top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

GENERELLE SALGSBETINGELSER

Artikel 1 - FORMÅL

Nærværende Almindelige Salgsbetingelser indgås mellem selskabet APOTEOSURPRISE, herefter benævnt APOTEOSURPRISE, og personen, der ønsker at bestille en eventpakke, som tilbydes på hjemmesiden apoteosurprise.com, herefter benævnt Kunden. APOTEOSURPRISE og Kunden betegnes sammen som Parterne.

Nærværende Almindelige Salgsbetingelser fastsætter Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med online salg af eventpakker, herefter benævnt Pakker. Parterne er enige om, at deres forhold udelukkende reguleres af nærværende Almindelige Salgsbetingelser.

APOTEOSURPRISES Almindelige Salgsbetingelser kan ændres løbende i takt med APOTEOSURPRISES udvikling. For hver bestilling gælder de Almindelige Salgsbetingelser, der er gældende på dagen for ordreafgivelsen.

Enhver bestilling af en Pakke på hjemmesiden apoteosurprise.com udgør Kundens endelige og uigenkaldelige accept af nærværende Almindelige Salgsbetingelser. Eventuelle særlige afvigelser skal aftales skriftligt.

Kunden erkender at være fuldt informeret om, at hans accept af indholdet af nærværende Almindelige Salgsbetingelser ikke kræver manuel underskrift, da ordreprocessen er automatiseret.

Hjemmesiden apoteosurprise.com giver Kunden mulighed for at reservere en Pakke og blive informeret om indholdet, prisen, betalingsbetingelserne samt annulleringsbetingelserne for Pakken inden ordreafgivelsen.

En ordre, der er afgivet af Kunden via apoteosurprise.com, forpligter Kunden så snart betalingen er gennemført. Ordrebekræftelsen via e-mail anses mellem Parterne som en manuel underskrift.

Når betalingen er gennemført, modtager Kunden en e-mail-kvittering med bekræftelse af ordreindtastningen.

Artikel 2 - PAKKER

Den af Kunden bestilte Pakke beskrives i detaljer på Pakkens informationsark tilgængelig på apoteosurprise.com. Kunden vælger en specifik dato for udførelsen af Pakken, og denne dato er den eneste, der tages i betragtning i tilfælde af annullering fra Kundens side.

Dokumenterne, der er knyttet til Pakkerne, præsenteret på hjemmesiden, såsom beskrivelser, tekniske specifikationer, fotografier, videoer, tegninger eller anden form for information, er ikke kontraktlige og gives udelukkende til orientering og binder ikke APOTEOSURPRISE. Fejl eller ufuldstændigheder i informationen på apoteosurprise.com berettiger ikke Kunden til at udfordre gyldigheden af en bestilt Pakke.

En Pakke kan kun udføres, hvis Kunden på udførelsesdagen befinder sig i et af følgende departementer: Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). De fleste Pakker kræver en chaufførdrevet bil; for disse Pakker (i) hvis den adresse, Kunden angiver under reservationen, ikke er beliggende i de nævnte departementer, og (ii) hvis Kunden ikke befinder sig på den angivne adresse og i det tidsinterval, der er angivet i Pakkebeskrivelsen på udførelsesdagen, kan Pakken ikke udføres. Denne situation betragtes som en annullering af ordren mindre end fjorten (14) dage før Pakkens udførelse med de konsekvenser, der er beskrevet i artikel 6 nedenfor.

For Pakker, der ikke kræver en chaufførdrevet bil, men kræver, at Kunden møder op på en specifik adresse, angiver e-mailen med ordrebekræftelse den præcise adresse, som Kunden skal møde op for at modtage Pakken. Kunden anses for at have annulleret ordren mindre end fjorten (14) dage før udførelsen af Pakken med de konsekvenser, der er beskrevet i artikel 6 nedenfor, hvis han ikke er til stede på den angivne adresse på udførelsesdagen i det angivne tidsrum i Pakkebeskrivelsen.

