top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

1.pants - MĒRĶIS

Šie Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi ir noslēgti starp uzņēmumu APOTEOSURPRISE, turpmāk tekstā dēvētu par APOTEOSURPRISE, un personu, kas vēlas pasūtīt pasākuma pakalpojumu, kas piedāvāts tīmekļa vietnē apoteosurprise.com, turpmāk tekstā dēvētu par Klientu. APOTEOSURPRISE un Klients kopā tiek dēvēti par Pusēm.

 

Šie Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi nosaka Pušu tiesības un pienākumus saistībā ar pasākuma pakalpojumu tiešsaistes pārdošanu, turpmāk tekstā dēvētu par Pakalpojumiem. Puses vienojas, ka to attiecības tiek ekskluzīvi regulētas ar šiem Vispārīgajiem Pārdošanas Noteikumiem.

 

APOTEOSURPRISE Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi var tikt mainīti atbilstoši APOTEOSURPRISE darbības attīstībai. Katram veiktajam pasūtījumam piemērojami būs tie Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma reģistrācijas dienā.

 

Jebkurš Pakalpojuma pasūtījums, kas veikts tīmekļa vietnē apoteosurprise.com, nozīmē Klienta galīgo un neatgriezenisko piekrišanu šiem Vispārīgajiem Pārdošanas Noteikumiem. Jebkura īpaša novirze jāapstiprina rakstiski.

 

Klients atzīst, ka ir pilnībā informēts par to, ka viņa piekrišana šo Vispārīgo Pārdošanas Noteikumu saturam neprasa to parakstīšanu ar roku, jo pasūtījuma process ir informatizēts.

 

Tīmekļa vietne apoteosurprise.com ļauj Klientam rezervēt Pakalpojumu un pirms pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Pakalpojuma detalizētu saturu, cenu, maksājumu nosacījumiem un atcelšanas kārtību.

 

Pasūtījums, ko Klients veic caur apoteosurprise.com, saista Klientu no brīža, kad tiek veikts maksājums. Pasūtījuma apstiprinājums pa e-pastu starp Pusēm ir uzskatāms par rokraksta parakstu.

 

Veicot maksājumu, Klients saņem e-pasta vēstulē apstiprinājumu par savas pasūtījuma reģistrāciju.

2.pants - PAKALPOJUMI

Klienta pasūtītais Pakalpojums ir detalizēti aprakstīts Pakalpojuma apraksta lapā, kas pieejama vietnē apoteosurprise.com. Klienta izvēlētais datums Pakalpojuma veikšanai ir vienīgais un galīgais datums, kas tiek ņemts vērā, ja Klients atceļ Pakalpojumu.

 

Vietnē prezentēto Pakalpojumu pievienotie dokumenti, piemēram, apraksti, tehniskās specifikācijas, fotogrāfijas, video, zīmējumi vai jebkāda cita veida informācija, nav uzskatāmi par līgumsaistībām, tiek sniegti tikai informatīvā nolūkā un neuzliek saistības APOTEOSURPRISE. Nepareiza un/vai nepilnīga informācija, kas sniegta vietnē apoteosurprise.com, nevar apstrīdēt Klienta veikta pasūtījuma derīgumu.

 

Pakalpojumu var veikt tikai tad, ja Klients Pakalpojuma veikšanas dienā atrodas kādā no šādiem departamentiem: Parīze (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Lielākajai daļai Pakalpojumu nepieciešama automašīna ar šoferi; šādiem Pakalpojumiem, (i) ja Klienta rezervācijas laikā norādītā adrese neatrodas minētajos departamentos un (ii) ja Klients Pakalpojuma veikšanas dienā neatrodas norādītajā adresē un laikā, kas norādīts Pakalpojuma aprakstā, Pakalpojums nevar tikt veikts. Šādu situāciju uzskatīs par pasūtījuma atcelšanu mazāk nekā četrpadsmit (14) dienas pirms Pakalpojuma veikšanas ar sekām, kas aprakstītas 6. pantā zemāk.

 

Pakalpojumiem, kas neprasa automašīnu ar šoferi, bet prasa, lai Klients ierastos noteiktā adresē, e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma reģistrāciju, norāda precīzu adresi, kur Klientam jāierodas, lai saņemtu Pakalpojumu. Klienta neierašanās norādītajā adresē un laikā, kas norādīts Pakalpojuma aprakstā, tiks uzskatīta par pasūtījuma atcelšanu mazāk nekā četrpadsmit (14) dienas pirms Pakalpojuma veikšanas ar sekām, kas aprakstītas 6. pantā zemāk.

