosilcu, tako da se ustvari zanesljiva in trajna kopija v skladu z 1348. členom civilnega zakonika.

Člen 13 - PRITOŽBE

Vsaka pritožba zaradi neizpolnitve ali slabe izpolnitve Storitve mora biti sporočena APOTEOSURPRISE s priporočeno pismom z obvestilom o prejemu v obveznem roku petnajstih (15) dni po datumu izvedbe Storitve, skupaj z morebitnimi dokazili. Po preteku tega roka nobena pritožba ne bo upoštevana.

V primeru nujnosti ali resnih težav pri izvajanju Storitve je Stranka dolžna čim prej obvestiti APOTEOSURPRISE na kraju izvajanja Storitve na številko, ki ji bo sporočena v e-poštnem potrdilu naročila.

Člen 14 - INTELEKTUALNA LASTNINA

APOTEOSURPRISE je registrirana blagovna znamka pri Nacionalnem inštitutu za industrijsko lastnino.

 

Vse blagovne znamke, logotipi, risbe, fotografije, animacije, videoposnetki, besedila, koncepti in scenariji na spletnem mestu www.apoteosurprise.com so izključna last družbe ApoteoSurprise.

 

Vsakršno delno ali popolno reproduciranje logotipov, risb, fotografij, animacij, videoposnetkov, blagovnih znamk, besedil, konceptov in scenarijev, ki so prikazani na spletnem mestu apoteosurprise.com, ne glede na nosilec, za komercialne, združevalne ali prostovoljne namene, je prepovedano brez soglasja APOTEOSURPRISE in imetnikov pravic, ki so povezane.

Člen 15 - INFORMATIKA IN SVOBODE

Informacije, ki jih Stranka posreduje pri svoji rezervaciji, so namenjene APOTEOSURPRISE. Obdelava ima namen potrditev, varovanje in upravljanje naročila Stranke.

 

Informacije, ki jih Stranka posreduje pri svojem naročilu, ne bodo posredovane nobeni tretji osebi, razen dobaviteljem in izvajalcem, ki dejansko izvajajo naročeno Storitev. Te informacije bodo štele za zaupne s strani APOTEOSURPRISE in njenih dobaviteljev.

 

V skladu s 34. členom zakona o informacijskih pravicah št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 ima Stranka pravico do dostopa, popravka, spreminjanja in brisanja podatkov, ki se nanašajo nanjo. Za uveljavljanje te pravice mora Stranka poslati e-pošto na naslov contact@apoteosurprise.com ali pismo na naslov APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

Avtomatizirano obdelava osebnih podatkov na spletnem mestu apoteosurprise.com je bila prijavljena pri Nacionalni komisiji za informacijske pravice pod številko 1097794.

Člen 16 - UPORABLJENA ZAKONODAJA

Te Splošne prodajne pogoji so podvrženi francoskemu pravu.

Člen 17 - TRAJANJE

Te Splošne prodajne pogoji veljajo za celoten čas objave storitev, ki jih ponuja APOTEOSURPRISE.

Člen 18 - PRAVNE INFORMACIJE

Spletno mesto apoteosurprise.com ureja APOTEOSURPRISE.

 

APOTEOSURPRISE je družba z omejeno odgovornostjo s kapitalom 10.000 evrov, vpisano v Trgovski register in družb v Parizu pod številko 482 226 909, s sedežem na 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

APOTEOSURPRISE je pri družbi Hiscox sklenila zavarovalno polico odgovornosti za škodo pod številko HA TCP0230415, ki zagotavlja odgovornost APOTEOSURPRISE v višini 8.000.000 evrov.

Datum zadnje posodobitve: 3. september 2022

bottom of page