For Pakker, der ikke kræver en chaufførdrevet bil, men kræver tilstedeværelse af en tredjepart på den adresse, Kunden angav under reservationen, vil manglende tilstedeværelse af denne person på den angivne adresse på udførelsesdagen i det angivne tidsrum i Pakkebeskrivelsen betragtes som en annullering af ordren mindre end fjorten (14) dage før udførelsen af Pakken med de konsekvenser, der er beskrevet i artikel 6 nedenfor.

 

Pakken "Ægteskabsforslag i en øm kulisse" forudsætter, at stedet for Kundens ophold accepterer Pakken. Det er Kundens ansvar at opnå stedets accept, inden han afgiver sin ordre. Hvis stedet for Pakken nægter Pakken på udførelsesdagen, kan Pakken ikke udføres. Denne situation betragtes som en annullering af ordren mindre end fjorten (14) dage før udførelsen af Pakken med de konsekvenser, der er beskrevet i artikel 6 nedenfor.

For hver Pakke, der kræver en chaufførdrevet bil, vil chaufføren møde op på den adresse, som Kunden har angivet til APOTEOSURPRISE under reservationen. Kunden vil give sine telefonkontaktoplysninger ved reservationen af Pakken og skal være tilgængelig på disse telefonkontaktoplysninger på udførelsesdagen. Hvis det køretøj, der er beskrevet i Pakkebeskrivelsen, ikke er tilgængeligt, forbeholder APOTEOSURPRISE sig retten til at erstatte det med et køretøj af tilsvarende eller højere kategori.

Kunden anerkender, at APOTEOSURPRISE har gjort ham opmærksom på de forholdsregler, der skal træffes, og de instruktioner, der skal følges ved udførelsen af den bestilte Pakke.

Artikel 3 - PRIS

Prisen for hver Pakke er angivet i euro inklusive moms (med en momsrate på 20 %) og pr. Pakke og gælder kun på tidspunktet for ordreafgivelsen. Prisen gælder for højst to (2) personer, der deltager i Pakken. Hvis Kunden ønsker, at mere end to (2) personer deltager i Pakken, skal han informere APOTEOSURPRISE herom, så APOTEOSURPRISE eventuelt kan bekræfte denne mulighed samt den eventuelle nye pris, der er gældende.

Prisen for hver Pakke inkluderer ikke nogen ydelser, der ikke udtrykkeligt er nævnt i Pakkebeskrivelsen.

Artikel 4 - BETALING

Betaling af ordren skal ske i euro ved bankoverførsel. Eventuelle bankgebyrer, der opkræves af Kundens bank for at sikre betalingen i euro, når Kundens konto ikke er i euro, er fuldt ud Kundens ansvar.

Ordren anses for endelig, når betalingen for Pakken er foretaget ved bankoverførsel i én gang og for hele beløbet.

Til enhver tid kan de beløb, Kunden har betalt til APOTEOSURPRISE, ikke betragtes som depositum eller forskud.

Kunden garanterer over for APOTEOSURPRISE, at han har de nødvendige tilladelser til at bruge betalingsmetoden ved bankoverførsel.

APOTEOSURPRISE forbeholder sig retten til at nægte at opfylde en ordre fra en Kunde, hvor der er en igangværende betalingsstrid.

Hvis betalingen viser sig at være uregelmæssig, ufuldstændig eller ikke-eksisterende af en hvilken som helst årsag, har APOTEOSURPRISE ret til at betragte ordren som annulleret, og de heraf følgende omkostninger påhviler Kunden. Kunden forbliver i alle tilfælde ansvarlig for betalingen af den fulde pris for den bestilte Pakke.

APOTEOSURPRISE anbefaler Kunden at opbevare en papir- eller elektronisk kopi af oplysningerne vedrørende hans ordre.

