top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 - DOEL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen het bedrijf APOTEOSURPRISE, hierna genoemd APOTEOSURPRISE, en de persoon die een evenementendienst wil bestellen die wordt aangeboden op de website apoteosurprise.com, hierna genoemd de Klant. APOTEOSURPRISE en de Klant worden gezamenlijk aangeduid als de Partijen.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de Partijen met betrekking tot de online verkoop van evenementendiensten, hierna aangeduid als Diensten. De Partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van APOTEOSURPRISE kunnen worden gewijzigd naarmate de activiteiten van APOTEOSURPRISE zich ontwikkelen. Voor elke bestelling zijn de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden degene die van kracht zijn op de dag van de registratie van de bestelling.

Elke bestelling van een Dienst op de website apoteosurprise.com houdt de definitieve en onherroepelijke aanvaarding in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant. Elke afwijking hiervan moet schriftelijk worden overeengekomen.

De Klant erkent volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet vereist dat hij deze met de hand ondertekent, aangezien het bestelproces geautomatiseerd is.

De website apoteosurprise.com stelt de Klant in staat om een Dienst te reserveren en voorafgaand aan zijn bestelling gedetailleerde informatie te krijgen over de inhoud van de Dienst, de prijs, de betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

Een bestelling die door de Klant via de website apoteosurprise.com wordt geplaatst, verbindt de Klant zodra hij de betaling heeft uitgevoerd. De orderbevestiging per e-mail geldt tussen de Partijen als een handgeschreven handtekening.

Na betaling ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging met bevestiging van de registratie van zijn bestelling.

Artikel 2 - DIENSTEN

De door de klant bestelde dienst wordt gedetailleerd beschreven in de productbeschrijving op de website apoteosurprise.com. De datum die door de klant is gekozen voor de uitvoering van de dienst is de enige datum die in aanmerking wordt genomen in geval van annulering van de dienst door de klant.

De documenten die zijn gekoppeld aan de op de website gepresenteerde diensten, zoals beschrijvingen, technische specificaties, foto's, video's, tekeningen of andere informatie, hebben geen contractuele waarde, worden louter ter indicatie verstrekt en binden ApoteoSurprise niet. De onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie verstrekt op de website apoteosurprise.com kan de geldigheid van een door de klant geplaatste bestelling niet in twijfel trekken.

De dienst kan alleen worden uitgevoerd als de klant zich op de dag van de uitvoering van de dienst bevindt in een van de volgende departementen: Parijs (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Voor de meeste diensten is de tussenkomst van een chauffeur en een voertuig vereist. Indien (i) het adres dat de klant heeft opgegeven bij het reserveren zich niet bevindt in een van de hierboven genoemde departementen en (ii) de klant zich op de dag van de uitvoering van de dienst niet bevindt op het opgegeven adres en binnen het opgegeven tijdvenster zoals vermeld in de dienstbeschrijving van de bestelde dienst, kan de dienst niet worden uitgevoerd. Deze situatie wordt beschouwd als een annulering van de bestelling minder dan veertien (14) dagen vóór de uitvoering van de dienst, met de gevolgen zoals beschreven in artikel 6 hieronder.

Voor diensten waarbij geen tussenkomst van een chauffeur en voertuig nodig is, maar waarbij de klant zich naar een specifiek adres moet begeven, geeft de e-mailbevestiging van de bestelling de specifieke adresinformatie weer waar de klant naartoe moet gaan om van de dienst te kunnen genieten. Indien de klant op de dag van de uitvoering van de dienst niet aanwezig is op het opgegeven adres, binnen het opgegeven tijdvenster zoals vermeld in de dienstbeschrijving, wordt dit beschouwd als een annulering van de bestelling minder dan veertien (14) dagen vóór de uitvoering van de dienst, met de gevolgen zoals beschreven in artikel 6 hieronder.

Voor Diensten waarvoor geen voertuig met chauffeur nodig is, maar waarbij wel een derde persoon aanwezig moet zijn op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het reserveren, wordt het ontbreken van deze persoon op het afgesproken tijdstip en adres op de dag van de uitvoering van de Dienst beschouwd als een annulering van de bestelling minder dan veertien (14) dagen voor de uitvoering van de Dienst, met de gevolgen zoals beschreven in artikel 6 hieronder.

 

De Dienst "Huwelijksaanzoek in een liefdevolle omgeving" vereist dat de accommodatie van de Klant deze Dienst accepteert. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling toestemming te verkrijgen van de accommodatie. Indien de accommodatie op de dag van de Dienst de Dienst weigert, kan de Dienst niet worden uitgevoerd. Deze situatie wordt beschouwd als een annulering van de bestelling minder dan veertien (14) dagen voor de uitvoering van de Dienst, met de gevolgen zoals beschreven in artikel 6 hieronder.

