top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Artikel 1 - OBJEKT

Dessa allmänna försäljningsvillkor ingås mellan företaget APOTEOSURPRISE, nedan kallat APOTEOSURPRISE, och personen som önskar beställa en evenemangstjänst som erbjuds på webbplatsen apoteosurprise.com, nedan kallad Kunden. APOTEOSURPRISE och Kunden benämns tillsammans som Parterna.

Dessa allmänna försäljningsvillkor definierar Parternas rättigheter och skyldigheter inom ramen för försäljningen online av evenemangstjänster, nedan kallade Tjänster. Parterna överenskommer om att deras förhållande uteslutande regleras av dessa allmänna försäljningsvillkor.

APOTEOSURPRISEs allmänna försäljningsvillkor kan komma att ändras i takt med utvecklingen av APOTEOSURPRISEs verksamhet. För varje genomförd beställning kommer de tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren att vara de som gäller på dagen för beställningsregistreringen.

Varje beställning av en Tjänst på webbplatsen apoteosurprise.com utgör Kunden slutgiltiga och oåterkalleliga godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor. Eventuella särskilda avvikelser måste avtalas skriftligen.

Kunden erkänner att han är fullständigt informerad om att hans godkännande av innehållet i dessa allmänna försäljningsvillkor inte kräver deras manuella underskrift, eftersom beställningsprocessen är datoriserad.

Webbplatsen apoteosurprise.com ger Kunden möjlighet att boka en Tjänst och att informeras, innan beställningen, om Tjänstens detaljerade innehåll, dess pris, betalningsvillkor och avbokningsvillkor.

En beställning som görs av Kunden via apoteosurprise.com ålägger Kunden så snart betalningen är genomförd. Beställningsbekräftelsen via e-post utgör, mellan Parterna, en manuell underskrift.

När betalningen är genomförd erhåller Kunden via e-post en orderbekräftelse som bekräftar registreringen av hans beställning.

Artikel 2 - TJÄNSTER

Den tjänst som Kunden beställer beskrivs detaljerat i tjänstens informationsblad som finns tillgängligt på webbplatsen apoteosurprise.com. Datumet som Kunden väljer för utförandet av tjänsten är det enda datumet som beaktas vid avbokning av tjänsten av Kunden.

 

Dokumenten som är kopplade till de tjänster som presenteras på webbplatsen, såsom beskrivningar, tekniska specifikationer, fotografier, videor, ritningar eller annan typ av information, har ingen bindande karaktär, ges endast som en indikation och binder inte APOTEOSURPRISE. Felaktig och/eller ofullständig information som tillhandahålls på webbplatsen apoteosurprise.com påverkar inte giltigheten av en beställning som gjorts av Kunden.

 

Tjänsten kan endast utföras om Kunden, på dagen för tjänstens utförande, befinner sig i något av följande departement: Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). De flesta tjänster förutsätter att en chaufför och fordon medverkar; för dessa tjänster, om (i) den adress som Kunden anger vid bokningen inte är belägen i något av ovan nämnda departement och (ii) om Kunden inte befinner sig på den angivna adressen och inom det angivna tidsintervallet på tjänstens informationsblad på dagen för tjänstens utförande, kommer tjänsten inte att kunna utföras. Denna situation betraktas som en avbokning mindre än fjorton (14) dagar före tjänstens utförande med de konsekvenser som beskrivs i artikel 6 nedan.

 

För tjänster som inte kräver medverkan av en chaufför och fordon men där Kunden måste bege sig till en specifik plats, kommer e-postmeddelandet som utgör orderbekräftelsen och bekräftar registreringen av beställningen att ange den exakta adressen dit Kunden måste gå för att ta del av tjänsten. På dagen för tjänstens utförande kommer Kunds frånvaro vid den angivna adressen och inom det angivna tidsintervallet på tjänstens informationsblad att betraktas som en avbokning mindre än fjorton (14) dagar före tjänstens utförande med de konsekvenser som beskrivs i artikel 6 nedan.

