top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Article 1 - OBJECTE

Les presents Condicions Generals de venda es concloen entre la societat APOTEOSURPRISE, d'ara endavant anomenada APOTEOSURPRISE, i la persona que desitgi fer una comanda d'una prestació esdevenimental proposada al lloc web apoteosurprise.com, d'ara endavant denominada el Client. APOTEOSURPRISE i el Client són conjuntament denominats les Parts.

 

Les presents Condicions Generals de venda defineixen els drets i obligacions de les Parts en el marc de la venda en línia de prestacions esdevenimentals, d'ara endavant anomenades Prestacions. Les Parts acorden que les seves relacions estan exclusivament regides per les presents Condicions Generals de venda.

 

Les Condicions Generals de venda de APOTEOSURPRISE poden ser modificades a mesura que es desenvolupa l'activitat d'APOTEOSURPRISE. Per a cada comanda realitzada, les Condicions Generals de venda aplicables seran les vigents el dia del registre de la comanda.

 

Qualsevol comanda d'una Prestació que aparegui al lloc web apoteosurprise.com suposarà l'adhesió definitiva i irrevocable del Client a les presents Condicions Generals de venda. Qualsevol derogació particular haurà de ser objecte d'un acord escrit.

 

El Client reconeix estar perfectament informat del fet que el seu acord respecte al contingut de les presents Condicions Generals de venda no requereix la signatura manuscrita d'aquestes, el procés de comanda sent informatitzat.

 

El lloc web apoteosurprise.com permet al Client reservar una Prestació i estar informat, prèviament a la seva comanda, del contingut detallat de la Prestació, del seu preu, de les modalitats de pagament així com de les condicions d'anul·lació.

 

Una comanda realitzada pel Client a través del lloc apoteosurprise.com compromet el Client des del moment que efectua el seu pagament. La confirmació de comanda per correu electrònic té valor, entre les Parts, de signatura manuscrita.

 

Des del pagament efectuat, el Client rep per correu electrònic un acusament de recepció que porta confirmació del registre de la seva comanda.

Article 2 - PRESTACIONS

La Prestació comandada pel Client està descrita detalladament a la fitxa descriptiva de la Prestació disponible al lloc web apoteosurprise.com. La data escollida pel Client per a la realització de la Prestació és l'única i exclusiva data presa en compte en cas d'anul·lació de la Prestació pel Client.

 

Els documents que s'associen a les Prestacions presentades al lloc, com ara descriptius, fitxes tècniques, fotografies, vídeos, dibuixos o qualsevol altre tipus d'informació, no tenen caràcter contractual, s'ofereixen a títol purament indicatiu i no comprometen APOTEOSURPRISE. El caràcter erroni i/o incomplet de la informació subministrada al lloc apoteosurprise.com no pot qüestionar la validesa d'una comanda realitzada pel Client.

 

La Prestació només pot ser realitzada si el Client, el dia de realització de la Prestació, es troba en un dels departaments següents: París (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). La majoria de Prestacions suposa la intervenció d'un vehicle amb xofer; per aquestes prestacions, (i) si l'adreça indicada pel Client durant la seva reserva no està situada en un dels departaments esmentats anteriorment i (ii) si el Client no es troba, el dia de realització de la Prestació, a l'adreça que ha indicat i dins de la franja horària indicada a la fitxa-prestació de la Prestació comandada, la Prestació no podrà ser realitzada. Aquesta situació serà considerada com una anul·lació de comanda menys de catorze (14) dies abans de la realització de la Prestació amb les conseqüències descrites a l'article 6 a continuació.

 

Per a les Prestacions que no requereixen la intervenció d'un vehicle amb xofer però necessiten que el Client es desplaci a una adreça precisa, el correu electrònic que constitueix l'acús de recepció que porta confirmació del registre de la comanda indica l'adreça precisa on ha de dirigir-se el Client per beneficiar-se de la Prestació. El dia de realització de la Prestació, l'absència del Client a l'adreça indicada, dins de la franja horària especificada a la fitxa-prestació, serà considerada com una anul·lació de comanda menys de catorze (14) dies abans de la realització de la Prestació amb les conseqüències descrites a l'article 6 a continuació.