Voor elke Dienst waarbij een voertuig met chauffeur vereist is, zal de chauffeur zich melden op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij APOTEOSURPRISE tijdens het reserveren. Bij het reserveren van de Dienst zal de Klant zijn/haar telefoonnummer vermelden voor contact op de dag van de uitvoering van de Dienst. De Klant moet op de dag van de uitvoering van de Dienst absoluut bereikbaar zijn op dit telefoonnummer voor de chauffeur. Indien het voertuig dat wordt beschreven in de Dienstbeschrijving niet beschikbaar is, behoudt APOTEOSURPRISE zich het recht voor om het te vervangen door een gelijkwaardig of beter voertuig.

De Klant erkent dat APOTEOSURPRISE zijn/haar aandacht heeft gevestigd op de voorzorgsmaatregelen en instructies die moeten worden gevolgd bij de uitvoering van de bestelde Dienst.

Artikel 3 - PRIJS

De prijs van elke Dienst wordt aangegeven in euro's inclusief BTW (tegen het tarief van 20%), per Dienst, en is alleen van toepassing op de datum van de bestelling van de Dienst door de Klant. De prijs is geldig voor maximaal twee (2) personen die deelnemen aan de Dienst. Wanneer de Klant wil dat er meer dan twee (2) personen deelnemen aan de Dienst, moet hij APOTEOSURPRISE hiervan op de hoogte stellen, zodat APOTEOSURPRISE hem eventueel deze mogelijkheid kan bevestigen, evenals de eventuele nieuwe toepasselijke tarief.

De prijs van elke Dienst is exclusief eventuele diensten die niet expliciet zijn opgenomen in de beschrijving van de Dienst.

Artikel 4 - BETALING

De betaling van de bestelling dient verplicht te geschieden in euro's via bankoverschrijving. Eventuele bankkosten die door de bankinstelling van de klant worden berekend om de betaling in euro's te waarborgen, indien de rekening van de klant niet in euro's is, zijn volledig voor rekening van de klant.

De bestelling van een dienst is definitief alleen als de betaling van de dienst in één keer en voor het volledige bedrag wordt voldaan via bankoverschrijving.

Op geen enkel moment kunnen de bedragen die de klant aan APOTEOSURPRISE betaalt, worden beschouwd als aanbetalingen of voorschotten.

De klant garandeert APOTEOSURPRISE dat hij over de noodzakelijke toestemmingen beschikt om de betaalmethode via bankoverschrijving te gebruiken.

APOTEOSURPRISE behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant te weigeren indien er een betalingsgeschil gaande is.

Indien de betaling onregelmatig, onvolledig of niet aanwezig blijkt te zijn, om welke reden dan ook, heeft APOTEOSURPRISE het recht om te beschouwen dat de klant zijn bestelling heeft geannuleerd, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant zijn. De klant blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de betaling van het totale bedrag van de bestelde dienst.

APOTEOSURPRISE raadt de klant aan om een papieren of betrouwbaar elektronisch bewijs van de gegevens met betrekking tot zijn bestelling te bewaren.

Artikel 5 - WIJZIGING DOOR DE KLANT

De door de klant vrijwillig gewijzigde diensten op de uitvoeringslocatie vallen onder de financiële voorwaarden van de aanbieders van APOTEOSURPRISE. Extra's die niet uitdrukkelijk zijn voorzien bij het bestellen en extra kosten met zich meebrengen, moeten door de klant rechtstreeks aan de aanbieders worden betaald en kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van APOTEOSURPRISE impliceren.

Artikel 6 - ANNULERING DOOR DE KLANT

Elke annulering moet schriftelijk aan APOTEOSURPRISE worden gemeld per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Wanneer de annuleringsmelding is ontvangen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, wordt de datum van ontvangstbevestiging beschouwd als de annuleringsdatum voor de facturering van annuleringskosten.

Elke volledige of gedeeltelijke annulering door de klant resulteert in een terugbetaling aan de klant van de kosten van de dienst verminderd met de volgende variabele kosten:

- Annulering meer dan 61 dagen voor de dienst: 25% van het totale bedrag.
- Annulering van 31 tot 60 dagen voor de dienst: 50% van het totale bedrag.
- Annulering van 15 tot 30 dagen voor de dienst: 75% van het totale bedrag.
- Annulering minder dan 14 dagen voor de dienst of no-show: 100% van het totale bedrag.

Behalve in gevallen zoals voorzien in deze Algemene Verkoopvoorwaarden is een eenzijdige annulering van de bestelling niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van APOTEOSURPRISE.

Artikel 7 - VERZEKERING

Conform de geldende wetgeving heeft APOTEOSURPRISE een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Hiscox onder polisnummer N° HA RCP0230415.