 

För tjänster som inte kräver medverkan av en chaufför och fordon men som kräver närvaro av en tredje person på den adress som Kunden angav vid bokningen kommer frånvaron av den angivna personen på den tid och adress som Kunden angav vid bokningen på dagen för tjänstens utförande att betraktas som en avbokning mindre än fjorton (14) dagar före tjänstens utförande med de konsekvenser som beskrivs i artikel 6 nedan.

 

Tjänsten "Äktenskapsförslag i en öm miljö" förutsätter att platsen där Kunden bor accepterar tjänsten. Det är Kunden som måste få platsens godkännande innan han gör sin beställning. Om platsen, på tjänstens dag, vägrar tjänsten kommer den inte att kunna utföras. Denna situation betraktas som en avbokning mindre än fjorton (14) dagar före tjänstens utförande med de konsekvenser som beskrivs i artikel 6 nedan.

 

För varje tjänst som kräver medverkan av en chaufför och fordon kommer chauffören att dyka upp på den adress som Kunden har angett till APOTEOSURPRISE vid bokningen. Kunden kommer, vid bokningen av tjänsten, att uppge sina telefonkontaktuppgifter för tjänstens dag. Kunden måste absolut kunna nås av chauffören på dessa telefonkontaktuppgifter på dagen för tjänstens utförande. Om fordonet beskrivet i tjänstens informationsblad inte är tillgängligt förbehåller sig APOTEOSURPRISE rätten att ersätta det med ett fordon av likvärdig eller högre kategori.

 

Kunden erkänner att APOTEOSURPRISE har uppmärksammat honom på de försiktighetsåtgärder som måste vidtas och de instruktioner som måste följas vid utförandet av den beställda tjänsten.

Artikel 3 - PRIS

Priset för varje tjänst anges i euro inklusive moms (till en skattesats av 20 %) och per tjänst och gäller endast vid beställningstillfället av tjänsten av Kunden. Priset gäller för högst två (2) personer som deltar i tjänsten. När Kunden önskar att fler än två (2) personer deltar i tjänsten måste han informera APOTEOSURPRISE så att APOTEOSURPRISE eventuellt kan bekräfta denna möjlighet samt den eventuella nya tillämpliga avgiften.

Priset för varje tjänst inkluderar inte någon tjänst som inte uttryckligen ingår i tjänstens informationsblad.

Artikel 4 - BETALNING

Betalningen för beställningen måste obligatoriskt göras i euro genom banköverföring. Eventuella bankavgifter som debiteras av Kundens bankinrättning för att säkerställa betalningen i euro, när Kundens konto inte är angivet i euro, åligger helt Kunden.

 

Beställningen av en tjänst är slutgiltig endast om betalningen för tjänsten görs via banköverföring en gång och för hela beloppet.

 

Vid ingen tidpunkt kan de belopp som Kunden betalar till APOTEOSURPRISE betraktas som handpenningar eller förskott.

 

Kunden garanterar APOTEOSURPRISE att han har nödvändiga tillstånd för att använda betalningsmetoden via överföring.

 

APOTEOSURPRISE förbehåller sig rätten att vägra att behandla en beställning från en Kund med vilken en pågående betaltvist föreligger.

 

Om betalningen visar sig vara oregelbunden, ofullständig eller obefintlig, av vilken anledning som helst, har APOTEOSURPRISE rätt att anse att Kunden har avbrutit sin beställning, och de följande kostnaderna belastar Kunden. Kunden förblir i alla fall ansvarig för betalningen av det totala beloppet för den beställda tjänsten.

 

APOTEOSURPRISE rekommenderar Kunden att behålla en papperskopia eller en pålitlig elektronisk kopia av data relaterade till sin beställning.