 

Per a les Prestacions que no requereixen la intervenció d'un vehicle amb xofer però necessiten la presència d'una tercera persona a l'adreça indicada pel Client durant la seva reserva, l'absència d'aquesta persona a l'hora i a l'adreça indicades pel Client durant la seva reserva, el dia de realització de la Prestació, serà considerada com una anul·lació de comanda menys de catorze (14) dies abans de la realització de la Prestació amb les conseqüències descrites a l'article 6 a continuació.

 

La Prestació "Proposta de matrimoni en un decorat de tendresa" suposa que el lloc d'allotjament del Client accepti aquesta Prestació. Correspon al Client obtenir l'acord del lloc d'allotjament abans d'efectuar la seva comanda. Si el lloc d'allotjament, el dia de la Prestació, rebutja la Prestació, aquesta no podrà ser realitzada. Aquesta situació serà considerada com una anul·lació de comanda menys de catorze (14) dies abans de la realització de la Prestació amb les conseqüències descrites a l'article 6 a continuació.

 

Per a cada Prestació que suposa la intervenció d'un vehicle amb xofer, el xofer es presentarà a l'adreça que el Client hagi indicat a APOTEOSURPRISE durant la seva reserva. El Client, durant la reserva de la Prestació, mencionarà les seves dades telefòniques el dia de realització de la Prestació. El Client haurà de poder ser contactat imperativament pel xofer en aquestes dades telefòniques el dia de realització de la Prestació. Si el vehicle descrit a la fitxa-prestació de la Prestació no està disponible, APOTEOSURPRISE es reserva el dret de substituir-lo per un vehicle de categoria equivalent o superior.

 

El Client reconeix que APOTEOSURPRISE ha cridat la seva atenció sobre les precaucions a prendre i les instruccions a seguir durant la implementació de la Prestació comandada.

Article 3 - PREU

El preu de cada Prestació s'indica en euros amb IVA inclòs (al tipus del 20% d'IVA) i per Prestació, i només és aplicable a la data de comanda de la Prestació pel Client. El preu és vàlid per a un màxim de dues (2) persones que participin a la Prestació. Quan el Client desitgi que més de dues (2) persones participin a la Prestació, ha d'informar APOTEOSURPRISE perquè APOTEOSURPRISE li pugui confirmar eventualment aquesta possibilitat així com el nou tarif aplicable si escau.

El tarif de cada Prestació no inclou cap servei que no estigui expressament inclòs a la fitxa descriptiva de la Prestació.

Article 4 - PAGAMENT

El pagament de la comanda s'ha d'efectuar obligatòriament en euros per transferència bancària. Els possibles càrrecs bancaris facturats per l'entitat bancària del Client per assegurar el pagament en euros, quan el compte del Client no està expressat en euros, queden íntegrament a càrrec del Client.

 

La comanda d'una Prestació és definitiva si i només si el pagament de la Prestació s'efectua per transferència bancària d'una sola vegada i per la totalitat de l'import.

 

En cap moment, les sumes abonades pel Client a APOTEOSURPRISE podran ser considerades com a arras o acomptes.

 

El Client garanteix a APOTEOSURPRISE que disposa de les autoritzacions necessàries per utilitzar el mode de pagament per transferència.

 

APOTEOSURPRISE es reserva el dret de rebutjar d'honorar una comanda emanada d'un Client amb el qual un litigi de pagament estigués en curs.

 

En el cas que el pagament es revelés ser irregular, incomplet o inexistent, per qualsevol raó que sigui, APOTEOSURPRISE té el dret de considerar que el Client ha anul·lat la seva comanda, sent els càrrecs derivats a càrrec del Client. El Client roman en tot cas responsable del pagament de l'import total de la Prestació comandada.

 

APOTEOSURPRISE recomana al Client que conservi una traça en paper o en suport informàtic fiable de les dades relatives a la seva comanda.