Indien de klant in het buitenland woont en gebruikmaakt van de Dienstverlening tijdens een reis naar Frankrijk, is het de verantwoordelijkheid van de klant om op eigen kosten optionele verzekeringen af te sluiten, zoals repatriëringsbijstand, zoek- en reddingskosten, medische bijstand, annuleringsverzekering en bagageverzekering. Deze verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze of bij de reisorganisator van de reis.

Artikel 8 - MINDERJARIGEN

APOTEOSURPRISE herinnert eraan dat minderjarigen volgens artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek niet in staat zijn om contracten aan te gaan. Bestellingen voor minderjarigen moeten daarom worden geplaatst door de ouders of wettelijke voogd.

Artikel 9 - AANSPRAKELIJKHEID

De persoonlijke bezittingen van de klant die tijdens de uitvoering van de dienst worden tentoongesteld, zijn op geen enkele wijze verzekerd door APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met name brand of diefstal, die de persoonlijke bezittingen op de uitvoeringslocaties van de dienst kan treffen.

De organisatie van de diensten omvat de selectie van dienstverleners, het beheer van opties en reserveringen namens de klant, de logistieke organisatie en de kwaliteitscontrole.

Elke dienst is onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op de bedrijfstak van de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, en deze dienstverleners zijn zowel jegens de klant als jegens APOTEOSURPRISE verantwoordelijk.

In geval van schade of letsel die de klant tijdens de dienstverlening oploopt, zal APOTEOSURPRISE de klant alle namen en contactgegevens van de betrokken dienstverleners verstrekken, zodat de klant rechtstreeks zijn eigen vorderingen tegen deze dienstverleners kan instellen.

In geval van vervuiling en/of beschadiging van een voertuig door de klant, met name in geval van aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen in het voertuig, wordt een schoonmaakvergoeding van driehonderd (300) euro in rekening gebracht en direct door de getroffen dienstverlener geïnd.

Artikel 10 - BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

De beschikbaarheid van de diensten is afhankelijk op het moment van bestelling.

De aangeboden diensten op de website apoteosurprise.com zijn van nature beperkt beschikbaar. Aangezien elke dienst uniek is en een specifiek aantal dienstverleners vereist, kan slechts één klant op een bepaalde datum van de dienst gebruikmaken. Alleen de eerste klant die de dienst op een bepaalde datum heeft besteld, kan er op die datum van profiteren. De niet-beschikbaarheid van een dienst op een bepaalde datum kan niet worden toegerekend aan APOTEOSURPRISE en geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

APOTEOSURPRISE verbindt zich ertoe om elke bestelling te accepteren binnen de grenzen van haar productiecapaciteit.

Artikel 11 - OVERMACHT

Sommige diensten kunnen worden gewijzigd of geannuleerd bij ongunstige weersomstandigheden. Voor elke dienst die bij ongunstige weersomstandigheden kan worden geannuleerd of gewijzigd, vermeldt de website apoteosurprise.com in de beschrijving van de dienst de vermelding "onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden". Deze vermelding is slechts ter informatie en heeft geen wetenschappelijke en/of contractuele waarde.

Indien APOTEOSURPRISE of een van haar dienstverleners de uitvoering van de dienst vanwege ongunstige weersomstandigheden niet kan garanderen op de geplande datum, verbindt APOTEOSURPRISE zich, afhankelijk van de wensen van de klant, om (i) de dienst kosteloos op een later tijdstip aan te bieden in onderling overleg tussen de klant, APOTEOSURPRISE en de dienstverleners van APOTEOSURPRISE die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de dienst, of (ii) binnen tweeënzeventig (72) uur na de annuleringsdatum het bedrag van de bestelling aan de klant terug te betalen verminderd met een bedrag van zevenhonderdvijftig (750) euro, dat overeenkomt met de vaste kosten die zijn gemaakt voor de voorbereiding van de oorspronkelijk geplande dienst; dit bedrag van zevenhonderdvijftig (750) euro komt definitief toe aan APOTEOSURPRISE.

Bij annulering van de dienst, met name vanwege ongunstige weersomstandigheden, wordt de klant uiterlijk dertig (30) minuten vóór het vroegste tijdstip van het tijdvenster van de dienst telefonisch op de hoogte gesteld op het nummer dat hij heeft opgegeven bij de bestelling. In dat geval heeft de klant geen recht op enige andere vergoeding dan het kosteloos verzetten van de dienst of de terugbetaling van zijn bestelling verminderd met de kosten die zijn gemaakt voor de voorbereiding van de oorspronkelijk geplande dienst.