Artikel 5 - ÄNDRING AV KUNDEN

Tjänster som frivilligt ändras på sin utförandeplats av Kunden omfattas av de ekonomiska villkoren för APOTEOSURPRISEs tjänsteleverantörer. Tillägg som inte uttryckligen ingår vid beställningen och ytterligare tjänster som medför extra kostnader måste betalas direkt av Kunden till leverantörerna och kan på inget sätt ålägga APOTEOSURPRISE ansvar.

Artikel 6 - AVBESTÄLLNING AV KUNDEN

All avbeställning måste meddelas APOTEOSURPRISE genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. När avbeställningsmeddelandet har skickats med rekommenderat brev och mottagningsbevis kommer datumet för mottagningsbeviset att användas som avbeställningsdatum för fakturering av avbeställningskostnader.

Varje total eller delvis avbeställning från Kunden medför en återbetalning till Kunden av kostnaden för tjänsten minus följande variabla avgifter:

- Avbeställning mer än 61 dagar före tjänsten: 25 % av det totala beloppet.
- Avbeställning 31 till 60 dagar före tjänsten: 50 % av det totala beloppet.
- Avbeställning 15 till 30 dagar före tjänsten: 75 % av det totala beloppet.
- Avbeställning mindre än 14 dagar före tjänsten eller utebliven närvaro: 100 % av det totala beloppet.

Utöver de fall som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor är ingen ensidig avbeställning av beställningen möjlig utan skriftligt godkännande från APOTEOSURPRISE.

Artikel 7 - FÖRSÄKRINGAR

I enlighet med gällande lagstiftning har APOTEOSURPRISE ett ansvarsförsäkringsavtal hos Hiscox under kontraktsnummer HA RCP0230415.

Om Kunden bor utomlands och nyttjar tjänsten som en del av en resa i Frankrike är det Kunden som måste teckna de valfria försäkringarna såsom assistans vid återrese, sök- och räddningskostnader, medicinsk assistans, avbeställningsförsäkring och bagageförsäkring, på egen bekostnad. Dessa försäkringar kan tecknas hos valfri försäkringsgivare eller hos den researrangör som Kunden har valt.

Artikel 8 - OMYNDIGA

APOTEOSURPRISE påminner om att enligt artikel 1124 i civilrätten är omyndiga som inte är myndiga oförmögna att ingå avtal. Därför måste beställningar avsedda för omyndiga göras av förmyndare eller laglig förmyndare.

Artikel 9 - ANSVAR

Kundens personliga tillhörigheter som exponeras under utförandet av tjänsten är på inget sätt försäkrade av APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE kan inte hållas ansvarig för skador av något slag, särskilt brand eller stöld, som kan påverka personliga föremål på platsen för tjänstens utförande.

 

Organisationen av tjänsterna innebär urvalet av leverantörer, hanteringen för Kundens räkning av alternativ och reservationer, logistikorganisation och kvalitetskontroll.

 

Varje tjänst omfattas av de regler som gäller för branschen för de leverantörer som ansvarar för att organisera den, och dessa är ansvariga gentemot Kunden såväl som gentemot APOTEOSURPRISE.

 

Vid eventuella skador eller skador som Kunden kan drabbas av under tjänstens utförande kommer APOTEOSURPRISE att tillhandahålla Kunden alla namn och kontaktuppgifter för de leverantörer som varit involverade i utförandet av tjänsten, så att Kunden direkt kan vidta åtgärder mot dessa leverantörer.

 

Vid smutsighet och/eller skada på fordon som orsakats av Kunden, särskilt vid närvaro av kroppsvätskor i fordonet, kommer en rengöringsavgift på trehundra (300) euro att debiteras och vara omedelbart förfallen till den leverantör som drabbats av skadorna.

Artikel 10 - TILLGÄNGLIGHET FÖR TJÄNSTER

Tjänsterna erbjuds med förbehåll för tillgänglighet vid beställningstillfället.

