top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

REGULAMIN GŁÓWNY SPRZEDAŻY

Artykuł 1 - PRZEDMIOT

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są zawierane między firmą APOTEOSURPRISE, zwanej dalej APOTEOSURPRISE, a osobą pragnącą zamówić usługę eventową oferowaną na stronie Internetowej apoteosurprise.com, zwanej dalej Klientem. APOTEOSURPRISE i Klient są razem zwani Stronami.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki Stron w ramach sprzedaży online usług eventowych, zwanych dalej Usługami. Strony uzgadniają, że ich stosunki są wyłącznie regulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Ogólne Warunki Sprzedaży APOTEOSURPRISE mogą ulegać zmianom w miarę rozwoju działalności APOTEOSURPRISE. Dla każdego złożonego zamówienia obowiązujące będą Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Każde zamówienie Usługi widniejącej na stronie Internetowej apoteosurprise.com stanowi ostateczne i nieodwołalne przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Klienta. Każde odstępstwo szczególne musi być przedmiotem pisemnej zgody.

Klient oświadcza, że doskonale jest świadomy, że jego zgoda co do treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie wymaga podpisu odręcznego, gdyż proces zamawiania jest zautomatyzowany.

Strona Internetowa apoteosurprise.com umożliwia Klientowi zarezerwowanie Usługi i zapoznanie się przed zamówieniem z szczegółową treścią Usługi, jej ceną, warunkami płatności oraz warunkami anulowania.

Zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem strony apoteosurprise.com zobowiązuje Klienta od momentu dokonania płatności. Potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną stanowi, między Stronami, odręczny podpis.

Po dokonanej płatności Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie odbioru zamówienia.

Artykuł 2 - USŁUGI

Usługa zamówiona przez Klienta jest szczegółowo opisana w karcie opisowej Usługi dostępnej na stronie apoteosurprise.com. Data wybrana przez Klienta dla realizacji Usługi jest jedyną datą uwzględnianą w przypadku anulowania Usługi przez Klienta.

Dokumenty związane z Usługami prezentowanymi na stronie, takie jak opisy, karty techniczne, fotografie, filmy, rysunki lub inne informacje, nie mają charakteru umownego, są podane wyłącznie w celach informacyjnych i nie zobowiązują APOTEOSURPRISE. Błędność i/lub niekompletność informacji podanych na stronie apoteosurprise.com nie mogą kwestionować ważności zamówienia złożonego przez Klienta.

Usługa może być zrealizowana tylko wtedy, gdy Klient, w dniu realizacji Usługi, znajduje się w jednym z następujących departamentów: Paryż (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Większość Usług wymaga interwencji pojazdu z kierowcą; dla tych Usług (i) jeśli podany przez Klienta adres podczas rezerwacji nie znajduje się w jednym z powyższych departamentów i (ii) jeśli Klient nie znajduje się w dniu realizacji Usługi pod adresem, który podał, i w określonym przedziale czasowym podanym w karcie Usługi zamówionej, Usługa nie może zostać zrealizowana. Taka sytuacja będzie traktowana jako anulowanie zamówienia mniej niż czternaście (14) dni przed realizacją Usługi, z konsekwencjami opisanymi w artykule 6 poniżej.

Dla Usług nie wymagających interwencji pojazdu z kierowcą, ale wymagających, aby Klient udał się pod dokładny adres, e-mail potwierdzający odbiór zamówienia zawiera dokładny adres, pod którym Klient powinien się udać, aby skorzystać z Usługi. W dniu realizacji Usługi nieobecność Klienta pod podanym adresem, w określonym przedziale czasowym na karcie Usługi, będzie traktowana jako anulowanie zamówienia mniej niż czternaście (14) dni przed realizacją Usługi, z konsekwencjami opisanymi w artykule 6 poniżej.