De annulering van de dienst kan worden opgelegd door overmacht, met name met betrekking tot de veiligheid van personen. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden worden naast de gebruikelijke gevallen die door de Franse jurisprudentie worden erkend, ook het blokkeren van vervoermiddelen, het faillissement van een van de dienstverleners die betrokken zijn bij de organisatie van de dienst, oorlogen, aanslagen, politieke onrust, aardbevingen, branden, slecht weer, stormen, overstromingen en blikseminslagen beschouwd.

Wanneer de omstandigheden, met name met betrekking tot de veiligheid van personen, dit vereisen, behoudt APOTEOSURPRISE zich het recht voor om de geplande tijden van de Prestatie te wijzigen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding anders dan de kosteloze verschuiving van de Prestatie of de terugbetaling van zijn bestelling verminderd met het bedrag dat overeenkomt met de vaste kosten die zijn gemaakt voor de voorbereiding van de oorspronkelijk geplande Prestatie.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de uitvoering van de bestelde Prestatie mogelijk wijzigingen kan ondergaan als gevolg van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van APOTEOSURPRISE of beslissingen van bevoegde autoriteiten.

In geval van een storing of technisch defect van het verlichtingspaneel van de "Huwelijksaanzoek in een limousine"-dienst, een storing die onafhankelijk is van de wil van APOTEOSURPRISE, wordt een bedrag van honderd (100) euro binnen tien (10) dagen na de uitvoeringsdatum van de Prestatie aan de Klant terugbetaald.

Indien de geografische locatie in een stedelijk gebied het niet mogelijk maakt voor de duif van de "Huwelijksaanzoek met een duif"-dienst om onder bevredigende veiligheidsomstandigheden op te vliegen (risico op letsel en/of verlies van het dier), zal de duif door de duivenliefhebber zelf worden losgelaten op een andere open locatie dan oorspronkelijk gepland.

Artikel 12 - BEWIJS

De elektronische registers die bewaard worden in de computersystemen van APOTEOSURPRISE onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Het archiveren van de communicatie tussen de partijen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium, zodat er een nauwkeurige en blijvende kopie kan worden gemaakt volgens artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 - KLACHTEN

Eventuele klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een dienst moeten binnen vijftien (15) dagen na de uitvoeringsdatum van de dienst schriftelijk worden gemeld aan APOTEOSURPRISE per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, samen met de eventuele bewijsstukken. Na afloop van deze termijn kunnen geen klachten meer in behandeling worden genomen.

In geval van een noodsituatie of een ernstig uitvoeringsprobleem bij een dienst is de klant verplicht om APOTEOSURPRISE onmiddellijk op de hoogte te stellen op de locatie waar de dienst plaatsvindt, via het telefoonnummer dat vermeld staat in de bevestigingsmail van de bestelling.

Artikel 14 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

APOTEOSURPRISE is een geregistreerd handelsmerk bij het Institut National de la Propriété Industrielle.

Alle merken, logo's, tekeningen, foto's, animaties, video's, teksten, concepten en scenario's op de website www.apoteosurprise.com zijn exclusief eigendom van het bedrijf ApoteoSurprise.

Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van de logo's, tekeningen, foto's, animaties, video's, merken, teksten, concepten en scenario's op de website apoteosurprise.com, ongeacht het medium, voor commerciële, non-profit of vrijwillige doeleinden, is verboden zonder de toestemming van APOTEOSURPRISE en de rechthebbenden.

Artikel 15 - INFORMATIE EN PRIVACY

De informatie die door de klant wordt verstrekt bij het maken van een reservering is bestemd voor APOTEOSURPRISE. Het doel van de verwerking is het valideren, beveiligen en beheren van de bestelling van de klant.

De informatie die door de klant wordt verstrekt bij het plaatsen van een bestelling wordt niet aan derden verstrekt, behalve aan leveranciers en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering van de bestelde dienst. Deze informatie wordt door APOTEOSURPRISE en haar leveranciers als vertrouwelijk beschouwd.

Overeenkomstig artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van zijn gegevens. Om van dit recht gebruik te maken, moet de klant een e-mail sturen naar contact@apoteosurprise.com of een brief sturen naar APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Parijs.

De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens op de website apoteosurprise.com is aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés onder het nummer 1097794.

Artikel 16 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 17 - DUUR

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode waarin de diensten van APOTEOSURPRISE online worden aangeboden.

Artikel 18 - JURIDISCHE VERMELDINGEN

De website apoteosurprise.com wordt beheerd door APOTEOSURPRISE.

APOTEOSURPRISE is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) met een kapitaal van 10.000 euro, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Parijs onder het nummer 482 226 909, en heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan 101 rue de Sèvres, 75006 Parijs.

APOTEOSURPRISE heeft bij de verzekeringsmaatschappij Hiscox een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder polisnummer HA TCP0230415, die de aansprakelijkheid dekt tot een bedrag van 8.000.000 euro.

Datum laatste update: 3 september 2022

bottom of page