top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1 - PŘEDMĚT

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uzavřeny mezi společností APOTEOSURPRISE, dále jen APOTEOSURPRISE, a osobou, která si přeje objednat eventovou službu nabízenou na webové stránce apoteosurprise.com, dále jen Klient. APOTEOSURPRISE a Klient jsou společně označováni jako Strany.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti Stran v rámci online prodeje eventových služeb, dále jen Služeb. Strany se shodují na tom, že jejich vztahy jsou výhradně upravovány těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Všeobecné obchodní podmínky APOTEOSURPRISE mohou být měněny s vývojem činnosti APOTEOSURPRISE. Pro každou provedenou objednávku budou platit Všeobecné obchodní podmínky platné v den zaznamenání objednávky.

 

Každá objednávka Služby uvedené na webové stránce apoteosurprise.com znamená konečné a neodvolatelné přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Klienta. Každé odchýlení musí být odsouhlaseno písemně.

 

Klient uznává, že je plně informován o tom, že jeho souhlas s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek nevyžaduje ruční podpis, protože proces objednávky je informatizovaný.

 

Webová stránka apoteosurprise.com umožňuje Klientovi rezervovat Službu a být informován předem o obsahu Služby, její ceně, platebních podmínkách a podmínkách storno.

 

Objednávka provedená Klientem prostřednictvím webové stránky apoteosurprise.com zavazuje Klienta od okamžiku provedení platby. Potvrzení objednávky e-mailem má mezi Stranami hodnotu ručního podpisu.

 

Po provedení platby obdrží Klient e-mailem potvrzení o přijetí objednávky potvrzující zaznamenání objednávky.

Článek 2 - SLUŽBY

Objednaná Služba klienta je podrobně popsána v popisu služby dostupném na webové stránce apoteosurprise.com. Datum, které si klient zvolí pro provedení služby, je jediným a jediným datem, které se vezme v úvahu v případě zrušení služby klientem.

 

Dokumenty, které jsou přiřazeny k službám představeným na webové stránce, jako jsou popisy, technické listy, fotografie, videa, kresby nebo jakékoliv jiné informace, nemají smluvní charakter, jsou uvedeny pouze informativně a nesvazují APOTEOSURPRISE. Nesprávný a/nebo neúplný charakter poskytnutých informací na webové stránce apoteosurprise.com nemůže zpochybnit platnost objednávky klienta.

 

Služba může být realizována pouze tehdy, pokud se klient v den provedení služby nachází v jednom z následujících departementů: Paříž (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Většina služeb předpokládá intervenci vozu s řidičem; pro tyto služby, (i) pokud adresa, kterou klient uvedl při rezervaci, není umístěna v jednom z výše uvedených departementů a (ii) pokud se klient v den provedení služby nenachází na adrese, kterou uvedl, a ve stanoveném časovém rozmezí uvedeném ve fiche-prestation objednané služby, nemůže být služba realizována. Tato situace bude považována za zrušení objednávky méně než čtrnáct (14) dní před provedením služby s následky popsanými v článku 6 níže.

 

Pro služby nevyžadující intervenci vozu s řidičem, ale vyžadující, aby se klient dostal na konkrétní adresu, e-mail potvrzující přijetí objednávky obsahuje přesnou adresu, na kterou se má klient dostavit k využití služby. V den provedení služby bude nepřítomnost klienta na uvedené adrese ve stanoveném časovém rozmezí uvedeném ve fiche-prestation považována za zrušení objednávky méně než čtrnáct (14) dní před provedením služby s následky popsanými v článku 6 níže.

 

Pro služby nevyžadující intervenci vozu s řidičem, ale vyžadující přítomnost třetí osoby na adrese uvedené klientem při rezervaci, bude nepřítomnost této osoby v den provedení služby v době a na adrese uvedené klientem při rezervaci považována za zrušení objednávky méně než čtrnáct (14) dní před provedením služby s následky popsanými v článku 6 níže.

 

Služba "Návrh manželství v nádherném prostředí" předpokládá, že místo ubytování klienta tuto službu přijme. Je na klientovi, aby získal souhlas místa ubytování před provedením objednávky. Pokud místo ubytování v den služby odmítne službu, nemůže být služba realizována. Tato situace bude považována za zrušení objednávky méně než čtrnáct (14) dní před provedením služby s následky popsanými v článku 6 níže.

 

Pro každou službu předpokládající intervenci vozu s řidičem se řidič představí na adrese, kterou klient uvede APOTEOSURPRISE při rezervaci. Klient při rezervaci služby uvede své telefonní kontakty na den realizace služby. Klient musí být nezbytně dostupný pro řidiče na těchto telefonních kontaktech v den provedení služby. Pokud vozidlo popsané ve fiche-prestation služby není k dispozici, APOTEOSURPRISE si vyhrazuje právo ho nahradit vozidlem ekvivalentní nebo vyšší kategorie.