De tjänster som erbjuds på webbplatsen apoteosurprise.com utgör, av naturen, enheter som är tillgängliga i begränsad mängd. Eftersom varje tjänst är unik och kräver ett specifikt antal leverantörer är det vanligt att endast en kund kan dra nytta av den på en given dag. Endast den första kunden som beställer tjänsten på en viss dag kan dra nytta av den dagen. Tjänstens otillgänglighet på en given dag kan inte på något sätt ålägga APOTEOSURPRISE ansvar eller ge rätt till skadestånd för Kunden.

APOTEOSURPRISE åtar sig att acceptera varje beställning inom ramen för sina produktionsmöjligheter.

Artikel 11 - FORCE MAJEURE

Vissa tjänster kan ändras eller avbokas vid ogynnsamma väderförhållanden. För varje tjänst som kan avbokas eller ändras vid ogynnsamma väderförhållanden anges på apoteosurprise.com's informationsblad för den tjänsten frasen "under förbehåll för gynnsamma väderförhållanden". Denna indikation ges som vägledning och har ingen vetenskaplig och/eller kontraktsmässig giltighet.

 

Om APOTEOSURPRISE eller någon av dess leverantörer inte kan garantera utförandet av tjänsten på den planerade dagen på grund av ogynnsamma väderförhållanden, åtar sig APOTEOSURPRISE, enligt Kundens önskemål, (i) att föreslå kostnadsfri omplanering av tjänsten till ett senare datum som måste hittas genom samförstånd mellan Kunden, APOTEOSURPRISE och APOTEOSURPRISEs leverantörer som ansvarar för att utföra tjänsten, eller (ii) att återbetala Kunden beloppet för beställningen inom sjuttontvå (72) timmar efter det att tjänsten avbokades, minskat med en summa av sjuhundrafemtio (750) euro som motsvarar de fasta kostnader som uppstod vid förberedelsen av den ursprungligen planerade tjänsten; denna summa på sjuhundrafemtio (750) euro är slutgiltigt tillgänglig för APOTEOSURPRISE.

 

Vid avbokning av tjänsten, särskilt på grund av ogynnsamma väderförhållanden, kommer Kunden att meddelas via telefon på det nummer som angivits i beställningsformuläret senast trettio (30) minuter före den tidigaste timmen för tjänstens starttid som anges på informationsbladet för tjänsten. I detta fall kan Kunden inte kräva något annat skadestånd än kostnadsfri omplanering av tjänsten eller återbetalning av beställningen minus den summa som motsvarar de fasta kostnaderna som uppstod vid förberedelsen av den ursprungligen planerade tjänsten.

 

Avbokningen av tjänsten kan tvingas av omständigheter av force majeure som särskilt gäller personers säkerhet. Uttryckligen betraktas som force majeure eller oförutsedda omständigheter, utöver de som vanligtvis godtas av franska domstolars praxis, blockering av transportmedel, konkurs av någon av leverantörerna som deltar i organiseringen av tjänsten, krig, attentat, politiska störningar, jordbävningar, bränder, väderförhållanden, stormar, översvämningar, blixtnedslag.

 

När förhållandena särskilt avseende personers säkerhet kräver det, förbehåller sig APOTEOSURPRISE rätten att ändra de planerade tiderna för tjänsten, utan att Kunden kan kräva något annat skadestånd än kostnadsfri omplanering av tjänsten eller återbetalning av beställningen minus den summa som motsvarar de fasta kostnaderna som uppstod vid förberedelsen av den ursprungligen planerade tjänsten.

 

Kunden informeras om att utförandet av den beställda tjänsten kan genomgå eventuella ändringar på grund av antingen händelser som är oberoende av APOTEOSURPRISEs vilja eller beslut från behöriga myndigheter.

 

I händelse av teknisk fel eller felaktigheter i den ljusskylt som hör till tjänsten "Förslag till äktenskap i limousin", fel som är oberoende av APOTEOSURPRISEs vilja, kommer en summa av hundra (100) euro att återbetalas till Kunden inom tio (10) dagar efter genomförandet av tjänsten.