 

Pakalpojumiem, kas neprasa automašīnu ar šoferi, bet prasa trešās personas klātbūtni Klienta rezervācijas laikā norādītajā adresē, šīs personas neierašanās laikā un vietā, ko Klients norādījis rezervācijas laikā, Pakalpojuma veikšanas dienā, tiks uzskatīta par pasūtījuma atcelšanu mazāk nekā četrpadsmit (14) dienas pirms Pakalpojuma veikšanas ar sekām, kas aprakstītas 6. pantā zemāk.

 

Pakalpojums "Bildinājums maiguma dekorā" pieņem, ka Klienta izmitināšanas vieta pieņem minēto Pakalpojumu. Klientam pirms pasūtījuma veikšanas jāiegūst izmitināšanas vietas piekrišana. Ja izmitināšanas vieta Pakalpojuma dienā atsakās no Pakalpojuma, Pakalpojums nevar tikt veikts. Šādu situāciju uzskatīs par pasūtījuma atcelšanu mazāk nekā četrpadsmit (14) dienas pirms Pakalpojuma veikšanas ar sekām, kas aprakstītas 6. pantā zemāk.

 

Katram Pakalpojumam, kas pieņem automašīnas ar šoferi iejaukšanos, šofers ieradīsies adresē, ko Klients norādījis APOTEOSURPRISE rezervācijas laikā. Rezervējot Pakalpojumu, Klients norādīs savu tālruņa numuru Pakalpojuma veikšanas dienai. Klientam obligāti jābūt sasniedzamam šajā tālruņa numurā Pakalpojuma veikšanas dienā. Ja automašīna, kas aprakstīta Pakalpojuma aprakstā, nav pieejama, APOTEOSURPRISE patur tiesības to aizstāt ar vienādas vai augstākas klases automašīnu.

 

Klients atzīst, ka APOTEOSURPRISE ir norādījusi uz nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem un instrukcijām, kas jāievēro, veicot pasūtīto Pakalpojumu.

3.pants - CENA

Katra Pakalpojuma cena ir norādīta eiro ar PVN (20% PVN likme) par Pakalpojumu un attiecas tikai uz Pakalpojuma pasūtīšanas dienu no Klienta puses. Cena ir spēkā maksimāli divām (2) personām, kas piedalās Pakalpojumā. Ja Klients vēlas, lai Pakalpojumā piedalītos vairāk nekā divas (2) personas, viņam jāinformē APOTEOSURPRISE, lai APOTEOSURPRISE varētu apstiprināt šādu iespēju un jauno piemērojamo tarifu.

Pakalpojuma cena neietver jebkuru pakalpojumu, kas nav skaidri iekļauts Pakalpojuma aprakstā.

4.pants - MAKSĀJUMS

Pasūtījuma apmaksa obligāti jāveic eiro ar bankas pārskaitījumu. Visi bankas izdevumi, ko Klienta banka iekasē par maksājumu veikšanu eiro, ja Klienta konts nav eiro, pilnībā gulstas uz Klienta pleciem.

 

Pakalpojuma pasūtījums tiek uzskatīts par galīgu tikai tad, ja Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vienā reizē un pilnā apmērā.

 

Nevienā brīdī Klienta APOTEOSURPRISE samaksātās summas nevar tikt uzskatītas par iemaksām vai avansiem.

 

Klients garantē APOTEOSURPRISE, ka viņam ir nepieciešamās atļaujas izmantot maksājumu ar pārskaitījumu.

 

APOTEOSURPRISE patur tiesības atteikt izpildīt pasūtījumu no Klienta, ar kuru ir notiekošs maksājuma strīds.

 

Ja maksājums izrādās neregulārs, nepilnīgs vai neeksistējošs jebkādu iemeslu dēļ, APOTEOSURPRISE ir tiesības uzskatīt, ka Klients ir atcēlis savu pasūtījumu, un ar to saistītās izmaksas gulstas uz Klienta pleciem. Klients jebkurā gadījumā ir atbildīgs par pasūtītā Pakalpojuma pilna apmēra samaksu.

 

APOTEOSURPRISE iesaka Klientam saglabāt papīra vai uzticama datora nesēja kopiju par datus, kas saistīti ar viņa pasūtījumu.