Dla Usług nie wymagających interwencji pojazdu z kierowcą, ale wymagających obecności osoby trzeciej pod adresem podanym przez Klienta podczas rezerwacji, nieobecność tej osoby o godzinie i pod adresem wskazanym przez Klienta w dniu realizacji Usługi będzie traktowana jako anulowanie zamówienia mniej niż czternaście (14) dni przed realizacją Usługi, z konsekwencjami opisanymi w artykule 6 poniżej.

 

Usługa "Oświadczyny w romantycznej scenerii" zakłada, że miejsce zakwaterowania Klienta akceptuje tę Usługę. Klient musi uzyskać zgodę miejsca zakwaterowania przed złożeniem zamówienia. Jeśli miejsce zakwaterowania w dniu Usługi odmówi realizacji Usługi, nie będzie ona mogła zostać zrealizowana. Taka sytuacja będzie traktowana jako anulowanie zamówienia mniej niż czternaście (14) dni przed realizacją Usługi, z konsekwencjami opisanymi w artykule 6 poniżej.

Dla każdej Usługi zakładającej interwencję pojazdu z kierowcą, kierowca pojawi się pod adresem, który Klient podał APOTEOSURPRISE podczas rezerwacji. Klient, podczas rezerwacji Usługi, poda swoje dane telefoniczne na dzień realizacji Usługi. Klient musi być niezbędnie dostępny pod tymi danymi telefonicznymi w dniu realizacji Usługi. Jeśli opisany na karcie Usługi pojazd nie będzie dostępny, APOTEOSURPRISE zastrzega sobie prawo do jego zamiany na pojazd równoważnej lub wyższej kategorii.

Klient przyznaje, że APOTEOSURPRISE zwróciło jego uwagę na środki ostrożności i instrukcje do przestrzegania podczas realizacji zamówionej Usługi.

Artykuł 3 - CENA

Cena każdej Usługi jest podana w euro brutto (z 20% stawką VAT) i dotyczy jednej Usługi, obowiązuje tylko w dniu zamówienia Usługi przez Klienta. Cena obowiązuje dla maksymalnie dwóch (2) osób uczestniczących w Usłudze. Jeśli Klient chce, aby w Usłudze uczestniczyło więcej niż dwie (2) osoby, musi poinformować APOTEOSURPRISE, aby APOTEOSURPRISE ewentualnie potwierdziło tę możliwość oraz ewentualny nowy stosowny taryfik.

Taryfa każdej Usługi nie obejmuje żadnych usług, które nie są wyraźnie uwzględnione w karcie opisowej Usługi.

Artykuł 4 - PŁATNOŚCI

Rozliczenie zamówienia musi być dokonane w euro przelewem bankowym. Ewentualne opłaty bankowe pobierane przez bank Klienta w celu dokonania płatności w euro, gdy konto Klienta nie jest denominowane w euro, pozostają w całości na koszt Klienta.

Zamówienie Usługi jest ostateczne tylko wtedy, gdy rozliczenie Usługi jest dokonywane jednorazowym przelewem bankowym na całą kwotę.

W żadnym przypadku środki przekazane przez Klienta APOTEOSURPRISE nie mogą być uznane za zadatek lub zaliczkę.

Klient gwarantuje APOTEOSURPRISE, że ma niezbędne uprawnienia do korzystania z płatności przelewem.

APOTEOSURPRISE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia pochodzącego od Klienta, z którym toczy się spór dotyczący płatności.

W przypadku, gdy płatność okaże się nieregularna, niekompletna lub nieistniejąca, z jakiegokolwiek powodu, APOTEOSURPRISE ma prawo uznać, że Klient anulował swoje zamówienie, a związane z tym koszty ponosi Klient. Klient pozostaje w każdym przypadku odpowiedzialny za zapłatę pełnej kwoty zamówionej Usługi.

APOTEOSURPRISE zaleca Klientowi zachowanie papierowego lub niezawodnego zapisu danych dotyczących jego zamówienia.

Artykuł 5 - ZMIANA PRZEZ KLIENTA

Usługi zamiennie zmienione na ich miejscu wykonania przez Klienta podlegają warunkom finansowym dostawców APOTEOSURPRISE. Dodatkowe usługi nieprzewidziane w zamówieniu i dodatkowe usługi generujące dodatkowe koszty muszą być uregulowane bezpośrednio przez Klienta dostawcom i w żadnym wypadku nie mogą obciążać odpowiedzialności APOTEOSURPRISE.