Artikel 5 - ÆNDRINGER FORETAGET AF KUNDEN

De frivilligt ændrede ydelser på deres udførelsessted af kunden er underlagt de økonomiske vilkår for APOTEOSURPRISE-leverandører. Ekstratjenester, der ikke er udtrykkeligt forudset ved bestilling, og ekstra ydelser, der medfører ekstra omkostninger, skal betales direkte af kunden til leverandørerne og kan under ingen omstændigheder pålægge APOTEOSURPRISE ansvar.

Artikel 6 - ANNULLERING AF KUNDEN

Enhver annullering skal meddeles APOTEOSURPRISE ved anbefalet brev med kvittering. Når annulleringsmeddelelsen er sendt med anbefalet brev med kvittering, vil datoen for kvittering blive betragtet som annulleringsdatoen for fakturering af annulleringsgebyrer.

Enhver total eller delvis annullering fra kunden medfører en tilbagebetaling til kunden af omkostningerne ved ydelsen reduceret med følgende variable gebyrer:

- Annullering mere end 61 dage før ydelsen: 25% af det samlede beløb.
- Annullering fra 31 til 60 dage før ydelsen: 50% af det samlede beløb.
- Annullering fra 15 til 30 dage før ydelsen: 75% af det samlede beløb.
- Annullering mindre end 14 dage før ydelsen eller manglende fremmøde: 100% af det samlede beløb.

Bortset fra tilfælde omhandlet i disse generelle salgsbetingelser er en ensidig annullering af ordren ikke mulig uden skriftlig godkendelse fra APOTEOSURPRISE.

Artikel 7 - FORSIKRINGER

I overensstemmelse med gældende lovgivning har APOTEOSURPRISE en erhvervsansvarsforsikring tegnet hos Hiscox under kontrakt nummer HA RCP0230415.

Hvis kunden bor i udlandet og drager fordel af ydelsen som led i en rejse til Frankrig, er det kundens ansvar at tegne valgfrie forsikringer som f.eks. assistance ved hjemtransport, søge- og redningsomkostninger, lægeassistance, annulleringsforsikring og bagageforsikring. Disse forsikringer kan tegnes hos den forsikringsudbyder, kunden foretrækker, eller hos rejsearrangøren.

Artikel 8 - UMÆNDRE

APOTEOSURPRISE påpeger, at i henhold til civillovens artikel 1124 er umyndiggjorte mindreårige ikke i stand til at indgå kontrakter. Derfor skal ordrer til mindreårige afgives af forældre eller lovlig værge.

Artikel 9 - ANSVAR

Kundens personlige ejendele, der udstilles under udførelsen af ydelsen, er på ingen måde forsikret af APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE kan ikke holdes ansvarlig for skader af enhver art, især brand eller tyveri, der kan påvirke personlige genstande på ydelsesstedet.

Organiseringen af ydelserne indebærer valg af leverandører, styring af kundens muligheder og reservationer, logistisk organisation og kvalitetskontrol.

Hver ydelse er underlagt de regler, der gælder for de pågældende leverandørers branche, og disse leverandører er garantier over for både kunden og APOTEOSURPRISE.

I tilfælde af eventuelle skader eller skader, som kunden lider under ydelsen, vil APOTEOSURPRISE stille alle navne og kontaktoplysninger til rådighed for kunden for de leverandører, der har deltaget i ydelsens udførelse, så kunden direkte kan iværksætte de retsmidler, han vælger mod disse leverandører.

I tilfælde af forurening og/eller beskadigelse af et køretøj forårsaget af kunden, især i tilfælde af tilstedeværelse af kropsvæsker i køretøjet, vil der blive opkrævet et rengøringsgebyr på tre hundrede (300) euro, som skal betales straks til den leverandør, der har lidt skaden.

Artikel 10 - TILGÆNGELIGHED AF YDELSER

Ydelserne tilbydes under forbehold af deres tilgængelighed på tidspunktet for bestillingen.