Article 5 - MODIFICACIÓ PER PART DEL CLIENT

Les Prestacions voluntàriament modificades en el seu lloc d'execució pel Client estan subjectes a les condicions financeres dels proveïdors de APOTEOSURPRISE. Els extres no expressament previstos durant la comanda i les prestacions addicionals que generin un sobrecost hauran de ser abonats directament pel Client als proveïdors i en cap cas podran comprometre la responsabilitat de APOTEOSURPRISE.

Article 6 - ANUL·LACIÓ PER PART DEL CLIENT

Qualsevol anul·lació ha de ser notificada a APOTEOSURPRISE per carta certificada amb acusament de recepció. Quan la notificació d'anul·lació s'hagi fet per carta certificada amb acusament de recepció, la data d'acusament de recepció serà considerada com la data d'anul·lació per a la facturació dels càrrecs d'anul·lació.

Qualsevol anul·lació total o parcial per part del Client comporta un reemborsament al Client del cost de la Prestació minvat dels següents costos variables:

- Anul·lació més de 61 dies abans de la Prestació: 25% de l'import total.
- Anul·lació de 31 a 60 dies abans de la Prestació: 50% de l'import total.
- Anul·lació de 15 a 30 dies abans de la Prestació: 75% de l'import total.
- Anul·lació menys de 14 dies abans de la Prestació o no presentació: 100% de l'import total.

Fora dels casos previstos en les presents Condicions Generals de venda, cap anul·lació unilateral de la comanda no és possible sense l'acord escrit de APOTEOSURPRISE.

Article 7 - ASSEGURANCES

D'acord amb la legislació vigent, APOTEOSURPRISE disposa d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional contractada amb Hiscox sota el número de contracte Nº HA RCP0230415.

Si el Client resideix a l'estranger i gaudeix de la Prestació en el marc d'un viatge a França, correspon al Client contractar, a la seva càrrega, les assegurances facultatives com les garanties d'assistència de repatriació, despeses de recerca i rescat, assistència mèdica, assegurança d'anul·lació i assegurança d'equipatge. Aquestes assegurances poden ser contractades amb l'asseguradora de la seva elecció o amb l'organitzador del seu viatge.

Article 8 - MENORS

APOTEOSURPRISE recorda que, aplicant l'Article 1124 del Codi Civil, els menors no emancipats són incapaços de contractar. Per tant, les comandes destinades als menors han de ser realitzades per l'autoritat dels pares o del tutor legal.

Article 9 - RESPONSABILITATS

Els efectes personals del Client exposats durant l'execució de la Prestació no estan assegurats per APOTEOSURPRISE en cap cas. APOTEOSURPRISE no podrà ser considerada responsable dels danys de qualsevol natura que sigui, en particular incendi o robatori, que puguin afectar els objectes personals als llocs d'execució de la Prestació.

 

L'organització de les Prestacions implica la selecció de proveïdors, la gestió per compte del Client de les opcions i reserves, l'organització logística i el control de qualitat.

 

Cada Prestació està subjecta a la normativa pròpia del sector d'activitat dels proveïdors encarregats de l'organitzar, i aquests últims en són els garants davant del Client com davant de APOTEOSURPRISE.

 

En cas de danys o desperfectes eventuals soferts pel Client durant la Prestació, APOTEOSURPRISE posarà a disposició del Client tots els noms i dades de contacte dels proveïdors que hagin intervingut en l'execució de la Prestació, de manera que el Client pugui exercir directament els recursos de la seva elecció contra els esmentats proveïdors.

 

En cas de brutícia i/o deteriorament d'un vehicle ocasionats pel Client, i especialment en cas de presència de líquids corporals dins del vehicle, es facturarà un paquet de neteja de tres-cents (300) euros exigible immediatament al proveïdor que hagi sofert els danys.

Article 10 - DISPONIBILITAT DE LES PRESTACIONS

Les Prestacions es entenen sota reserva de la seva disponibilitat en el moment de la comanda.

