top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

ÜLDMÜÜGITINGIMUSED

Artikkel 1 - EESMÄRK

Käesolevad üldtingimused on sõlmitud APOTEOSURPRISE'i ettevõtte ja sellel veebisaidil pakutavat sündmuseteenust tellida sooviva isiku vahel, edaspidi nimetatud APOTEOSURPRISE ja Klient. APOTEOSURPRISE ja Klient nimetatakse edaspidi Ühiseks Pooleks.

 

Käesolevad üldtingimused määratlevad Poolede õigused ja kohustused veebisündmuste teenuste, edaspidi nimetatud Teenuste, veebimüügi raames. Pooled nõustuvad, et nende suhteid reguleeritakse ainult käesolevate üldtingimustega.

 

APOTEOSURPRISE'i üldtingimused võivad muutuda vastavalt APOTEOSURPRISE'i tegevuse arengule. Iga tellimuse korral kohaldatakse kehtivaid üldtingimusi tellimuse registreerimise päeval.

 

Iga veebisaidi apoteosurprise.com kaudu tellitud Teenuse tellimine tähendab Kliendi lõplikku ja tagasivõtmatut nõustumist käesolevate üldtingimustega. Erandjuhud peavad olema kirjalikult kokku lepitud.

 

Klient tunnistab olevat täielikult teadlik, et tema nõusolek käesolevate üldtingimuste sisu suhtes ei nõua käesolevate üldtingimuste käsitsi allkirjastamist, kuna tellimisprotsess on automatiseeritud.

 

Veebisait apoteosurprise.com võimaldab Kliendil broneerida Teenust ja saada enne tellimist üksikasjalikku teavet Teenuse sisu, hinna, makseviiside ning tühistamistingimuste kohta.

 

Kliendi veebisaidi apoteosurprise.com kaudu esitatud tellimus kohustab Klienti alates makse tegemisest. Tellimuse e-kirjaline kinnitus on Poolte vahelisel suhtel käsitsi allkirjastatud dokumendi väärtuses.

 

Makse tehtud järel saab Klient e-kirja teel kinnituse tellimuse registreerimise kohta.

Artikkel 2 - TEENUSED

Tellitud Teenus, mis on kliendile üksikasjalikult kirjeldatud Teenuse kirjelduse lehel veebisaidil apoteosurprise.com, on ainus kuupäev, mida kliendi poolt tellitud Teenuse tühistamisel arvesse võetakse.

 

Teenustega seotud dokumendid, nagu kirjeldused, tehnilised lehed, fotod, videod, joonised või muu tüüpi teave, mis on esitatud veebisaidil, ei ole lepingulised, vaid on ainult informatiivsed ega kohusta APOTEOSURPRISE'i. Veebisaidil apoteosurprise.com esitatud teabe ebatäpsus ja/või puudulikkus ei saa vaidlustada Kliendi poolt tehtud tellimuse kehtivust.

 

Teenust saab teostada ainult juhul, kui Klient Teenuse teostamise päeval viibib järgmistes departemangudes: Pariis (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Enamik Teenuseid eeldab autojuhiga sõiduki sekkumist; nendeks teenusteks (i) kui Kliendi broneeringu ajal näidatud aadress ei asu üheski eespool nimetatud departemangus ja (ii) kui Klient ei viibi Teenuse teostamise päeval broneeritud aadressil ja fikseeritud ajavahemikus, siis Teenust ei saa teostada. Seda olukorda käsitletakse tellimuse tühistamisena vähem kui neliteist (14) päeva enne Teenuse teostamist, koos allpool artiklis 6 kirjeldatud tagajärgedega.

 

Teenustele, mis ei nõua autojuhiga sõiduki sekkumist, kuid eeldavad, et Klient peab minema konkreetsele aadressile, saadetakse e-kirja kinnitusena tellimuse registreerimise kohta täpne aadress, kuhu Klient peab minema Teenuse saamiseks. Teenuse teostamise päeval Kliendi puudumine näidatud aadressil ja fikseeritud ajavahemikul loetakse tellimuse tühistamiseks vähem kui neliteist (14) päeva enne Teenuse teostamist, koos allpool artiklis 6 kirjeldatud tagajärgedega.