 

Om den geografiska platsen, i en stadszon, inte tillåter att duvan i tjänsten "Förslag till äktenskap med en duva" flyger på ett säkert sätt (risk för skador och/eller förlust av djuret), kommer duvan att släppas av duvuppfödaren själv på en avgränsad plats annan än den ursprungligen planerade.

Artikel 12 - BEVIS

De digitala registren, som bevaras i APOTEOSURPRISEs datorsystem under rimliga säkerhetsvillkor, kommer att betraktas som bevis på kommunikation, beställningar och betalningar mellan Parterna.

Uppbevaringen av utbytet mellan Parterna görs på ett pålitligt och hållbart medium för att utgöra en trogen och varaktig kopia enligt artikel 1348 i civilrätten.

Artikel 13 - REKLAMATIONER

Eventuella klagomål om utebliven eller dålig utförande av en tjänst måste anmälas till APOTEOSURPRISE via rekommenderat brev med kvittens inom den obligatoriska tidsfristen på femton (15) dagar efter datumet för utförandet av tjänsten, tillsammans med eventuella stöddokument. Efter denna tidsfrist kommer inga klagomål att beaktas.

Vid akuta situationer eller allvarliga problem med utförandet av en tjänst är Kunden skyldig att snarast informera APOTEOSURPRISE på platsen för tjänstens genomförande på det telefonnummer som har meddelats i bekräftelsemejlet för beställningen.

Artikel 14 - IMMATERIELL EGENSKAP

APOTEOSURPRISE är ett varumärke registrerat vid Institut National de la Propriété Industrielle.

Alla varumärken, logotyper, ritningar, foton, animationer, videor, texter, koncept och scenarier som finns på webbplatsen www.apoteosurprise.com är exklusiv egendom för företaget ApoteoSurprise.

All reproduktion, delvis eller i sin helhet, av logotyper, ritningar, foton, animationer, videor, varumärken, texter, koncept och scenarier som finns på webbplatsen apoteosurprise.com, oavsett medium, för kommersiella, förenings- eller volontära ändamål är förbjuden utan samtycke från APOTEOSURPRISE och de rättighetshavare som är knutna till dem.

Artikel 15 - INFORMATION OCH FRITT VAL

Informationen som Kunden delar med sig av vid sin bokning är avsedd för APOTEOSURPRISE. Dess behandling syftar till att validera, säkra och hantera Kundens beställning.

 

Information som Kunden delar vid sin beställning kommer inte att överföras till några tredje parter utanför leverantörer och tjänsteleverantörer som ansvarar för den faktiska utförandet av den beställda tjänsten. Denna information kommer att betraktas som konfidentiell av APOTEOSURPRISE och dess leverantörer.

 

I enlighet med Artikel 34 i dataskyddslagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 har Kunden rätt att få tillgång till, rätta, ändra och radera sina personuppgifter. För att utöva denna rätt måste Kunden skicka ett e-postmeddelande till contact@apoteosurprise.com eller ett brev till APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

Den automatiska behandlingen av personuppgifter på webbplatsen apoteosurprise.com har anmälts till Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés under nummer 1097794.

Artikel 16 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa allmänna försäljningsvillkor är föremål för fransk lag.

Artikel 17 - VARAKTIGHET

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller under hela den tid tjänsterna som erbjuds av APOTEOSURPRISE är tillgängliga online.

Artikel 18 - JURIDISK INFORMATION

Webbplatsen apoteosurprise.com publiceras av APOTEOSURPRISE.

APOTEOSURPRISE är ett aktiebolag med en kapital på 10 000 euro registrerat i Handelsregistret och företagen i Paris under nummer 482 226 909 och med säte på 101 rue de Sèvres 75006 Paris.

APOTEOSURPRISE har tecknat en ansvarsförsäkring hos Hiscox under nummer HA TCP0230415 som garanterar dess ansvar till ett belopp av 8 000 000 euro.

Senast uppdaterad den: 3 september 2022

bottom of page