5.pants - IZMAIŅAS NO KLIEN

APOTEOSURPRISE sniedzēju finansiālajiem nosacījumiem pakļauti Pakalpojumi, kurus Klients brīvprātīgi maina to izpildes vietā. Par pasūtījuma laikā neparedzētajiem ekstrām un papildu pakalpojumiem, kas rada papildus izmaksas, tieši Klientam jāveic samaksa sniedzējiem, un tie nekādā ziņā neuzliek atbildību APOTEOSURPRISE.

6.pants - ATCELŠANA NO KLIEN

Jebkura atcelšana jāpaziņo APOTEOSURPRISE ar ieteikto vēstuli ar pieņemšanas apliecinājumu. Kad atcelšanas paziņojums tiks veikts ar ieteikto vēstuli ar pieņemšanas apliecinājumu, pieņemšanas apliecinājuma datums tiks uzskatīts par atcelšanas datumu atcelšanas maksas aprēķināšanai.

Jebkura pilnīga vai daļēja atcelšana no Klienta puses rada Klientam Pakalpojuma izmaksu atmaksu, no kuras atņemtas šādas mainīgās izmaksas:

- Atcelšana vairāk nekā 61 dienu pirms Pakalpojuma: 25% no kopējās summas.
- Atcelšana no 31 līdz 60 dienām pirms Pakalpojuma: 50% no kopējās summas.
- Atcelšana no 15 līdz 30 dienām pirms Pakalpojuma: 75% no kopējās summas.
- Atcelšana mazāk nekā 14 dienas pirms Pakalpojuma vai neierašanās: 100% no kopējās summas.

Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos Vispārīgajos Pārdošanas Noteikumos, bez APOTEOSURPRISE rakstiskas piekrišanas nav iespējama vienpusēja pasūtījuma atcelšana.

7.pants - APDROŠINĀŠANA

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, APOTEOSURPRISE ir noslēgusi Profesionālās Civiltiesiskās Atbildības apdrošināšanu ar Hiscox līguma numuru Nr. HA RCP0230415.

Ja Klients dzīvo ārzemēs un saņem Pakalpojumu ceļojuma laikā Francijā, Klientam ir jānoslēdz pēc savas izvēles papildus apdrošināšanas, piemēram, repatriācijas palīdzības garantijas, meklēšanas un glābšanas izdevumi, medicīniskā palīdzība, atcelšanas apdrošināšana un bagāžas apdrošināšana. Šīs apdrošināšanas var noslēgt pie jebkura apdrošinātāja vai ceļojuma organizatora.

8.pants - NEPIELAIDĪGIE

APOTEOSURPRISE atgādina, ka saskaņā ar Civillikuma 1124. pantu nepilngadīgie, kas nav emancipēti, nevar slēgt līgumus. Tāpēc pasūtījumi, kas paredzēti nepilngadīgajiem, ir jāveic, izmantojot vecāku vai likumīgā aizbildņa pilnvaras.

9.pants - ATBILDĪBA

Klienta personiskās mantas, kas tiek izrādītas Pakalpojuma sniegšanas laikā, netiek apdrošinātas no APOTEOSURPRISE puses. APOTEOSURPRISE nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par jebkādiem bojājumiem, īpaši ugunsgrēku vai zādzību, kas varētu notikt ar personiskajām mantām Pakalpojuma sniegšanas vietā.

 

Pakalpojumu organizēšana ietver pakalpojumu sniedzēju atlasi, Klienta iespēju un rezervāciju pārvaldību, loģistikas organizēšanu un kvalitātes kontroli.

 

Katrs Pakalpojums ir pakļauts attiecīgās nozares regulējumam, par kuru rūpējas pakalpojumu sniedzēji, un tie ir atbildīgi gan pret Klientu, gan APOTEOSURPRISE.

 

Gadījumā, ja Klients Pakalpojuma sniegšanas laikā cieš kaitējumu vai zaudējumus, APOTEOSURPRISE nodrošinās Klientam visu iesaistīto pakalpojumu sniedzēju vārdus un kontaktinformāciju, lai Klients varētu tieši vērsties pie minētajiem sniedzējiem ar jebkādām prasībām.

 

Gadījumā, ja notiek transportlīdzekļa netīrīšana un/vai bojājumi, ko izraisījis Klients, īpaši gadījumos, kad transportlīdzeklī ir ķermeņa šķidrumi, tiks iekasēta tīrīšanas maksa trīssimt (300) eiro apmērā, kas būs nekavējoties jāmaksā pakalpojumu sniedzējam, kurš cietis zaudējumus.