 

Teenuste puhul, mis ei nõua autojuhiga sõiduki sekkumist, kuid nõuavad kolmanda isiku kohalolu Kliendi broneeritud aadressil, kui nimetatud isik puudub Kliendi poolt broneeritud aadressil Teenuse teostamise päeval ja broneeritud ajal, loetakse see tellimuse tühistamiseks vähem kui neliteist (14) päeva enne Teenuse teostamist, koos allpool artiklis 6 kirjeldatud tagajärgedega.

 

Teenuse "Abieluettepanek õrnas keskkonnas" eeldab, et Kliendi majutuskoht nõustub nimetatud Teenusega. Kliendil lasub kohustus saada majutuskohalt Teenuse nõusolek enne tellimuse esitamist. Kui majutuskoht keeldub Teenusest Teenuse teostamise päeval, ei saa Teenust teostada. Seda olukorda käsitletakse tellimuse tühistamisena vähem kui neliteist (14) päeva enne Teenuse teostamist, koos allpool artiklis 6 kirjeldatud tagajärgedega.

 

Iga Teenusega seotud autojuhiga sõiduki sekkumist nõudva Teenuse korral ilmub juht aadressile, mille Klient on broneerimisel APOTEOSURPRISE'ile teatanud. Klient märgib Teenuse broneerimisel ära oma telefoninumbri Teenuse teostamise päeval. Kliendil peab olema võimalik saada Teenuse teostamise päeval autojuhiga ühendust nende telefoninumbrite kaudu. Kui Teenuse kirjelduses märgitud sõiduk ei ole saadaval, jätab APOTEOSURPRISE endale õiguse selle asendamiseks võrdväärse või kõrgema kategooria sõidukiga.

 

Klient tunnistab, et APOTEOSURPRISE on teda hoiatanud ettevaatusabinõude ja juhiste kohta, mida tuleb järgida tellitud Teenuse teostamisel.

Artikkel 3 - HIND

Iga Teenuse hind on märgitud eurodes, kõik maksud sisaldavad (20% käibemaksu määraga) ja kehtib ainult Teenuse tellimise päeval Kliendi poolt. Hind kehtib maksimaalselt kahele (2) Teenusel osalejale. Kui Klient soovib, et Teenusel osaleks rohkem kui kaks (2) inimest, peab ta sellest APOTEOSURPRISE'ile teatama, et APOTEOSURPRISE saaks võimaluse korral kinnitada selle võimaluse ja võimaliku uue kohaldatava tasu.

Iga Teenuse hinnakiri ei sisalda teenust, mis pole väljendatult märgitud Teenuse kirjelduse lehel.

Artikkel 4 - MAKSMINE

Tellimuse tasumine toimub kohustuslikult eurodes pangaülekandega. Kui Kliendi konto ei ole eurodes, kuidas tema pank talle eurodes tasumise tagamiseks arveid esitab, jäävad võimalikud pangatasud täielikult Kliendi kanda.

 

Teenuse tellimus on lõplik ainult siis, kui Teenuse tasumine toimub ühe maksega ja kogu summa ulatuses.

 

Kliendi APOTEOSURPRISE'le makstud summasid ei saa mingil hetkel pidada ettemaksuks või osamakseteks.

 

Klient tagab APOTEOSURPRISE'le, et tal on vajalikud loaõigused pangaülekande makseviisi kasutamiseks.

 

APOTEOSURPRISE jätab endale õiguse keelduda Teenuse tellimuse täitmiseks klientidelt, kellega on käimas makselahenduse vaidlus.

 

Kui makse osutub ebaõiglaseks, puudulikuks või puuduvaks, mis tahes põhjusel, on APOTEOSURPRISE'il õigus lugeda, et Klient on oma tellimuse tühistanud, tulenevad kulud kannab Klient. Klient vastutab igal juhul tellitud Teenuse kogusumma tasumise eest.

 

APOTEOSURPRISE soovitab Kliendil säilitada paberkandjal või usaldusväärse elektroonilise andmekandja abil oma tellimusega seotud andmete jälge.