Artykuł 6 - ANULOWANIE PRZEZ KLIENTA

Każda anulacja musi być zgłoszona APOTEOSURPRISE za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Gdy zgłoszenie anulacji zostanie dokonane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, data otrzymania potwierdzenia odbioru będzie uznana za datę anulacji przy fakturowaniu opłat za anulację.

Każda całkowita lub częściowa anulacja dokonana przez Klienta skutkuje zwrotem Klientowi kosztów Prestacji pomniejszonych o następujące opłaty stałe:

- Anulacja więcej niż 61 dni przed Prestacją: 25% całkowitej kwoty.
- Anulacja od 31 do 60 dni przed Prestacją: 50% całkowitej kwoty.
- Anulacja od 15 do 30 dni przed Prestacją: 75% całkowitej kwoty.
- Anulacja mniej niż 14 dni przed Prestacją lub nie pojawienie się: 100% całkowitej kwoty.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, żadna jednostronna anulacja zamówienia nie jest możliwa bez pisemnej zgody APOTEOSURPRISE.

Artykuł 7 - UBEZPIECZENIA

Zgodnie z obowiązującym prawem, APOTEOSURPRISE jest posiadaczem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego z Hiscox pod numerem polisy N° HA RCP0230415.

Jeśli Klient mieszka za granicą i korzysta z Prestacji w ramach podróży do Francji, należy, na swój koszt, wykupić dodatkowe ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie assistance repatriacyjnej, koszty poszukiwania i ratownictwa, pomoc medyczna, ubezpieczenie od odwołania i ubezpieczenie bagażu. Te ubezpieczenia można zawrzeć u wybranego ubezpieczyciela lub u organizatora podróży.

Artykuł 8 - NIEPEŁNOLETNI

APOTEOSURPRISE przypomina, że zgodnie z artykułem 1124 Kodeksu Cywilnego nieemancypowani nieletni są niezdolni do zawierania umów. Dlatego też zamówienia skierowane do nieletnich muszą być dokonywane przez rodziców lub prawnego opiekuna.

Artykuł 9 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osobiste przedmioty Klienta wystawione podczas realizacji Prestacji nie są w żadnym wypadku ubezpieczone przez APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności pożar lub kradzież, które mogą dotknąć przedmioty osobiste na miejscu realizacji Prestacji.

Organizacja Prestacji obejmuje wybór dostawców, zarządzanie opcjami i rezerwacjami w imieniu Klienta, organizację logistyczną i kontrolę jakości.

Każda Prestacja podlega przepisom własnym branży dostawców odpowiedzialnych za jej organizację, a ci ostatni są gwarantami wobec Klienta jak i APOTEOSURPRISE.

W przypadku ewentualnych szkód lub uszkodzeń doznanych przez Klienta podczas Prestacji, APOTEOSURPRISE udostępni Klientowi pełną listę nazwisk i danych kontaktowych dostawców, którzy uczestniczyli w realizacji Prestacji, aby Klient mógł bezpośrednio skorzystać z wybranych przez siebie środków odwoławczych przeciwko tym dostawcom.

W przypadku zabrudzenia i/lub uszkodzenia pojazdu spowodowanego przez Klienta, w szczególności w przypadku obecności płynów ciała w pojeździe, naliczona zostanie opłata za sprzątanie w wysokości trzystu (300) euro, płatna natychmiast dostawcy, który poniósł szkody.

Artykuł 10 - DOSTĘPNOŚĆ PRESTACJI

Prestacje są dostępne pod warunkiem dostępności w chwili składania zamówienia.