 

Klient uznává, že APOTEOSURPRISE jej upozornil na opatření a pokyny, které je třeba dodržet při provedení objednané služby.

Článek 3 - CENA

Cena každé služby je uvedena v eurech včetně DPH (ve výši 20 % DPH) a za službu a platí pouze v den objednání služby klientem. Cena platí pro maximálně dvě (2) osoby účastnící se služby. Když klient chce, aby se na službě účastnilo více než dvě (2) osoby, měl by o tom informovat APOTEOSURPRISE, aby mu APOTEOSURPRISE případně potvrdil tuto možnost a případně nový tarif, který se použije.

Tarif každé služby nezahrnuje žádnou službu, která není výslovně uvedena v popisu služby.

Článek 4 - PLATBA

Platba za objednávku musí být nezbytně provedena v eurech bankovním převodem. Případné bankovní poplatky účtované bankou klienta za zajištění platby v eurech, když účet klienta není veden v eurech, jsou plně na náklady klienta.

 

Objednávka Služby je konečná pouze tehdy, pokud je platba za Službu provedena jednorázovým bankovním převodem a to za celou částku.

 

Kdykoli nemohou být částky, které klient zaplatil APOTEOSURPRISE, považovány za zálohy nebo akontace.

 

Klient zaručuje APOTEOSURPRISE, že má potřebné povolení k použití platební metody bankovního převodu.

 

APOTEOSURPRISE si vyhrazuje právo odmítnout čestně vyřídit objednávku od klienta, s nímž by byl vedena platba.

 

V případě, že by platba byla nepravidelná, neúplná nebo neexistující z jakéhokoli důvodu, si APOTEOSURPRISE vyhrazuje právo považovat za zrušení objednávky klienta, s náklady spojenými s touto situací na klienta. Klient zůstává v každém případě odpovědný za úhradu celkové částky objednané Služby.

 

APOTEOSURPRISE doporučuje klientovi uchovat písemný nebo spolehlivý elektronický záznam údajů týkajících se jeho objednávky.

Článek 5 - ZMĚNY OD KLIENTA

Služby úmyslně změněné klientem na místě jejich provádění podléhají finančním podmínkám poskytovatelů APOTEOSURPRISE. Příplatky nevyhrazené při objednávce a dodatečné služby s příplatkem musí být klientem uhrazeny přímo poskytovatelům a v žádném případě nezakládají odpovědnost APOTEOSURPRISE.

Article 6 - ANNULATION PAR LE CLIENT

Veškeré zrušení musí být oznámeno APOTEOSURPRISE doporučeným dopisem s potvrzením o příjmu. Když oznámení o zrušení bylo doručeno doporučeným dopisem s potvrzením o příjmu, datum potvrzení o příjmu bude považováno za datum zrušení pro účely fakturace storno poplatků.

Veškeré úplné nebo částečné zrušení ze strany klienta vede k vrácení klientovi nákladů na Službu snížených o proměnlivé náklady následujícím způsobem:

- Zrušení více než 61 dnů před Službou: 25 % celkové částky.
- Zrušení od 31 do 60 dnů před Službou: 50 % celkové částky.
- Zrušení od 15 do 30 dnů před Službou: 75 % celkové částky.
- Zrušení méně než 14 dní před Službou nebo nepřítomnost: 100 % celkové částky.

Mimo případy stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není možné žádné jednostranné zrušení objednávky bez písemného souhlasu APOTEOSURPRISE.

Článek 7 - POJIŠTĚNÍ

V souladu s platnými předpisy APOTEOSURPRISE uzavřela pojistku odpovědnosti za škodu (Responsabilité Civile Professionnelle) u Hiscox pod číslem smlouvy N° HA RCP0230415.

 

Pokud klient sídlí v zahraničí a využívá Službu v rámci cesty do Francie, je na klientovi, aby si na své náklady sjednal volitelné pojištění, jako jsou pojištění asistenční služby při repatriaci, náklady na vyhledávání a záchranné práce, lékařská pomoc, pojištění storno a pojištění zavazadel. Tato pojištění lze sjednat u jeho vybraného pojišťovatele nebo u pořadatele jeho cesty.

Článek 8 - NEPLNOLETÍ

APOTEOSURPRISE připomíná, že podle článku 1124 občanského zákoníku jsou nezletilí nezletilí neschopni uzavírat smlouvy. Proto musí být objednávky určené nezletilým provedeny prostřednictvím rodičovské autority nebo zákonného zástupce.