Artikkel 5 - MUUDATUS KLIENTI POOLT

Kliendi poolt täitmise kohas tahtlikult muudetud Teenused alluvad APOTEOSURPRISE teenusepakkujate finantstingimustele. Tellimisel selgelt määratlemata lisateenused ja lisakuluga kaasnevad täiendavad teenused tuleb Kliendi poolt otse teenusepakkujatele tasuda ega saa mingil juhul kohustada APOTEOSURPRISE vastutust.

Artikkel 6 - TÜHISTAMINE KLIENDI POOLT

Iga tühistamine tuleb APOTEOSURPRISE'ile teatada soovitavalt saadetud kirja teel koos tagastatud vastuvõtukinnitusega. Kui tühistamise teade on saadetud soovitavalt saadetud kirjaga koos vastuvõtukinnitusega, võetakse tühistamise kuupäevana arvesse kinnituse saamise kuupäeva, et arvutada tühistamise tasusid.

Iga Kliendi poolt algatatud täielik või osaline tühistamine toob kaasa Kliendi poolt tasutud Teenuse maksumuse tagasimaksmise, millest on maha arvatud järgmised muutuvad tasud:

- Tühistamine rohkem kui 61 päeva enne Teenust: 25% kogusummast.
- Tühistamine 31 kuni 60 päeva enne Teenust: 50% kogusummast.
- Tühistamine 15 kuni 30 päeva enne Teenust: 75% kogusummast.
- Tühistamine vähem kui 14 päeva enne Teenust või mitteilmumine: 100% kogusummast.

Välja arvatud käesolevate Üldtingimuste kohaselt ette nähtud juhtudel ei ole tellimuse ühepoolne tühistamine võimalik ilma APOTEOSURPRISE kirjaliku nõusolekuta.

Artikkel 7 - KINDLUSTUSED

Kooskõlas kehtiva seadusandlusega omab APOTEOSURPRISE vastutuskindlustust, mille on sõlminud Hiscox lepingunumbriga N° HA RCP0230415.

Kui Klient elab välismaal ja saab Teenuse osutamiseks Prantsusmaal reisimise raames, peab Klient ise sõlmima ja tasuma valikulisi kindlustusi, nagu kiirabi, otsimis- ja päästeteenused, meditsiiniabi, tühistamiskindlustus ja pagasikindlustus. Need kindlustused võib sõlmida Kliendi enda valitud kindlustusandja või tema reisikorraldaja juures.

Artikkel 8 - ALAEALISED

APOTEOSURPRISE meenutab, et tsiviilseadustiku artikli 1124 kohaselt ei saa mittetasuvõimelised alaealised lepinguid sõlmida. Seega tuleb alaealistele mõeldud tellimused esitada vanemate või seadusliku eestkostja loal.

Artikkel 9 - VASTUTUS

Kliendi isiklikud esemed, mis on nähtavad Teenuse osutamisel, ei ole APOTEOSURPRISE'i poolt mingil juhul kindlustatud. APOTEOSURPRISE ei vastuta Kliendi vara, eriti tulekahju või varguse, tekitatud kahjude eest Teenuse osutamise kohtades.

 

Teenuste korraldamine hõlmab teenusepakkujate valikut, Kliendi valikute ja broneeringute haldamist, logistikat ja kvaliteedikontrolli.

 

Iga Teenus on allutatud teenuse korraldajate tegevusalale omastele eeskirjadele ning nemad vastutavad Kliendi ja APOTEOSURPRISE ees.

 

Kui Klient teenuse osutamise ajal kannatab kahju või kahju, paneb APOTEOSURPRISE Kliendile kättesaadavaks kõigi teenuse osutamises osalenud teenusepakkujate nimed ja kontaktandmed, et Klient saaks otse nende vastu nõudeid esitada.

 

Kui Klient saastab ja/või kahjustab sõidukit, eriti kui sõiduki sees on kehavedelikke, arveldab teenusepakkuja kahjude eest 300 eurot suuruse puhastustasu, mille Klient peab kohe tasuma.

Artikkel 10 - TEENUSTE KÄTTESAADAVUS

Teenused kehtivad nende kättesaadavuse tingimustel tellimise hetkel.