10.pants - PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Pakalpojumi ir pieejami, ņemot vērā to pieejamību pasūtījuma brīdī.

 

Pakalpojumi, kas piedāvāti vietnē apoteosurprise.com, pēc būtības ir ierobežotā daudzumā pieejamas vienības. Pakalpojums, kas ir unikāls un prasa noteiktu pakalpojumu sniedzēju skaitu, parasti ir pieejams tikai vienam Klientam noteiktā datumā. Tikai pirmais Klients, kas pasūta Pakalpojumu konkrētā datumā, varēs to izmantot minētajā datumā. Pakalpojuma nepieejamība konkrētā datumā neuzliek atbildību APOTEOSURPRISE un neļauj Klientam pieprasīt kompensāciju.

 

APOTEOSURPRISE apņemas pieņemt jebkuru pasūtījumu, ievērojot savas ražošanas spējas.

11.pants - NEPĀRVARĒJAMA VARA

Dažus Pakalpojumus var mainīt vai atcelt nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Katram Pakalpojumam, kuru var atcelt vai mainīt nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, vietnē apoteosurprise.com Pakalpojuma aprakstā ir norādīts "atkarīgs no labvēlīgiem laikapstākļiem". Šī norāde ir sniegta tikai informatīvos nolūkos un nav uzskatāma par zinātnisku un/vai līgumisku vērtību.

 

Ja nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ APOTEOSURPRISE vai kāds no tās pakalpojumu sniedzējiem nevarētu nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu iepriekš noteiktajā datumā, APOTEOSURPRISE, atbilstoši Klienta vēlmēm, (i) piedāvās Pakalpojuma sniegšanas bezmaksas pārcelšanu uz citu datumu, kas jānosaka vienojoties starp Klientu, APOTEOSURPRISE un APOTEOSURPRISE pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atbildīgi par Pakalpojuma sniegšanu, vai (ii) atmaksās Klientam summu par pasūtījumu, no kuras atņemta septiņsimt piecdesmit (750) eiro summa, kas atbilst fiksētajām izmaksām, radušāmies sagatavojot sākotnēji plānoto Pakalpojumu; šī septiņsimt piecdesmit (750) eiro summa tiek galīgi iegūta APOTEOSURPRISE.

 

Gadījumā, ja Pakalpojums tiek atcelts, īpaši nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, Klients tiks informēts pa telefonu uz numuru, kas norādīts pasūtījuma veidlapā, ne vēlāk kā trīsdesmit (30) minūtes pirms Pakalpojuma sākuma laika, kas norādīts Pakalpojuma aprakstā. Šādā gadījumā Klients nevarēs prasīt nekādu kompensāciju, izņemot Pakalpojuma bezmaksas pārcelšanu vai pasūtījuma atmaksu, no kuras atņemta summa, kas atbilst fiksētajām izmaksām, radušāmies sagatavojot sākotnēji plānoto Pakalpojumu.

 

Pakalpojuma atcelšanu var noteikt nepārvaramas varas apstākļi, īpaši ņemot vērā personu drošību. Izteikti tiek uzskatīti par nepārvaramas varas vai negadījuma gadījumiem, papildus tiem, kurus parasti atzīst Francijas tiesu prakse, transportlīdzekļu bloķēšana, kāda no pakalpojumu sniedzējiem bankrots, kas piedalās Pakalpojuma organizēšanā, kari, terorakti, politiskie nemieri, zemestrīces, ugunsgrēki, laikapstākļu ekstrēmumi, vētras, plūdi, zibens.

 

Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, ņemot vērā īpaši personu drošību, APOTEOSURPRISE patur tiesības mainīt Pakalpojuma laikus, un tas nenodrošina Klientam tiesības uz jebkādu kompensāciju, izņemot Pakalpojuma bezmaksas pārcelšanu vai pasūtījuma atmaksu, no kuras atņemta summa, kas atbilst fiksētajām izmaksām, radušāmies sagatavojot sākotnēji plānoto Pakalpojumu.

 

Klients tiek informēts, ka pasūtītā Pakalpojuma norise var piedzīvot iespējamas izmaiņas, kas izriet vai nu no notikuma, kas nav APOTEOSURPRISE kontrolē, vai no kompetento iestāžu lēmumiem.

 

Gadījumā, ja "Bildinājums limuzīnā" Pakalpojuma gaismas paneļa tehniskās kļūmes dēļ, kas nav atkarīgas no APOTEOSURPRISE gribas, Klientam desmit (10) dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas datuma tiks atmaksāta simt (100) eiro summa.

