top of page

Baomoi (Vietnam)

Loi cau hôn trong không gian.


Mot nguoi dàn ông Pháp quyêt dinh gan kêt nguoi yêu bang mot màn cau hôn trong không gian.


Ðây là cách mà Sébastien, 35 tuôi, muôn tao ân tuong khó quên cho nguoi ban doi tuong lai Vanessa nhân dip ngày Lê tình nhân 14-2 bang viêc nuôi du?ng "du án" cau hôn táo bao này.


Sébastien thuê dich vu dung canh cua công ty ApoteoSurprise, chuyên tô chuc nhung màn cau hôn doc dáo, voi giá gan 5.000 euro (khoang 6.300 USD).


Theo dó, tâm hình cap dôi chup chung và dòng chu "Vanessa, em có muôn lây anh không?" se duoc các nhà thám hiêm chuyên nghiêp trong không gian gan vào mot khí cau và tha tu do trong không trung.


Khoang 3 gio sau, khí cau se tu dong nô tung khi cách mat dât khoang 30km và mot chiêc máy quay se roi ra dê quay lai canh cau hôn cua Sébastien dành cho Vanessa.


bottom of page