 

Apoteosurprise.com lehel pakutavad teenused on olemuselt piiratud koguses saadaval. Kuna teenus on unikaalne ja hõlmab kindlat arvu teenusepakkujaid, on tavaline, et üks klient saab teenuse kasu ühel määratud kuupäeval. Ainult esimene klient, kes tellib teenuse määratud kuupäevaks, saab sellel kuupäeval kasutada. Teenuse puudumine määratud kuupäeval ei too kaasa Apoteosurprise'i vastutust ega anna kliendile kahjuõigust.

 

Apoteosurprise kohustub aktsepteerima tellimusi vastavalt oma tootmismahule.

Artikkel 11 - JÕUJÕUD

Mõnda teenust saab muuta või tühistada ebasoodsate ilmastikutingimuste korral. Iga teenuse kohta, mida saab ebasoodsate ilmastikutingimuste korral tühistada või muuta, näitab apoteosurprise.com lehel teenuse kirjeldus märget "ilusate ilmastikutingimuste korral". See märge on informatiivne ega oma teaduslikku või lepingulist väärtust.

 

Kui ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu ei saa Apoteosurprise ega üks tema teenusepakkujatest teenust planeeritud kuupäeval osutada, kohustub Apoteosurprise vastavalt kliendi soovidele (i) pakkuma teenuse edasilükkamist tasuta hilisemale kuupäevale, mis tuleb leida ühise kokkuleppe alusel kliendi, Apoteosurprise'i ja teenuse osutajate vahel või (ii) tagastama kliendile tellimuse summa seitsekümmend kaks (72) tundi pärast teenuse tühistamise kuupäeva, vähendatuna seitsmesaja viiekümne (750) euro suuruse summaga, mis vastab algselt planeeritud teenuse ettevalmistamiseks tekitatud kindlate kuludele; see seitsekümmend viis (750) eurot on Apoteosurprise'ile lõplikult kuuluv.

 

Teenuse tühistamise korral, eriti ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu, teavitatakse klienti telefonitsi selleks määratud tellimuse vormis näidatud numbril hiljemalt kolmkümmend (30) minutit enne teenuse algusaja kõige varasemat ajakava. Sel juhul ei saa klient nõuda mingit hüvitist, välja arvatud teenuse tasuta edasilükkamise või tellimuse tagasimaksmise korral, millest on maha arvatud algselt planeeritud teenuse ettevalmistamiseks tekitatud kulud.

 

Teenuse tühistamist võib nõuda jõu või vältimatu jõu asjaolude tõttu, eriti inimeste ohutuse tagamiseks. Väljendatult loetakse jõu või vältimatu jõu juhtumite hulka, lisaks nendele, mida tavaliselt tunnustavad Prantsuse kohtute tavapärane praktika ja kohtupraktika, transpordivahendite blokeerimine, mõne teenuse korraldamises osaleva teenusepakkujast pankrot, sõjad, terrorirünnakud, poliitilised rahutused, maavärinad, tulekahjud, ilmastikutingimused, tormid, üleujutused, välk.

 

Kui eriti inimeste ohutusest tingitud tingimused seda nõuavad, jätab Apoteosurprise endale õiguse muuta ettenähtud teenuse aegu, ilma et klient saaks nõuda mingit hüvitist, välja arvatud teenuse tasuta edasilükkamine või tellimuse tagasimaksmine, millest on maha arvatud algselt planeeritud teenuse ettevalmistamiseks tekitatud kulud.

 

Klient on teadlik, et tellitud teenuse käik võib muutuda võimalike muudatuste tõttu, olgu selle põhjuseks Apoteosurprise'i tahtest sõltumatu sündmus või pädevate asutuste otsused.

 

Teenuse "Abieluettepanek limusiinis" valgustustahvli tehnilise rikke korral, mis ei sõltu Apoteosurprise'i tahtest, tagastatakse Kliendile summa 100 (sada) eurot kümne (10) päeva jooksul pärast teenuse toimumise kuupäeva.

 

Geograafiliselt piiratud asukoha korral linnapiirkonnas, mis ei võimalda "Abieluettepanek tuvid" teenusel tuvi ohutult lennata (vigastuste ja/või looma kadumise oht), lastakse tuvi lendu tuvide pidaja enda poolt muus, kui algselt kavandatud kohas.

Artikkel 12 - TÕEND

APOTEOSURPRISE'i arvutisüsteemides säilitatavad arvutiregistrandid, mida hoitakse mõistlikes turvatingimustes, loetakse suhtluse, tellimuste ja maksete tõenditeks, mis toimuvad Poolte vahel.