 

Ja "Bildinājums ar balodi" Pakalpojuma izpildes vietā pilsētas zonā nav iespējams droši palaidiet balodi (dzīvnieka ievainojuma un/vai zaudēšanas risks), balodi palaidīs pats balodkopis citā, nekā sākotnēji plānotā, brīvā teritorijā.

12.pants - PIERĀDIJUMI

Datorizētie reģistri, kas glabāti APOTEOSURPRISE datoru sistēmās saprātīgas drošības apstākļos, tiks uzskatīti par komunikāciju, pasūtījumu un maksājumu starp Pusēm pierādījumiem.

Sarunu starp Pusēm arhivēšana tiek veikta uz uzticama un ilgtspējīga nesēja tā, lai tas veidotu uzticamu un noturīgu kopiju saskaņā ar Civilkodeksa 1348. pantu.

13.pants - SŪDZĪBAS

Jebkura sūdzība par Pakalpojuma neizpildi vai nepareizu izpildi jāziņo APOTEOSURPRISE ar ieteiktu vēstuli ar pieņemšanas apliecinājumu obligātā kārtā piecpadsmit (15) dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas datuma, pievienojot iespējamos pamatojuma dokumentus. Pēc šī termiņa neviena sūdzība netiks ņemta vērā.

Steidzamības gadījumā vai būtiskas Pakalpojuma izpildes problēmas gadījumā Klients ir aicināts nekavējoties ziņot APOTEOSURPRISE uz numuru, kas norādīts pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā, Pakalpojuma norises vietā.

14.pants - INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

APOTEOSURPRISE ir reģistrēta preču zīme Valsts Industriālā Īpašuma institūtā.

 

Visas preču zīmes, logotipi, zīmējumi, fotogrāfijas, animācijas, video, teksti, koncepcijas un scenāriji, kas atrodami vietnē www.apoteosurprise.com, ir uzņēmuma ApoteoSurprise ekskluzīvā īpašuma tiesības.

 

Jebkāda daļēja vai pilnīga logotipu, zīmējumu, fotogrāfiju, animāciju, video, preču zīmju, tekstu, koncepciju un scenāriju reprodukcija no vietnes apoteosurprise.com, neatkarīgi no nesēja, komerciāliem, asociatīviem vai brīvprātīgiem mērķiem, ir aizliegta bez APOTEOSURPRISE un tiesību turētāju piekrišanas.

15.pants - INFORMATIKA UN BRĪVĪBAS

Klienta sniegtā informācija rezervācijas laikā ir paredzēta APOTEOSURPRISE. Tās apstrādes mērķis ir pasūtījuma validācija, nodrošināšana un pārvaldība.

 

Klienta pasūtījuma laikā sniegtā informācija netiks nodota trešajām personām, izņemot piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus, kas tieši iesaistīti pasūtītā Pakalpojuma izpildē. Šī informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu gan no APOTEOSURPRISE, gan tās piegādātāju puses.

 

Saskaņā ar 1978. gada 6. janvāra Informātikas un Brīvību likuma 34. pantu, Klientam ir tiesības piekļūt, labot, modificēt un dzēst savus datus. Lai izmantotu šīs tiesības, Klientam jānosūta e-pasts uz contact@apoteosurprise.com vai vēstule uz APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

Vietnes apoteosurprise.com personīgo datu automātiskā apstrāde ir deklarēta Nacionālajā Informātikas un Brīvību komisijā ar numuru 1097794.

16.pants - PIEMĒROJAMIE LIKUMI

 

Šie Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi ir pakļauti Francijas likumam.

17.pants - TERMINS

Šie Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi ir spēkā visā laikā, kamēr APOTEOSURPRISE piedāvātie pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē.

18.pants - JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Vietni apoteosurprise.com publicē APOTEOSURPRISE.

 

APOTEOSURPRISE ir SIA ar 10.000 eiro pamatkapitālu, reģistrēta Parīzes Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 482 226 909, un tās juridiskā adrese ir 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

APOTEOSURPRISE ir noslēgusi līgumu ar apdrošināšanas kompāniju Hiscox par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar numuru HA TCP0230415, garantējot tās civiltiesisko atbildību līdz 8.000.000 eiro apmērā.

Pēdējās atjaunošanas datums: 2022. gada 3. septembris

bottom of page