 

Les Prestacions ofertes al lloc apoteosurprise.com constitueixen, per naturalesa, entitats disponibles en quantitat limitada. Una Prestació sent singular i mobilitzant un nombre precís de proveïdors, és d'ús que només un Client pugui beneficiar-se'n en una data determinada. Només el primer Client que hagi comandat la Prestació en una data determinada podrà beneficiar-se'n en la dita data. La indisponibilitat d'una Prestació en una data determinada no pot comprometre la responsabilitat de APOTEOSURPRISE ni donar dret a indemnitzacions per al Client.

 

APOTEOSURPRISE es compromet a acceptar qualsevol comanda dins del límit de les seves capacitats de producció.

Article 11 - FORÇA MAJOR

Algunes Prestacions poden ser modificades o anul·lades en cas de condicions meteorològiques desfavorables. Per a cada Prestació que pot ser anul·lada o modificada en cas de condicions meteorològiques desfavorables, el lloc apoteosurprise.com indica a la fitxa descriptiva de la dita prestació la menció "sota reserva de condicions meteorològiques favorables". Aquesta indicació es dona a títol indicatiu i no té valor científic i/o contractual.

 

Si, a causa de condicions meteorològiques desfavorables, APOTEOSURPRISE o un dels seus proveïdors no pogués assegurar la realització de la Prestació a la data prevista, APOTEOSURPRISE es compromet, segons els desitjos del Client, (i) a proposar el report sense costos de la Prestació a una data posterior que s'haurà de trobar d'acord comú entre el Client, APOTEOSURPRISE i els proveïdors de APOTEOSURPRISE encarregats de realitzar la Prestació o (ii) a reemborsar al Client dins les setanta-dues (72) hores següents a la data d'anul·lació de la Prestació l'import de la comanda minvat de la suma de set-cents cinquanta (750) euros corresponent als costos fixos generats per la preparació de la Prestació inicialment prevista; aquesta suma de set-cents cinquanta (750) euros sent definitivament adquirida a APOTEOSURPRISE.

 

En cas d'anul·lació de la Prestació, particularment per causa de condicions meteorològiques desfavorables, el Client serà avisat per telèfon al número que hagi indicat en el Bon de comanda com a màxim trenta (30) minuts abans de l'hora més primerenca de la franja horària d'inici de prestació indicada a la fitxa descriptiva de la Prestació. En aquest cas, el Client no podrà pretendre a cap indemnització altra que el report sense costos de la Prestació o el reemborsament de la seva comanda minvat de la suma corresponent als costos fixos generats per la preparació de la Prestació inicialment prevista.

 

L'anul·lació de la Prestació pot ser imposada per circumstàncies de força major que tenen particularment a veure amb la seguretat de les persones. De manera expressa, són considerats com a casos de força major o casos fortuïts, a més dels habitualment reconeguts per la jurisprudència dels cors i tribunals francesos, el bloqueig dels mitjans de transport, la fallida d'un dels proveïdors que intervé en l'organització de la Prestació, les guerres, els atemptats, els disturbis polítics, els terratrèmols, els incendis, les inclemències del temps, les tempestes, les inundacions, el llamp.

 

Quan les condicions que tenen particularment a veure amb la seguretat de les persones ho exigeixin, APOTEOSURPRISE es reserva el dret de modificar els horaris de la Prestació previstos, i això, sense que el Client pugui pretendre a cap indemnització altra que el report sense costos de la Prestació o el reemborsament de la seva comanda minvat de la suma corresponent als costos fixos generats per la preparació de la Prestació inicialment prevista.

 

El Client està informat que el desenvolupament de la Prestació comandada pot patir possibles modificacions a causa, bé d'un esdeveniment independent de la voluntat d'APOTEOSURPRISE, bé de decisions provinents d'autoritats competents.

 

En cas d'avaria o fallada tècnica del panell lluminós de la prestació "Demanda de matrimoni en limusina", fallada que seria independent de la voluntat d'APOTEOSURPRISE, la suma de cent (100) euros serà reemborsada al Client dins els deu (10) dies següents a la data de realització de la Prestació.