Prestacje oferowane na stronie apoteosurprise.com są, z natury, jednostkami dostępnymi w ograniczonej ilości. Ponieważ każda Prestacja jest wyjątkowa i angażuje określoną liczbę dostawców, zazwyczaj tylko jeden Klient może z niej skorzystać w określonym dniu. Tylko pierwszy Klient, który zamówił Prestację w danym dniu, może z niej skorzystać w tym dniu. Brak dostępności Prestacji w danym dniu nie może być przyczyną odpowiedzialności APOTEOSURPRISE ani nie daje Klientowi prawa do odszkodowania.

APOTEOSURPRISE zobowiązuje się akceptować każde zamówienie w ramach swoich możliwości produkcyjnych.

Artykuł 11 - SIŁA WYŻSZA

Niektóre Prestacje mogą być zmienione lub odwołane z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Dla każdej Prestacji, która może zostać odwołana lub zmieniona z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, strona apoteosurprise.com informuje na karcie opisu danej Prestacji o adnotacji "pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych". Ta informacja jest udzielana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma wartości naukowej i/lub umownej.

Jeśli z powodu niesprzyjających warunków pogodowych APOTEOSURPRISE lub jeden z jego dostawców nie mógłby zrealizować Prestacji w zaplanowanym terminie, APOTEOSURPRISE zobowiązuje się, zgodnie z życzeniem Klienta, (i) zaproponować bezpłatne przełożenie Prestacji na późniejszą datę, którą należy uzgodnić wspólnie między Klientem, APOTEOSURPRISE a dostawcami APOTEOSURPRISE odpowiedzialnymi za realizację Prestacji lub (ii) zwrócić Klientowi w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od daty odwołania Prestacji kwotę zamówienia pomniejszoną o kwotę siedmiuset pięćdziesięciu (750) euro, odpowiadającą kosztom stałym związanym z przygotowaniem pierwotnie planowanej Prestacji; ta kwota siedmiuset pięćdziesięciu (750) euro jest ostatecznie przypisana APOTEOSURPRISE.

W przypadku odwołania Prestacji, zwłaszcza z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, Klient zostanie poinformowany telefonicznie pod numerem podanym w formularzu zamówienia najpóźniej trzydzieści (30) minut przed najwcześniejszą godziną przedziału czasowego rozpoczęcia Prestacji podaną na karcie opisu Prestacji. W takim przypadku Klient nie może rościć sobie prawa do jakiejkolwiek rekompensaty innego niż bezpłatne przełożenie Prestacji lub zwrot kosztów zamówienia pomniejszony o kwotę odpowiadającą kosztom stałym związanym z przygotowaniem pierwotnie planowanej Prestacji.

Odwołanie Prestacji może być narzucone przez okoliczności siły wyższej, zwłaszcza związane z bezpieczeństwem osób. Wyraźnie uznaje się za przypadki siły wyższej lub zdarzenia losowego, poza tymi, które zwykle są uznawane przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów, blokowanie środków transportu, upadłość jednego z dostawców uczestniczących w organizacji Prestacji, wojny, ataki, zamieszki polityczne, trzęsienia ziemi, pożary, zjawiska atmosferyczne, burze, powodzie, pioruny.

Gdy okoliczności, zwłaszcza związane z bezpieczeństwem osób, tego wymagają, APOTEOSURPRISE zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji Prestacji, bez prawa Klienta do jakiejkolwiek rekompensaty innego niż bezpłatne przełożenie Prestacji lub zwrot kosztów zamówienia pomniejszony o kwotę odpowiadającą kosztom stałym związanym z przygotowaniem pierwotnie planowanej Prestacji.

Klient jest informowany, że realizacja zamówionej Prestacji może ulec ewentualnym zmianom z powodu, albo zdarzenia niezależnego od woli APOTEOSURPRISE, albo decyzji organów kompetentnych.

W przypadku awarii lub usterek technicznych tablicy świetlnej w ramach Prestacji "Oświadczyny w limuzynie", awarii niezależnej od woli APOTEOSURPRISE, kwota sto (100) euro zostanie zwrócona Klientowi w ciągu dziesięciu (10) dni od daty realizacji Prestacji.