Článek 9 - ODPOVĚDNOST

Osobní věci klienta vystavené při poskytování Služby nejsou v žádném případě pojištěny APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE nenese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, zejména za požár nebo krádež, které by mohly postihnout osobní věci na místě poskytování Služby.

 

Organizace Služeb zahrnuje výběr poskytovatelů, správu možností a rezervací jménem klienta, logistickou organizaci a kontrolu kvality.

 

Každá Služba podléhá předpisům vlastním odvětví činnosti poskytovatelů odpovědných za její organizaci, a tito jsou zárukou klientovi a APOTEOSURPRISE.

 

V případě případných škod nebo škod, které klient utrpí během Služby, APOTEOSURPRISE poskytne klientovi seznam jmen a kontaktů poskytovatelů, kteří se zúčastnili poskytování Služby, aby si klient mohl přímo uplatnit své nároky na tyto poskytovatele.

 

V případě znečištění a/nebo poškození vozidla způsobeného klientem, zejména v případě přítomnosti tělních tekutin uvnitř vozidla, bude účtována paušální částka za úklid ve výši tři sta (300) eur, která bude účtována a splatná okamžitě poskytovateli, který utrpěl škody.

Článek 10 - DOSTUPNOST SLUŽEB

Služby jsou poskytovány s přihlédnutím k jejich dostupnosti v době objednávky.

 

Služby nabízené na webu apoteosurprise.com jsou přirozeně omezeny množstvím. Protože je Služba jedinečná a zahrnuje konkrétní počet poskytovatelů, obvykle si může službu objednat pouze jeden klient na konkrétní datum. Pouze první klient, který si objednal Službu na dané datum, může tuto službu využít na uvedené datum. Nedostupnost Služby na určité datum nemůže být důvodem k odpovědnosti APOTEOSURPRISE ani k náhradě škody klientovi.

 

APOTEOSURPRISE se zavazuje přijmout každou objednávku v rámci svých výrobních možností.

Článek 11 - VYŠŠÍ MOC

Některé Služby mohou být změněny nebo zrušeny v případě nepříznivých meteorologických podmínek. Pro každou Službu, která může být zrušena nebo změněna v případě nepříznivých meteorologických podmínek, uvádí webová stránka apoteosurprise.com na popisu této Služby poznámku "s rezervou příznivých meteorologických podmínek". Tato indikace je poskytována pouze jako informativní a nemá vědeckou a/nebo smluvní hodnotu.

 

Pokud by kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám APOTEOSURPRISE nebo jeden z jejích poskytovatelů nemohl provést Službu v plánovaný den, APOTEOSURPRISE se zavazuje, podle přání klienta, (i) navrhnout bezplatné odložení Služby na pozdější datum, které musí být dohodnuto mezi klientem, APOTEOSURPRISE a poskytovateli APOTEOSURPRISE pověřenými provedením Služby, nebo (ii) vrátit klientovi částku objednávky do sedmdesáti dvou (72) hodin od data zrušení Služby, sníženou o částku sedmi set padesát (750) eur odpovídající pevným nákladům vyvolaným přípravou původně plánované Služby; tato částka sedmi set padesát (750) eur je konečně získána APOTEOSURPRISE.

 

V případě zrušení Služby, zejména z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek, bude klient informován telefonicky na čísle uvedeném v objednávkovém formuláři nejpozději třicet (30) minut před nejčasnějším začátkem časového pásma poskytování Služby uvedeným na popisu Služby. V takovém případě nemá klient nárok na jakoukoli odškodnění kromě bezplatného odložení Služby nebo vrácení částky za objednávku, snížené o částku odpovídající pevným nákladům vyvolaným původně plánovanou přípravou Služby.

 

Zrušení Služby může být nařízeno okolnostmi vyžadujícími zejména bezpečnost osob. Zejména jsou považovány za případy vyšší moci nebo náhody kromě těch obvyklých přijímaných francouzskou soudní praxí, blokace dopravních prostředků, bankrot jednoho z poskytovatelů účastnících se organizace Služby, války, teroristické útoky, politické nepokoje, zemětřesení, požáry, nepříznivé počasí, bouřky, záplavy, blesky.

 

Pokud to vyžadují podmínky týkající se zejména bezpečnosti osob, APOTEOSURPRISE si vyhrazuje právo změnit plánované časy poskytování Služby, a to bez nároku klienta na jakékoliv odškodnění kromě bezplatného odložení Služby nebo vrácení částky za objednávku, snížené o částku odpovídající pevným nákladům vyvolaným původně plánovanou přípravou Služby.