De ydelser, der tilbydes på apoteosurprise.com, udgør af naturen enheder, der er tilgængelige i begrænset antal. Da hver ydelse er unik og kræver et præcist antal leverandører, er det almindeligt, at kun én kunde kan drage fordel af den på en given dato. Kun den første kunde, der har bestilt ydelsen på en given dato, kan drage fordel af den på denne dato. Manglende tilgængelighed af en ydelse på en given dato kan ikke pålægge APOTEOSURPRISE ansvar eller berettige erstatning til kunden.

APOTEOSURPRISE forpligter sig til at acceptere enhver ordre inden for rammerne af sine produktionskapaciteter.

Artikel 11 - FORCE MAJEURE

Nogle ydelser kan ændres eller annulleres ved ugunstige vejrforhold. For hver ydelse, der kan annulleres eller ændres på grund af ugunstige vejrforhold, angiver apoteosurprise.com på den relevante ydelsesbeskrivelse "under forbehold af gunstige vejrforhold". Denne angivelse gives som vejledning og har ingen videnskabelig eller kontraktmæssig værdi.

Hvis APOTEOSURPRISE eller en af dens leverandører ikke kan udføre ydelsen som planlagt på grund af ugunstige vejrforhold, forpligter APOTEOSURPRISE sig, i henhold til kundens ønsker, (i) at tilbyde en gratis udsættelse af ydelsen til en senere dato, der skal aftales mellem kunden, APOTEOSURPRISE og APOTEOSURPRISE's leverandører, der er ansvarlige for at udføre ydelsen, eller (ii) at refundere kunden inden for tooghalvfjerds (72) timer efter datoen for annulleringen af ydelsen det beløb, der er betalt for ordren, fratrukket et beløb på syvhundrede femti (750) euro svarende til de faste omkostninger, der er genereret af forberedelsen af den oprindeligt planlagte ydelse; dette beløb på syvhundrede femti (750) euro tilhører endeligt APOTEOSURPRISE.

I tilfælde af annullering af ydelsen, især på grund af ugunstige vejrforhold, vil kunden blive underrettet telefonisk på det nummer, han har angivet i bestillingsbonnen, senest tredive (30) minutter før den tidligste starttidspunkt for ydelsesintervallet, som er angivet på ydelsesbeskrivelsen. I dette tilfælde kan kunden ikke kræve nogen erstatning udover en gratis udsættelse af ydelsen eller tilbagebetaling af ordren fratrukket beløbet svarende til de faste omkostninger, der er genereret af forberedelsen af den oprindeligt planlagte ydelse.

Annullering af ydelsen kan pålægges af force majeure omstændigheder, især for at sikre personers sikkerhed. Eksplicit betragtes som tilfælde af force majeure eller tilfældige omstændigheder ud over dem, der normalt accepteres af franske domstoles praksis, blokering af transportmidler, konkurs af en af de leverandører, der deltager i organisationen af ydelsen, krig, angreb, politiske uroligheder, jordskælv, brande, vejrforhold, storme, oversvømmelser, lynnedslag.

Når forholdene, især med hensyn til personers sikkerhed, kræver det, forbeholder APOTEOSURPRISE sig ret til at ændre de planlagte tidspunkter for ydelsen, uden at kunden kan kræve nogen erstatning udover en gratis udsættelse af ydelsen eller tilbagebetaling af ordren fratrukket beløbet svarende til de faste omkostninger, der er genereret af forberedelsen af den oprindeligt planlagte ydelse.

Kunden informeres om, at forløbet af den bestilte ydelse kan ændres på grund af enten en begivenhed uafhængig af APOTEOSURPRISE's vilje eller beslutninger truffet af kompetente myndigheder.

I tilfælde af teknisk fejl eller svigt af den lysende tavle i "Ægteskabsforslag i limousine" -ydelsen, fejl der er uafhængig af APOTEOSURPRISE's vilje, vil et beløb på hundrede (100) euro blive refunderet til kunden inden for ti (10) dage efter datoen for ydelsens gennemførelse.