 

En cas de localització geogràfica, en zona urbana, que no permeti al colom de la prestació "Demanda de matrimoni amb un colom" enlairar-se en condicions de seguretat satisfactòries (riscos de lesions i/o pèrdua de l'animal), el colom serà alliberat pel colomaire mateix en una zona despejada diferent de la inicialment prevista.

Article 12 - PROVA

Els registres informatitzats, conservats en els sistemes informàtics d'APOTEOSURPRISE en condicions raonables de seguretat, seran considerats com les proves de les comunicacions, comandes i pagaments intervinguts entre les Parts.

L'arxivament dels intercanvis entre les Parts es realitza en un suport fiable i durable de manera a constituir-ne una còpia fidel i duradora d'acord amb l'article 1348 del codi civil.

Article 13 - RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació per inexecució o mala execució d'una Prestació ha de ser senyalada a APOTEOSURPRISE per carta certificada amb avís de recepció en el termini imperatiu de quinze (15) dies després de la data de realització de la Prestació, acompanyada de les eventuals peces justificatives. Passat aquest termini, cap reclamació no podrà ser presa en consideració.

En cas d'urgència o de problema major d'execució d'una Prestació, el Client està obligat, en el lloc de desenvolupament de la Prestació, a informar en el menor temps possible APOTEOSURPRISE al número que li haurà estat comunicat en el correu electrònic de confirmació de comanda.

Article 14 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL

APOTEOSURPRISE és una marca registrada a l'Institut Nacional de la Propietat Industrial.

 

El conjunt de marques, logotips, dibuixos, fotos, animacions, vídeos, textos, conceptes i escenaris que apareixen al lloc www.apoteosurprise.com són propietat exclusiva de la societat ApoteoSurprise.

 

Qualsevol reproducció parcial o completa dels logotips, dibuixos, fotos, animacions, vídeos, marques, textos, conceptes i escenaris que figuren al lloc apoteosurprise.com, independentment del suport, amb fins comercials, associatius o voluntaris, està prohibida sense el consentiment d'APOTEOSURPRISE i dels titulars dels drets adjunts.

Article 15 - INFORMÀTICA I LLIBERTATS

Les informacions comunicades pel Client durant la seva reserva estan destinades a APOTEOSURPRISE. El seu tractament té com a finalitat la validació, la seguretat i la gestió de la comanda del Client.

 

Les informacions comunicades pel Client amb motiu de la seva comanda no seran transmeses a cap tercer fora dels proveïdors i prestadors encarregats de l'execució efectiva de la Prestació comandada. Aquestes informacions seran considerades per APOTEOSURPRISE i pels seus proveïdors com a confidencials.

 

D'acord amb l'Article 34 de la llei d'Informàtica i Llibertats núm. 78-17 del 6 de gener de 1978, el Client disposa d'un dret d'accés, rectificació, modificació i supressió de les dades que li concerneixen. Per exercir aquest dret, el Client ha d'enviar un correu electrònic a contact@apoteosurprise.com o una carta a APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 París.

 

El tractament automatitzat de les informacions nominatives del lloc apoteosurprise.com ha estat objecte d'una declaració davant de la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats sota el número 1097794.

Article 16 - LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals de venda estan sotmeses a la llei francesa.

Article 17 - DURADA

Les presents Condicions Generals de venda s'apliquen durant tota la durada de posada en línia dels serveis oferts per APOTEOSURPRISE.

Article 18 - MENTIONS LEGALS

El lloc Internet apoteosurprise.com és editat per APOTEOSURPRISE.

 

APOTEOSURPRISE és una SARL amb un capital de 10.000 euros inscrita al Registre de Comerç i Societats de París sota el número 482 226 909 i amb seu social situat al 101 rue de Sèvres, 75006 París.

 

APOTEOSURPRISE ha subscrit amb la companyia Hiscox una pòlissa d'assegurança RCP sota el número HA TCP0230415 que garanteix la seva Responsabilitat Civil fins a 8.000.000 d'euros.

Data de l'última actualització: 3 de setembre de 2022

bottom of page