 

Klient je informován, že průběh objednané Služby může podstoupit případné změny z důvodu událostí nezávislých na vůli APOTEOSURPRISE nebo rozhodnutí kompetentních orgánů.

 

V případě technické poruchy nebo selhání světelného panelu při Službě "Návrh na svatbu v limuzíně", která by nebyla závislá na vůli APOTEOSURPRISE, bude klientovi vrácena částka sto (100) eur do deseti (10) dnů od data realizace Služby.

 

V případě geografické polohy v městské oblasti, která neumožňuje holubovi ze Služby "Návrh na svatbu s holubem" vzlétnout za bezpečných podmínek (riziko zranění a/nebo ztráty zvířete), bude holub uvolněn sám chovatelem holubů na jiném než původně plánovaném volném prostranství.

Článek 12 - DŮKAZ

Elektronické záznamy uložené v počítačových systémech společnosti APOTEOSURPRISE za přiměřených podmínek bezpečnosti budou považovány za důkazy komunikace, objednávek a plateb mezi stranami.

 

Archivace výměny mezi stranami se provádí na spolehlivém a trvanlivém nosiči tak, aby vytvořila věrnou a trvalou kopii v souladu s článkem 1348 občanského zákoníku.

Článek 13 - REKLAMACE

Každá reklamace na neplnění nebo nesprávné plnění Služby musí být oznámena společnosti APOTEOSURPRISE doporučeným dopisem s potvrzením doručení do neprodlužitelné lhůty patnácti (15) dnů od data provedení Služby, a to spolu s případnými důkazy. Po uplynutí této lhůty nebude žádná reklamace brána v úvahu.

 

V případě nouze nebo závažného problému při provedení Služby je Klient povinen informovat společnost APOTEOSURPRISE co nejdříve na místě konání Služby na číslo uvedené v potvrzujícím e-mailu objednávky.

Článek 14 - DUŠEVNÍ MAJETEK

APOTEOSURPRISE je registrovaná ochranná známka na Národním úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Všechny známky, loga, návrhy, fotografie, animace, videa, texty, koncepty a scénáře uvedené na webové stránce www.apoteosurprise.com jsou výhradním vlastnictvím společnosti ApoteoSurprise.

 

Jakékoli částečné nebo úplné kopírování log, návrhů, fotografií, animací, videí, značek, textů, konceptů a scénářů uvedených na webové stránce apoteosurprise.com, bez ohledu na nosič, za účelem obchodování, dobrovolnické činnosti nebo podporování organizací, je zakázáno bez souhlasu společnosti APOTEOSURPRISE a oprávněných vlastníků příslušných práv.

Článek 15 - INFORMATIKA A SVOBODA

Informace poskytnuté Klientem při rezervaci jsou určeny společnosti APOTEOSURPRISE. Jejich zpracování má za cíl ověření, zajištění a správu objednávky Klienta.

 

Informace poskytnuté Klientem při jeho objednávce nebudou sděleny žádným třetím stranám mimo dodavatele a poskytovatele, kteří jsou odpovědni za skutečné provedení objednané Služby. Tyto informace budou považovány společností APOTEOSURPRISE a jejími dodavateli za důvěrné.

 

Podle článku 34 zákona o informatice a svobodách č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 má Klient právo na přístup, opravu, změnu a smazání svých osobních údajů. Pro vykonání tohoto práva musí Klient zaslat e-mail na adresu contact@apoteosurprise.com nebo dopis na adresu APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paříž.

 

Automatizované zpracování osobních údajů na webových stránkách apoteosurprise.com bylo oznámeno Národní komisi pro informatiku a svobody pod číslem 1097794.

Článek 16 - PLATNÉ PRÁVO

Tyto Všeobecné obchodní podmínky podléhají francouzskému právu.

Článek 17 - DOBA

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí po celou dobu zpřístupnění služeb nabízených společností APOTEOSURPRISE.

Článek 18 - PRÁVNÍ INFORMACE

Webová stránka apoteosurprise.com je vydána společností APOTEOSURPRISE.

 

APOTEOSURPRISE je společností s ručením omezeným s kapitálem 10 000 euro, zapsanou v obchodním rejstříku Paříže pod číslem 482 226 909, jejíž sídlo se nachází na adrese 101 rue de Sèvres, 75006 Paříž.

 

APOTEOSURPRISE uzavřela s pojišťovnou Hiscox smlouvu o odpovědnosti za škodu pod číslem HA TCP0230415, která zaručuje její odpovědnost za škodu do výše 8 000 000 euro.

Datum poslední aktualizace: 3. září 2022

bottom of page