Hvis den geografiske placering i et byområde ikke tillader, at duen i "Ægteskabsforslag med en due" -ydelsen kan flyve under sikre forhold (risiko for skader og/eller tab af dyret), vil duen blive frigivet af duemesteren selv i et andet klart område end det, der oprindeligt var planlagt.

Artikel 12 - BEVIS

De elektroniske registre, opbevaret i APOTEOSURPRISEs computersystemer under rimelige sikkerhedsforhold, anses som bevis for kommunikation, ordrer og betalinger mellem parterne.

Udvekslingen af ​​information mellem parterne arkiveres på et pålideligt og holdbart medie for at udgøre en nøjagtig og varig kopi i overensstemmelse med artikel 1348 i civilloven.

Artikel 13 - REKLAMATIONER

Enhver klage over manglende udførelse eller dårlig udførelse af en ydelse skal anmeldes til APOTEOSURPRISE ved anbefalet brev med kvittering inden for den obligatoriske periode på femten (15) dage efter datoen for udførelsen af ydelsen, ledsaget af eventuelle dokumentation. Efter denne frist vil ingen klager blive taget i betragtning.

I tilfælde af nødsituation eller alvorlige problemer med udførelsen af en ydelse er kunden forpligtet til på stedet for ydelsen hurtigst muligt at informere APOTEOSURPRISE på det telefonnummer, der er angivet i ordrebekræftelses-e-mailen.

Artikel 14 - IMMATERIEL EJENDOM

APOTEOSURPRISE er et registreret varemærke hos det nationale institut for industrielle ejendomsrettigheder.

Alle varemærker, logoer, tegninger, fotos, animationer, videoer, tekster, koncepter og scenarier på www.apoteosurprise.com er eksklusiv ejendom af ApoteoSurprise-selskabet.

Enhver delvis eller fuldstændig reproduktion af logoer, tegninger, fotos, animationer, videoer, varemærker, tekster, koncepter og scenarier på apoteosurprise.com, uanset medie, til kommercielle, foreningsmæssige eller frivillige formål, er forbudt uden samtykke fra APOTEOSURPRISE og de tilknyttede rettighedshavere.

Artikel 15 - DATA BESKYTTELSE

Oplysningerne, som kunden giver ved reservation, er beregnet til APOTEOSURPRISE. Behandlingen har til formål at validere, sikre og administrere kundens ordre.

Oplysningerne, som kunden giver i forbindelse med sin ordre, vil ikke blive videregivet til tredjepart bortset fra leverandører og serviceudbydere, der tager sig af den faktiske udførelse af den bestilte ydelse. Disse oplysninger betragtes som fortrolige af APOTEOSURPRISE og dets leverandører.

I overensstemmelse med artikel 34 i databeskyttelsesloven nr. 78-17 af 6. januar 1978 har kunden ret til adgang, rettelse, ændring og sletning af oplysninger om sig selv. For at udøve denne ret skal kunden sende en e-mail til contact@apoteosurprise.com eller en skriftlig anmodning til APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

Automatiseret behandling af personlige oplysninger på apoteosurprise.com er blevet anmeldt til den nationale kommission for databeskyttelse og friheder under nummer 1097794.

Artikel 16 - GÆLDENDE LOV

Disse generelle salgsbetingelser er underlagt fransk lov.

Artikel 17 - VARIGHED

Disse generelle salgsbetingelser gælder i hele perioden, hvor tjenesterne, der tilbydes af APOTEOSURPRISE, er tilgængelige online.

Artikel 18 - JURIDISKE OPLYSNINGER

Hjemmesiden apoteosurprise.com udgives af APOTEOSURPRISE.

APOTEOSURPRISE er et SARL-selskab med en kapital på 10.000 euro, registreret hos handels- og selskabsregisteret i Paris under nummer 482 226 909, og har sit registrerede kontor på 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

APOTEOSURPRISE har tegnet en ansvarsforsikring hos Hiscox under nummer HA TCP0230415, der dækker dens ansvar op til 8.000.000 euro.

Dato for seneste opdatering: 3. september 2022

bottom of page