W przypadku lokalizacji geograficznej, w obszarze miejskim, uniemożliwiającej gołębiowi w ramach Prestacji "Oświadczyny z gołębiem" bezpieczne wzlatywanie (ryzyko kontuzji i/lub utraty zwierzęcia), gołąb zostanie wypuszczony przez gołębnika w innym, niż pierwotnie planowany, dostępnym obszarze.

Artykuł 12 - DOWODY

Zapisy komputerowe przechowywane w systemach informatycznych APOTEOSURPRISE w warunkach rozsądnej bezpieczeństwa będą traktowane jako dowody komunikacji, zamówień i płatności między Stronami.

Archiwizacja korespondencji między Stronami odbywa się na niezawodnym i trwałym nośniku w taki sposób, aby stanowił wierną i trwałą kopię, zgodnie z artykułem 1348 kodeksu cywilnego.

Artykuł 13 - REKLAMACJE

Każda reklamacja dotycząca niewykonania lub niewłaściwego wykonania Prestacji musi być zgłoszona APOTEOSURPRISE listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w niezmiennym terminie piętnastu (15) dni od daty realizacji Prestacji, wraz z ewentualnymi załącznikami. Po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą brane pod uwagę.

W przypadku nagłych sytuacji lub poważnych problemów z wykonaniem Prestacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować APOTEOSURPRISE na miejscu realizacji Prestacji, pod numerem podanym w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

Artykuł 14 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

APOTEOSURPRISE to zastrzeżony znak towarowy zarejestrowany w Instytucie Własności Przemysłowej.

Wszystkie znaki towarowe, loga, rysunki, zdjęcia, animacje, filmy, teksty, koncepcje i scenariusze znajdujące się na stronie www.apoteosurprise.com są wyłączną własnością firmy ApoteoSurprise.

Kopiowanie częściowe lub całkowite znaków towarowych, logotypów, rysunków, zdjęć, animacji, filmów, znaków towarowych, tekstów, koncepcji i scenariuszy znajdujących się na stronie apoteosurprise.com, bez względu na nośnik, w celach komercyjnych, stowarzyszeniowych lub wolontariackich, jest zabronione bez zgody APOTEOSURPRISE i posiadaczy związanych praw.

Artykuł 15 - INFORMATYKA I WOLNOŚCI

Informacje przekazane przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji są przeznaczone dla APOTEOSURPRISE. Ich przetwarzanie ma na celu zatwierdzenie, zabezpieczenie i zarządzanie zamówieniem Klienta.

Informacje podane przez Klienta podczas składania zamówienia nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem dostawców i wykonawców odpowiedzialnych za faktyczne przeprowadzenie zamówionej usługi. Zarówno APOTEOSURPRISE, jak i jego dostawcy uważają te informacje za poufne.

Zgodnie z artykułem 34 ustawy Informatyka i Wolności nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., Klient ma prawo dostępu, poprawiania, modyfikacji i usunięcia swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, Klient powinien wysłać e-mail na adres contact@apoteosurprise.com lub list na adres APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paryż.

Zautomatyzowane przetwarzanie informacji osobowych na stronie apoteosurprise.com zostało zgłoszone do Komisji Krajowej ds. Informatyki i Wolności pod numerem 1097794.

Artykuł 16 - ZASTOSOWANIE PRAWA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają francuskiemu prawu.

Artykuł 17 - CZAS TRWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują przez cały okres dostępności usług oferowanych przez APOTEOSURPRISE.

Artykuł 18 - INFORMACJE PRAWNE

Stroną internetową apoteosurprise.com zarządza APOTEOSURPRISE.

APOTEOSURPRISE to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 10 000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Przemysłowym w Paryżu pod numerem 482 226 909, której siedziba znajduje się pod adresem 101 rue de Sèvres, 75006 Paryż.

APOTEOSURPRISE zawarła polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej u firmy Hiscox pod numerem HA TCP0230415, gwarantującą jej odpowiedzialność cywilną do wysokości 8 000 000 euro.

Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2022 roku

bottom of page