Poolte vaheliste suhete arhiivimine toimub usaldusväärsel ja vastupidaval andmekandjal, moodustades vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 1348 truu ja vastupidava koopia.

Artikkel 13 - PRETENSIOONID

Iga pretensioon teenuse mittetäitmise või ebaõige täitmise kohta tuleb APOTEOSURPRISE'ile teatada soovitatud kirjaga koos vastuvõtmise teatega viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast teenuse osutamise kuupäeva koos võimalike tõenditega. Pärast seda tähtaega ei võeta ühtegi pretensiooni arvesse.

Hädajuhtumi või teenuse märkimisväärse täitmise probleemi korral on Klient kohustatud teavitama APOTEOSURPRISE'i koheselt teenuse osutamise kohas, kasutades tellimuse kinnituse e-kirjas teatatud telefoninumbrit.

Artikkel 14 - INTELEKTUAALOMAND

APOTEOSURPRISE on kaubamärk, mis on registreeritud Instituut National de la Propriété Industrielle'is.

 

Kõik kaubamärgid, logod, joonised, fotod, animatsioonid, videod, tekstid, kontseptsioonid ja stsenaariumid, mis on kuvatud veebisaidil www.apoteosurprise.com, on ettevõtte ApoteoSurprise ainuomand.

 

Iga osaline või täielik paljundamine veebisaidil apoteosurprise.com kuvatavatest logodest, joonistest, fotodest, animatsioonidest, videodest, kaubamärkidest, tekstidest, kontseptsioonidest ja stsenaariumidest, olenemata kandjast, kommerts-, ühiskondlikel või vabatahtlikel eesmärkidel, on keelatud ilma APOTEOSURPRISE'i ja nendega seotud õiguste omanike nõusolekuta.

Artikkel 15 - INFO- JA ISIKUKAITSE

Kliendi tellimisel edastatud andmed on mõeldud APOTEOSURPRISE'ile. Nende töötlemise eesmärk on Kliendi tellimuse kinnitamine, turvalisuse tagamine ja tellimuse haldamine.

 

​Tellimuse esitamise käigus edastatud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele välja arvatud teenuse tegeliku täitmise eest vastutavad tarnijad ja teenusepakkujad. APOTEOSURPRISE ja tema tarnijad peavad neid andmeid konfidentsiaalseteks.

 

​Vastavalt 1978. aasta 6. jaanuari seadusele nr 78-17, Info- ja Vabaduseseaduse artiklile 34 on Kliendil õigus juurdepääsuks, parandamiseks, muutmiseks ja tema kohta käivate andmete kustutamiseks. Selle õiguse kasutamiseks peab Klient saatma e-kirja aadressile contact@apoteosurprise.com või posti APOTEOSURPRISE'ile, 101 rue de Sèvres, 75006 Pariis.

 

Veebisaidi apoteosurprise.com isikuandmete automatiseeritud töötlemine on teatatud Prantsuse Andmekaitse ja Vabaduse Komisjonile numbri 1097794 all.

Artikkel 16 - KOHALDATAV SEADUS

Käesolevaid Üldtingimusi reguleerib Prantsuse õigus.

Artikkel 17 - KESTUS

Käesolevad Üldtingimused kehtivad kogu aja jooksul, mil APOTEOSURPRISE pakutavaid teenuseid on veebis kättesaadavad.

Artikkel 18 - ÕIGUSLIKUD TEAVE

Veebisait apoteosurprise.com on välja antud APOTEOSURPRISE'i poolt.

APOTEOSURPRISE on osaühing (SARL) 10 000 euro suuruse kapitaliga, registreeritud Pariisi Kaubandus- ja Tööstuskojas numbri all 482 226 909 ja mille peakontor asub aadressil 101 rue de Sèvres, 75006 Pariis.

APOTEOSURPRISE on sõlminud Hiscoxi kindlustusettevõttega vastutuskindlustuslepingu numbri HA TCP0230415, tagades tema tsiviilvastutuse kuni 8 000 000 euro ulatuses.

Viimati uuendatud kuupäev: 3. september 2022

bottom of page